Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Stiki staršev s šolo

small logo

Sodelovanje s starši

Usmeritve:

 • Prizadevati si želimo za čimenotnejše vzgojne pristope, ki omogočajo optimalen razvoj otrok in oblikuje dober, kvaliteten odnos do dela, učenja, skupnosti in okolja.
 • Starše v kar največji meri pritegniti k sodelovanju pri otrokovem učenju in šolskem napredovanju ter vzgoji.
 • Poskrbeti za sprotno in kakovostno obveščanje o uspešnosti in napredovanju otrok.
 • Na osnovi analiz in drugače pridobljenih mnenj in pobud staršem skušamo stalno izboljševati medsebojno sodelovanje.

4.1.0.Individualne oblike

So namenjene obravnavanju posameznega učenca in njegovih posebnosti. Omogočajo izmenjavo mnenj o otroku, zato naj bodo iskrene, dobronamerne in zaupne.

4.1.1. Govorilne ure

Skupne govorilne ure (SGU)

izvajamo mesečno po razporedu,  ki je določen v šolskem delovnem koledarju.

Časovni razpored skupnih govorilnih ur:


1. triletje

2. triletje (4. in 5. r)

6. r. in 3. triletje

19. 10. 2009
16. 11. 2009
14. 12.  2009(vabljeni),
18. 1. 2010
22. 2. 2010
22. 3. 2010
19. 4. 2010
17. 5. 2010
7. 6. 2010 (vabljeni)

20. 10. 2009
17. 11. 2009
15. 12. 2009 (vabljeni)
19. 1. 2010
23. 2. 2010
23. 3. 2010
20. 4. 2010
18. 5. 2010
8. 6. 2010 (vabljeni)

22. 10. 2009
19. 11. 2009
17. 12.2009 (vabljeni)
21. 1. 2010
25. 2. 2010
25. 3. 2010
22. 4. 2010
20. 5. 2010
10. 6. 2010 (vabljeni)

Skupne govorilne ure potekajo od 17. do 19.ure. Skupne govorilne ure omogočajo stike z razrednikom in drugimi člani učiteljskega zbora, ravnateljico in šolsko svetovalno službo. Razgovori so krajši; starše, s katerimi bi se želeli bolj podrobno pogovoriti, usmerimo k individualnim govorilnim uram, lahko že vnaprej, s pisnim povabilom ali h govorilnim uram v dopoldanskem času, če to omogoča čas staršev.

Individualne govorilne ure (IGU)
učitelji načrtujejo tedensko v dopoldanskem času. Nanje povabijo starše, s katerimi se želijo obširneje pogovoriti ali pa starši niso uspeli obiskati popoldanskih govorilnih ur. Urnik teh govorilnih ur je objavljen na šolski spletni strani in oglasnih deskah.
Starši imajo možnost, da se ob težavah ali zaradi drugih razlogov pogovorijo tudi s šolsko psihologinjo, šolsko pedagoginjo in ravnateljico oz. pomočnico ravnateljice.

Urnik individualnih dopoldanskih govorilnih ur

4.1.2. Izredni obiski staršev

Starši lahko šolo obiščejo tudi zunaj govorilnih ur bodisi na lastno pobudo ali na povabilo razredničarke, ravnateljice ali drugih sodelavcev šole.

4.1.3. Obiski  razredničarke ali  svetovalne  delavke na  domu

so potrebni zlasti ob socialno-patoloških pojavih v družini ali v ožjem socialnem okolju. Obiski zahtevajo ustrezno strokovno pripravo in posvete s strokovnjaki in ustreznimi organi.

4.1.4. Pisna obvestila

pošiljamo staršem, kadar jih obveščamo o posebnih dogodkih na šoli, vabimo na sestanke, se z njimi posvetujemo ali jih obveščamo o vzgojnih ukrepih. Informacije morajo biti pedagoško premišljene in taktne, da ne bi z njimi povzročili nepotrebne frustracije otrok in konfliktov v družini. Obvestila staršem, posebne informacije in obvestila o vzgojnih ukrepih pa pošiljamo v zapečatenih ovojnicah z žigom šole preko tajništva.

4.2.0. Skupinske oblike

4.2.1. Skupne  roditeljske sestanke sklicuje ravnateljica. Namenjeni so splošnemu informiranju staršev o življenju in delu šole, predavanjem s področja psiholoških in pedagoških ved, aktualnim dogodkom. 

4.2.2. Razredne roditeljske sestanke sklicujejo razredničarke istega razreda. Namenjeni so obravnavi tistih vprašanj, ki so aktualna za starše otrok v določenem razredu. Teme posredujejo šolski svetovalni delavci, zunanji sodelavci ali razredniki.

