Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Hišni red

small logo

Hišni red

Da bomo varno in uspešno delali in se v šoli dobro počutili, smo oblikovali naslednja pravila ravnanja in obnašanja:

Prihajanje v šolo in odhajanje

Zaradi varnosti je šolski vhod odprt le ob določenih urah, v primerih, ko je zaprt, uporabimo domofon ali zvonec.

Šolski vhod je odprt:

Kettejeva 13

Oddelki Jarše

5.55 – 8.00

7.45 – 8.00

8.40 – 8.50

 

11.30 – 12.30

11.30 – 11.45

13.10 – 16.35

12.25 – 12.40

Začetek pouka je za večino učencev ob 8. uri, lahko pa tudi prej ali kasneje. V šolo prihajajo največ 10 minut pred začetkom pouka.

Učence, ki so vključeni v jutranje varstvo in učence 1. r devetletke, starši ali druga pooblaščena oseba pospremi do učilnice.

Učenci v oddelkih Jarše uporabljajo vhod z dvoriščne strani. V vetrolovu se preobujejo in pustijo garderobo na mestih, ki so jim namenjena.

Pešci s pomočjo staršev in razredničark izberejo najbolj varne poti, po katerih prihajajo v šolo.

Vožnjo s kolesi odsvetujemo, če pa že kdaj pridejo s kolesom, naj ga parkirajo na ploščadi JZ od uvoza na parkirišče, popoldne pa ob vhodu v telovadnico. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.

Prav tako odsvetujemo vožnjo z rolerji , vstop v šolske prostore z rolerji ni dovoljen, niti do garderob ne.

Tudi letos učenke in učence razredne stopnje s Količevega in ulic severno od Parmove, ki so se k prevozu prijavili , pripelje do šole avtobus. Na postajališču pri trgovini na Šubičevi ulici ima odhod ob 7.45. Učence pri šolskem vhodu sprejme dežurni učitelj. Odhod avtobusa izpred šole v Jaršah bo ob 11.40, izpred šole na Rodici pa ob 11.45.

Učenci v dopoldanskem času uporabljajo samo glavni vhod , le popoldne smejo k športnim dejavnostim vstopati skozi stranski vhod s parkirišča, kjer jih počaka vaditelj.

Po prihodu v šolo se pred garderobami preobujejo v copate (v šolske copate, ne superge) in shranijo gornja oblačila in čevlje v garderobni omarici ali na obešalniku.

Učenci predmetne stopnje hranijo garderobo in pripomočke v garderobnih omaricah, za katere prejmejo ključ ob prevzemu omarice. Za ključ je potrebno položiti kavcijo 2,5 €. V nujnih primerih omarico zjutraj odpre dežurni učitelj. Dokler učenec ne najde ali pridobi novega ključa, ostaja omarica odprta.

Učenci razredne stopnje hranijo garderobo na obešalih in predalčkih, ki so jim dodeljeni. Če učenci pozabijo copate doma, se oglasijo pri pomočnici ravnateljice, ki jim posodi rezervne .

V garderobi telovadnice odložijo oblačila, obutev in šolske pripomočke pred vstopom v telovadnico. Garderobo učitelj ali trener zaklepa.

Po zadnji uri pouka ali drugih dejavnostih učenci in učenke čimprej zapustijo šolske prostore.

Zadrževanja v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ne dovolimo.

Otroke z razredne stopnje do izhoda pospremijo učiteljice, odhod učencev in učenk nadzira tudi dežurni učitelj/ica.

Otroci, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, se zberejo v učilnicah podaljšanega bivanja, tisti, ki v šoli kosijo pa odidejo na kosilo po pripravljenem urniku.

Učence – vozače do avtobusa pospremi razredničarka ali dežurni učitelj/ica. Odhod avtobusa izpred oddelkov Jarše je ob 11.50, s parkirišča na Kettejevi pa ob 12. uri.

