Za starše > Sklad šole > Pravila delovanja

Pravila delovanja Sklada

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 12/96, 23/96) in v skladu s 19.členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koseze (v nadaljevanju OŠ Koseze) je svet šole na seji dne 11.3.1999 sprejel naslednji

Sklep o ustanovitvi Sklada Osnovne šole Koseze

Vizija

Ustvarjalnost otrok je naše veselje

Poslanstvo

Izboljšati materialne pogoje šole za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev.

Z novo zakonodajo (135.člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) je postavljena možnost, da se v okviru šole oblikuje Sklad, ki si zastavi program glede na trenutne želje in cilje.

Osnovna funkcija sklada je uresničevanje tistih želja vodstva in učiteljic v šoli, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k večjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti.

S svojo aktivnostjo tako sklad nadgrajuje ter omogoča marsikaj, kar bogati življenje otrok in pogoje dela za tiste, ki so vsak dan z njimi. Hkrati pa bo Sklad v okviru svojih zmožnosti lahko pomagal tako socialno šibkim otrokom kot tudi nadarjenim.

Prav tako pa bo dal podporo še naslednjim aktivnostim:

  • povezovanje šole z okoljem;
  • prenos znanja iz sorodnih izobraževalnih in raziskovalnih skupin v šolsko prakso (seminarji, šolanje, izdajanje revij, učbeniških gradiv...);
  • raziskovanje uvajanja sodobnih metod vzgoje in izobraževanja v šolo.

Sklad osnovne šole Koseze (v nadaljevanju Sklad) ni pravna oseba, ampak deluje v okviru šole. Sklep o delovanju Sklada sprejme svet šole na svoji seji, upravljanje Sklada vodi upravni odbor. UO Sklada v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela v okviru dejanskih možnosti in določi prioriteto uresničevanja. Program se lahko spreminja tudi tekom leta, če tako odloči UO Sklada v soglasju s Svetom šole.

V UO Sklada so trije predstavniki šole - predlaga jih svet šole in štirje predstavniki staršev - predlaga jih sveta staršev šole. S članstvom staršev v Upravnem odboru šolskega sklada se okrepi tudi zaupanje staršev v namensko porabo zbranih sredstev.

Upravni odbor izmed sebe za dobo dveh let izbere predsednika in namestnika Sklada. Predsednik Upravnega odbora Sklada zastopa in predstavlja Sklad ter je sopodpisnik pogodb, ravnatelj pa je v skladu s sklepi Upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun Sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

Strokovno - tehnične naloge za Sklad opravljajo strokovne službe šole oz. druge pravne osebe, če tako odloči UO Sklada.

Sklad pridobiva sredstva:

  • iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb;
  • iz donacij in zapuščin;
  • iz dotacij državnih organov oz. drugih institucij;
  • s prispevki staršev;
  • iz podpore drugih skladov in ustanov;
  • z lastno dejavnostjo;
  • iz drugih virov.

Materialna oz. nematerialna sredstva, ki jih pridobi Sklad, se lahko uporabijo izključno na osnovi sklepa UO Sklada. Pridobljena sredstva morajo biti uporabljena za namen oziroma enoto ali oddelek, za katerega so bila zbrana. Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga in podobno Upravni odbor uporablja določila Zakona o javnih naročilih.

Poudariti moramo, da šola tudi po vzpostavitvi šolskega sklada prispevkov staršev za sklad ne more predpisati kot obvezne.

Za zakonitost delovanja Sklada je odgovoren ravnatelj šole.

Najmanj enkrat letno je potrebno vse starše obvestiti o delovanju sklada.

Želim prispevati

 

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji in sponzorji

 

Kontakt

Tadej Maligoj

Predsednik Sklada

tadej.maligoj(at)gmail.com

 

Zakaj sklad?

Pomoč šibkim

Nagrajevanje prizadevnih

Kvalitetnejši pouk

 

O skladu

Pravila delovanja

Upravni odbor

Realizacija

Zapisniki

22.03.2007 (36kB .doc)

19.01.2007 (36kB .doc)

19.12.2006 (40kB .doc)

4.10.2006 (43kB .doc)

6.3.2006 (33kB .doc)

15.6.2006 (39kB .doc)