Načrtujemo naslednje roditeljske sestanke po posameznih razredih:

Raz

TEMA

ČAS

IZVAJALCI

1.

Priprava na vstop v šolo

Uvodni sestanek – splošne informacije

Razvoj govora in premagovanje govornih težav, inormacije o VIZ delu

Vzgojna tema

junij

september

 

november

 

februar

razredničarke, vzgojiteljice
ravnateljica, razredničarke, vzgojiteljice
logopedinja, razredničarke, vzgojiteljice
zunaji sodelavec, razredničarke, vzgojiteljice

2.

Uvodni sestanek – splošne informacije

Kako pomagati otrokom pri učenju branja

Medvrstniško prijateljstvo
Vzgojna tema

 

 

Predstavitev naravoslovnih dni na kmetiji

september

oktober

november
februar

 

 

maj

ravnatejica, razredničarke
K. Zupančič, razredničarke
razredniki 2.in 8. r.
zunanji izvajalec (kordinira svetovalna služba), razredničarke
razredničarke

3.

Uvodni sestanek – splošne informacije

Športno vzgojni karton

 

Vzgojna tema

 

Vzgojno-izobraževalno delo v 2. triletju

september

november

 

februar

 

marec/april

ravnateljica, razredničarke
dr. Strel (koordinira Z. Gasparič)
zunanji izvajalec, razredničarke, koordinra svetovalna služba
Anica Č. Ivkovič

4.

Uvodni sestanek – splošne informacije

Zimska šola v naravi (Pohorje)

 

Varnost v svetu informacijske tehnologije

Razvijanje samostojnosti

september

november

 

februar

april

ravnateljica, razredničarke
strokovni in pedagoški vodja ŠVN, razredničarke
razredniki
zunaji izvajalec, razredničarke
razredničarke

5.

Uvodni sestanek – splošne informacije

Varnost v svetu informacijske tehnologije

 

Šola v naravi (Pacug); samostojnost in prosti čas

september

januar/februar

 

maj

ravnateljica, razredničarke
razredničarke, koordinira svetovalna služba
razredničarke, sodelovanje z učitelji – izvajalci ŠVN

6.

Uvodni sestanek – splošne informacije

Varnost v svetu informacijske tehnologije

 

NPZ, delo v 3. VI obdobju

september

januar/februar

 

marec

ravnateljica, razredničarke
razredničarke, koordinira svetovalna služba
ravnateljica, razredničarke

7.

Uvodni sestanek – splošne informacije

Otroci – droge – odvisnost

 

 

Kaj prinaša 9-letna OŠ v 8. in 9. razredu? Šola v naravi 

september

november

 

 

marec

ravnateljica, razredničarke
zunanji izvajalec, koordinira svetovalna služba, razredničarke

ravnateljica, razredničarke

8.

Uvodni sestanek – splošne informacije

Mladi in alkohol

Pred poklicno odločitvijo

september

november

marec

ravnateljica, razredniki
razredniki

razredniki,
pedagoginja

9.

Uvodni sestanek – splošne informacije

NPZ in rokovnik vpisnega postopka

 

Prijave v srednje šole

Zaključek osnovne šole – valeta

september

november

 

januar

marec/april

ravnateljica, razredničarke
ravnateljica, pedagoginja, razredničarke
pedagoginja, razredničarke
razredničarek

Ena od oblik sodelovanja s starši bo tudi ŠOLA ZA STARŠE, v okviru katere vsako šolsko leto načrtujemo eno strokovno predavanje na temo vzgojnih vprašanj. Izbor teme bo odvisen od interesa staršev – o temi za šolsko leto 2009/2010 bomo starše povprašali na prvih roditeljskih sestankih. Predlagane teme: Motnje hranjenja, Komunikacija z otrokom in postavljanje meja, Preprečevanje tveganega vedenja, Učne težave in samostojno učenje.

4.2.3. Neformalna srečanja s starši

v oddelku ali na šolski ravni utrjujemo vezi med šolo in domom. Starši imajo možnost spoznati delo v oddelku, odnos med učenci in odnos učitelj-učenec in posamezne dosežke. V tem šolskem letu načrtujemo:

 • božično – novoletno srečanje s sejmom in koncertom   3. december 2009
 • dan ustavrjalnosti in inovativnosti                                  prvi teden v aprilu 2010
 • šolske športne igre                                                  22. maj 2010
 • zaključna srečanja po dogovoru                                     junij 2010

 

 
   
  13. 10. 2009
 
| ©2003 OŠ Rodica