Pouk, bivanje in gibanje po šoli, šolski teritorij

Šolski teritorij obsega šolsko stavbo in ozemlje, na vzhodu in zahodu omejeno s smrečicami, na jugu s Kettejevo ulico in na severu s Šolsko ulico, v oddelkih Jarše pa ozemlje za ograjo in tlakovano dvorišče. V času med začetkom in koncem pouka učenci šolskega teritorija ne smejo zapuščati. V izjemnih primerih da razrednik ali drug učitelj pisno dovoljenje.

V primeru slabega počutja, bolezni ali poškodbe, ko želi otrok zapustiti šolo, razrednik ali učitelj pokliče starše, ki jih učenec počaka pred tajništvom, učenci razredne stopnje pa pri razredničarki.

Na začetek pouka in na posamezne ure učenci počakajo v učilnici, po končanem pouku pa prostor zapustijo urejen in se čim bolj mirno preselijo v drugo učilnico oz. odidejo domov.

Pri gibanju po šolski stavbi uporabljajo vzhodno in zahodno stopnišče (snažni del), hodijo po skrajni desni strani. Stopnišča na jugu (nesnažni del) uporabljajo le, ko v šolo prihajajo ali jo zapuščajo.

Zadrževanje pri dežurnem učencu ni dovoljeno. Učenci predmetne stopnje se ne smejo zadrževati na hodnikih v pritličju.

Učenci se v prostih urah zadržujejo v kotičkih za druženje ali v knjižnici. Prosti čas preživijo čimbolj umirjeno, ne divjajo in ne kričijo.

Šola je območje tihih telefonov, zato morajo biti mobilni telefoni med poukom in drugim vzgojno-izobraževalnim delom ugasnjeni. Učenci jih v šolo prinesejo na lastno odgovornost in z vednostjo staršev. Če se učenec s telefonom igra ali ga ne izključi, mu ga učitelj lahko začasno odvzame.

Zelene straže po pripravljenem razporedu skrbijo za snažnost šolskega teritorija.

Za hojo uporabljamo asfaltne poti, ne utiramo si stezic po travi.

 

Odmori

Med posameznimi učnimi urami so pet-minutni odmori, ki so namenjeni zamenjavi gradiv, učilnic, učiteljev, pa tudi za kratko umirjeno sprostitev in pripravi na novo uro.

 

Glavni odmor

traja 20 minut in je namenjen malici, ki jo učenci/učenke pojedo v jedilnici ali učilnici, po pripravljenem razporedu. Le v odmoru za malico je izhod na dvorišče dovoljen šele potem, ko so pomalicali in s posebnim dovoljenjem dežurnega učitelja/ice.

 

Odmor za kosilo

Učenci in učenke, ki v šoli kosijo, po končanem pouku in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih odidejo na kosilo v jedilnico. Tisti, ki imajo pouk še 7. in 8. uro, kosijo v času opoldanskega odmora. Garderobo pustijo v garderobnih prostorih. Šolsko torbo odložijo na polico ob vhodu v jedilnici.

Učenci in učenke, ki v šoli ne kosijo, v času kosila nimajo vstopa v jedilnico.

Otroci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, gredo takoj po končanem pouku v učilnico podaljšanega bivanja, na kosilo pa skupaj z učiteljico po pripravljenem urniku.

 

Zajtrk

Za učence v jutranjem varstvu bomo organizirali zajtrk ob 7.15 uri. Učenci bodo pozajtrkovali v jedilnici, kamor jih pospremi eden od učiteljev v jutranjem varstvu.

 

Malica

Razporeditev odmorov za malico urejamo z urnikom. Za večino učencev razredne stopnje je zanjo namenjen čas po 1. učni uri, za učence predmetne stopnje pa po 2. Učenci malicajo v učilnicah ali jedilnici, odvisno od razporeda pouka.

Malico prinesejo v učilnice reditelji/ce, ki jih določi razredničarka, 1. razredu in 2. razredu devetletke pa kuharica. Reditelji/ce prevzamejo malico na za vsako skupino določenem mestu in na isto mesto vrnejo posodo in ostanke. Če učenci malicajo v jedilnici, reditelji pripravijo mize.

 

Kosilo

Otroci, ki kosilo prejemajo kot abonenti/abonentke, so evidentirani na seznamu prejemnikov kosil, občasni odjemalci pa se izkažejo z blokom za kosilo.

