Za učence > Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (statusi učencev)

Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti za učence, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah po javnoveljavnih programih ali pa so perspektivni športniki.

Postopek za pridobitev statusa in trajanje

Status učenca o prilagajanju šolskih obveznosti si lahko pridobijo učenci:

 • ki izpolnjujejo pogoje v skladu z 2. členom Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (UL RS, št. 89/23.12.1998),
 • ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah z javnomnenjskimi programi oziroma se izobražujejo po več izobraževalnih programih,
 • ki so perspektivni športniki, registrirani pri nacionalni panožni zvezi, in tekmujejo v okviru uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih zvez,
 • mladi raziskovalci, umetniki (možna pridobitev statusa od 1.12. do 26.4.).

Za pridobitev statusa učenca s prilagajanjem šolskih obveznosti je potrebno v tajništvo OŠ Koseze (ali razredniku) dostaviti naslednjo dokumentacijo:

 • prošnjo staršev oziroma zakonskega zastopnika za pridobitev statusa učenca (obrazec),
 • potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te zveze,
 • mnenje kluba za dodelitev statusa športnika,
 • okvirni načrt treningov in tekmovanj v tekoči sezoni,
 • potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program.

Roki za oddajo vloge oziroma dokumentacije (za celo leto) so:

 • 1. rok 30.9. 2005
 • 2. rok 15.1. 2006

Za mlade raziskovalce, umetnike:

 • 15 dni pred uveljavitvijo statusa (do 15. novembra).

Prilagajanje obveznosti

Na osnovi 10. člena Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti se za vsakega učenca pripravi izvedbeni načrt, ki je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa. Izvedbeni načrt pripravi razrednik za posamezno obdobje. Starši skupaj s trenerjem oziroma mentorjem pripravijo pisni predlog izvedbenega načrta za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa (obdobja navzočnosti pri pouku, način in roki za ocenjevanje znanja, druge medsebojne pravice in obveznosti), v katerem so upoštevane vse dodatne obremenitve učencev (treningi, vaje, nastopi, tekmovanja). Tako pripravljen izvedbeni načrt uskladi razrednik z oddelčnim učiteljskim zborom. Učenci so prvi dan po celodnevni obremenitvi oproščeni ustnega ocenjevanja znanja. Pisnega ocenjevanja znanja niso oproščeni.

Prenehanje in mirovanje statusa

Učencu lahko preneha status:

 • če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti,
 • če se starši ne oglasijo pri razredniku in ne sodelujejo pri pripravi predloga o izpolnjevanju šolskih obveznosti učenca po 11. členu Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti.

Končne določbe

Pravilnik mora biti usklajen na pedagoškem zboru strokovnih delavcev, svetu staršev in sprejet na svetu šole. Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev ali zakonski zastopnik učenca.