Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2014/2015

Natisni

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2014/15

a)    Udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi
Posebna strokovna skupina spremlja in skrbi za dopolnitve in spremembe Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda. Oba dokumenta vsako leto evalviramo in dopolnimo, dopolnitve pa obravnava in sprejema svet staršev in sveta zavoda. V lanskem šolskem letu smo jih dopolnili predvsem s pravili uporabe garderobnih omaric.
b)    Spremljanje kakovosti delovanja šole
Kakovost našega skupnega dela bomo spremljali še naprej na vseh ravneh delovanja šole. Ob koncu lanskega šolskega leta smo s pomočjo vprašalnikov, ki so jih izpolnili učenci, starši in učitelji, opravili temeljito evalvacijo našega dela. V analizi so bila zajeta vsa pomembnejša področja našega delovanja, od prostorskih pogojev, organizacije in kvalitete pouka,  do čistoče, urnikov in prehrane. Na podlagi analize vprašalnikov želimo naše delo še  izboljšati in v skladu z našo vizijo načrtovati aktivnosti v prihodnje.  
c)    Eko šola
Še naprej bomo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju. Vsebine dela in področja programa Eko šola v osnovi ostajajo nespremenjeni, prednostna področja so: energija, odpadki, voda.
d)    Aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok
Tudi v  letošnjem šolskem letu bomo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju posvetili še posebno pozornost. Znotraj posameznih oddelčnih skupnosti in na nivoju celotne šole bomo organizirali dejavnosti za spodbujanje zdravega in kulturnega prehranjevanja (naravoslovni dnevi in drugi dnevi dejavnosti…), večjo skrb bomo posvečali zdravi prehrani v šolskem jedilniku (komisija za prehrano, pobude učiteljev, učencev staršev…). Vključeni smo tudi v projekt »Shema šolskega sadja«, s katerim spodbujamo učence k večji porabi sadja in zelenjave.
e)    Dobro počutje otrok
•      Projekt »Učimo se sreče« nadaljujemo v oddelkih podaljšanega bivanja v 1. razredu  in ga nadaljujemo tudi v 2. razredu (»Konflikt in komunikacija«). Učenci bodo spoznali temeljne potrebe in načine zadovoljevanja svojih potreb. Naučili se bodo, da ima vsako vedenje svoje posledice in kako naj izbirajo vedenja, ki bodo zadovoljevala tako njihove potrebe, kot tudi potrebe drugih otrok.
•      Projekt »Zdrav življenjski slog« (Zavod za šport Planica) prinaša učencem več možnosti za rekreacijo v okviru interesnih dejavnosti s področja športa. V interesne dejavnosti v okviru tega projekta se bodo vključevali učenci od 1. do 9. razreda.
f)    Sodelovanje s starši
Še naprej bomo skrbno negovali in spodbujali različne oblike sodelovanja s starši. V šolskem letu 2014/15 bodo roditeljski sestanki in govorilne ure načrtovani datumsko ob torkih enkrat mesečno (program roditeljskih sestankov). Starši so o datumih govorilnih ur in roditeljskih sestankov obveščeni v šolski publikaciji, na spletni strani in na plakatih ob vhodih v šolo.
g)    Delo z nadarjenimi učenci
V letošnjem šolskem letu bomo še naprej razvijali različne oblike dela z nadarjenimi učenci in  pripravljali individualizirane programe za nadarjene učence. Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno – umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Nekatere dejavnosti bomo izvedli v strnjeni obliki ob sobotnih šolah za nadarjene učence.
h)    Priprava na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (6. in 9. razred)
Tudi letos bomo posebno skrb posvečali pripravi učencev na NPZ, saj je naša prednostna naloga izboljšanje uspeha naših učencev na NPZ.  Rezultate NPZ vsako leto spremljamo, analiziramo in načrtujemo izboljšave, pri čemer se povezujejo učitelji razredne stopnje in učitelji posameznega predmetnega področja.
i)    Spremljanje in evalvacija nudenja različnih oblik individualne oz. skupinske pomoči učencem
Tudi v šol. letu 20124/15 imamo veliko število učencev, ki jim nudimo dodatno strokovno in učno pomoč, in ki so usmerjeni na šolo z odločbo o usmeritvi. Strokovne skupine, ki so imenovane za posameznega učenca s posebnimi potrebami, so pripravile IUP in bodo skrbele za izvajanje individualne učne in strokovne pomoči učencem ter evalvacijo programov. 
j)    Uporaba različnih metod in oblik pri pouku s poudarkom na
•     različnih tehnikah kritičnega mišljenja, projektnem delu,
•     medpredmetnem povezovanju,
•    uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku in drugih sodobnih oblikah dela.
Vključeni smo v projekt e-kompetentna šola, v okviru katerega bomo poskrbeli za usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih ter vodstvenih delavcev na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije.
k)    Delo na področju interesnih dejavnosti, predmetnih tekmovanj in razpisov.
l)     Tudi v tem šolskem letu bomo učence spodbujali k dodatnemu delu in aktivnostim na področju predmetnih tekmovanj, raziskovalnih nalog, dodatnega usposabljanja, interesnih dejavnosti, udejstvovanja v raznih projektih in na razpisih.

 

Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free