oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

KMETIJSTVO

 

 

 

v_22m.jpg (17580 bytes)

 

Kmetija v Srednjih Jaršah, kjer edino še imajo konje.

 

 

v_23m.jpg (13600 bytes)

 

 

Preorano polje na Mengeškem polju je v lasti državnega Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

 

Iz popisa leta 1830, ki je služil v vojaške namene, izvemo, da so se ljudje takrat največ ukvarjali s kmetijstvom. Pridelovali so žita, krompir, repo, zelje, stročnice in druge pridelke za lastno oskrbo, nekaj pa so jih prodajali na trgih v Kamniku, Kranju in Ljubljani. Še po drugi svetovni vojni so polja obdelovali samo z vprežno živino, na ravnini največ s konji, na revnejših kmetijah pa z volmi in kravami, ki so jih sicer imeli za prirejo mesa in pridelavo mleka. Prvi traktorji so se na njivah pojavili po drugi svetovni vojni, predvsem z nastankom velikih družbenih posestev. Država je po letu 1961 z raznimi pritiski kmetom odvzela obdelovalno zemljo in jo združila v velika kmetijska posestva. Izguba polj za domačine niti ni bila tako boleča, saj so bile ugodne možnosti za zaposlitev v bližnjih industrijskih obratih. Tako se je delež kmečkega prebivalstva zelo hitro zmanjšal. Po vojni je kmetijstvo zaposlovalo okrog 40 % aktivnega prebivalstva, leta 1991 pa manj kot 3 % (povprečno 1,9 %). Najmanj zaposlenih v kmetijstvu je v Spodnjih Jaršah (0,7 %) in Zgornjih Jaršah (0,9 %), največ pa na Rodici (3,5 %) in Srednjih Jaršah (3,4). V vseh naseljih je v kmetijstvu zaposlenih manj aktivnega prebivalstva, kot je slovensko povprečje (4,3 % leta 1993).

Rodovitna kmetijska zemljišča na Mengeškem polju so danes v lasti državnega Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, skrbno pa jih obdeluje Kmetijski poskusni center Jablje iz Loke pri Mengšu. Glede na razmerja med kmetijskimi zemljišči, ki jih zasedajo posamezne skupine pridelkov, Kamniškobistriško ravan uvrščamo v mešani kmetijski sistem (ali žitno-okopavinski-krmni tip). Na Mengeškem polju ima ob okopavinah poudarjeno vlogo pridelovanje koruze in pšenice. Pridelava na državnih kmetijskih zemljiščih je zelo intenzivna, donosna in mehanizirana.