Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Osnovni podatki

razstava_september_2003

Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale

Telefon in fax: 01/ 7219-530.
Elektronska pošta: os-rodica@guest.arnes.si
Ravnateljica: Milena Vidovič

Pomočnica ravnateljice : Anica Črne Ivkovič

 

ODDELKI JARŠE, ŠOLSKA ULICA 1, 1230 DOMŽALE, tel. 01/ 7243-080; vodja oddelkov Jarše: Draga Jeretina Anžin

Predstavljamo vam šolo


Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, ki jo obiskujejo učenke in učenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarše – Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale. Ustanovitelj šole je Občina Domžale.

Pouk v šolskem letu 2011/2012 poteka v 27 oddelkih v dveh šolskih stavbah: na Kettejevi ulici 13 in na Šolski ulici 1. Učenci do 5. razreda so vključeni v 12 začetnih skupin podaljšanega bivanja, jutranje varstvo za prvošolce pa je organizirano v dveh skupinah. Učenci se po pouku lahko vključijo v različne interesne dejavnosti, aktivnosti Šolske skupnosti učencev, projektne ali obogatitvene programe, ki se občasno izvajajo tudi ob sobotah. Šola predpisan program dopolnjuje še z aktivnim delovanjem v okviru različnih projektov, preko katerih aktivno deluje na ekološkem področju, skrbi za zdravje, raziskuje kulturno dediščino, vstopa v mednarodne povezave ter tako omogoča pridobivanje različnih znanj tako učencem kot učiteljem.

Vodenje šole
Šolo vodi ravnateljica, pri njenem delu ji pomaga pomočnica. Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Poleg ravnateljice šolo upravlja tudi  svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja (ga. Nevenka Narobe, g. Franc Anžin in g. Franci Bider), predstavniki staršev (g. Dušan Petrovič, g. Tomaž Vodušek in ga. Tina Smolnikar) in predstavniki zaposlenih (ga. Danica Volčini, ga. Kristina Zupančič, ga. Vilma Grilj, ga. Sonja Koželj Juhant in ga. Tatjana Holy Kovačič). Svet šole vodi predsednica, ga. Danica Volčini.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh učnih oddelkov. Svet skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev. Predstavnika v svet staršev starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu šole, voli predstavnike v svet šole, posreduje predloge, pobude in pritožbe staršev.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik.

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki se povezujejo v šolsko skupnost učencev. Njen izvršilni organ je šolski parlament, v katerega sta izvoljena po dva predstavnika oddelčne skupnosti. Parlament se sestane najmanj dvakrat v šolskem letu. Oblikuje letni program dela, posreduje predloge, pobude in pripombe o delu in življenju v šoli, skrbi za različne zabavne dejavnosti učencev, organizira humanitarne dejavnosti in drugo. Učenci predsednika šolske skupnosti izvolijo na tajnih volitvah v mesecu septembru. Mentorji Šolske skupnosti učencev Osnovne šole Rodica so ga. Ana Medved, ga. Tjaša Kranjc in g. Marko Drobne.

Šolski okoliš zajema naselja: Rodica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, del Zgornjih Jarš, Vir, del Količevega.


 

 

 


 

  

 

 
   
   
 
| ©2003 OŠ Rodica