 

Popoldanska malica

Ob 15. uri jo lahko prejemajo učenci v oddelkih podaljšanega bivanja, če se zanjo odločijo.

Na šolskih hodnikih bodo pripravljeni jabolčni kotički , kjer si otroci lahko vsak dan brezplačno postrežejo z jabolkom.

 

Skrb za urejenost in varnost

Vsi smo dolžni skrbeti za skupno imetje in imetje posameznikov. V šolski stavbi in na zunanjih površinah odlagamo odpadke v koše za odpadke. Vsako namerno povzročanje škode pomeni kršitev šolskega reda.

Učencem in učenkam svetujemo, da dragocene predmete (nakit, elektronske igrice, walkmane, mobitele in podobno) puščajo doma.

V šolo ni dovoljeno prinašati vžigalic, vžigalnikov in drugih nevarnih predmetov.

Za varnost in urejenost na hodnikih, kjer so garderobe, skrbijo dežurni učitelji/učiteljice in dežurni učenci.

Zaradi varnosti je šolski vhod med poukom zaklenjen, za odpiranje vhodnih vrat skrbi dežurni učenec, ki usmerja učence in obiskovalce šole. V stavbi Oddelkov Jarše za odpiranje vrat po zvonjenju poskrbi kuharica.

Za zagotovitev večje varnosti učencev in imetja, vhode v stavbo na Kettejevi 13 varujemo z video nadzorom.

Okna učilnic in drugih prostorov smejo odpirati le odrasle osebe.

Reditelji

Učiteljevi pomočniki, ki skrbijo za red, so reditelji . Njihove naloge so predvsem naslednje:

•  uredijo garderobe pred poukom in po njem,

•  odgovarjajo za urejenost učilnice, pobrišejo tablo, pospravljajo skupne pripomočke,

na predmetni stopnji pa še:

•  sporočajo odsotnost učencev,

•  če učitelja/ice 5 minut po začetku ure ni v razred, o njegovi odsotnosti takoj obvestijo pomočnico ravnateljice ali ravnateljico,

•  prinašajo malico, jo pomagajo razdeliti, po malici učilnico pospravijo in posodo odnesejo v jedilnico.

Seznam rediteljev na predmetni stopnji pripravijo razredniki za mesec dni naprej in so objavljeni v matičnih učilnicah in v zbornici.

Dežurni učenci/učenke

Posebno nalogo smo zaupali učencem predmetne stopnje, ki dežurajo ob glavnem vhodu, pred jedilnico in na hodnikih. Zanje so pripravljena navodila za dežuranje, ki so priloga hišnega reda.

Dežurni učitelji in učiteljice

V času pouka med 7.30 in 14.30 so za nadziranje dogajanj v skupnih prostorih (na hodnikih, sanitarijah, večnamenskem prostoru, v jedilnici in ploščadi pred šolo) zadolženi dežurni učitelji.

Informiranje učencev in staršev

Učencem sporočamo potrebne informacije z obvestili (nadomeščanje, dnevi dejavnosti itd), ki jih posreduje razrednik ali drug učitelj pri razredni uri ali pouku. Ta obvestila so objavljena tudi na oglasni deski oddelka ali oglasni deski ob dežurnem učencu – dnevna obvestila. Obvestila trajnejše narave (urniki, napotki, šolski koledar in podobno) so objavljena na oglasni deski za učence ob šolskem vhodu in na šolskih spletnih straneh.

Informacije staršem posredujemo pisno: vabila na sestanke, prireditve, obvestila o prejetih ocenah ob zaključku ocenjevalnih obdobij, ustno na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, izjemoma po telefonu ali e-pošti. Obvestila splošne narave so objavljena na oglasni deski za starše ob šolskem vhodu. Vsa splošna obvestila bomo objavljali tudi na šolski spletni strani.

Razredničarke, drugi strokovni delavci in delavke so dostopni tudi po e-pošti, tudi njihovi naslovi so objavljeni na spletni strani.

 
   
   
 
| ©2003 OŠ Rodica