Organi šole

Natisni

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

SVET ŠOLE ima pristojnosti, ki so določene z zakonom:
 
- imenuje in razrešuje ravnatelja
 
- sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt ter poročilo o njegovi uresničitvi
 
- odloča o nadstandardnih in drugih programih
 
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca
 
- obravnava finančni načrt in sprejema zaključni račun šole
 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
 
Sestavljajo ga po 3 predstavniki ustanovitelja in staršev ter 5 predstavnikov zaposlenih, skupno šteje 11 članov. To so: Marija Bačič, Stanislav Jančar, Jože Casar, Katja Toth, Denis Čeh, Dragan Mešič, Simona Šeruga, Gabrijela Mastnak, Suzana Varga, Tina Kur in Simona Prša.
 
SVET STARŠEV sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku v vsaki oddelčni skupnosti, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Svet staršev šteje 18 članov.

 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi pedagoški in drugi strokovni delavci ter delavci šolske svetovalne službe.
- Obravnava in odloča pa o strokovnih vprašanjih,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Eden izmed razrednikov koordinira delo med oddelki.
- Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
- oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
- odloča o vzgojnih ukrepih
- ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIK
- vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
- skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
- sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
- odloča o vzgojnih ukrepih
- ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

STROKOVNI AKTIVI
Sestavljajo jih učitelji sorodnih predmetnih področij oz. učitelji posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij.
- Obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
- usklajujejo merila za ocenjevanje,
- dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
- obravnavajo pripombe staršev na ugovore
- ter opravljajo druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free