Za starše > Svet staršev > Pravilnik

Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Koseze

Na podlagi odloka Osnovne šole Koseze (v nadaljevanju šola) je Svet Osnovne šole Koseze dne 12. julija 2005 sprejel naslednja pravila.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev šole:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno- izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • imenuje člane UO Sklada Osnovne šole Koseze,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

2. ČLEN

Delo sveta staršev je javno, javnost dela pa se uresničuje z objavo zapisnika sestankov na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole.

II. SESTAVA SVETA STARŠEV

3. ČLEN

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predstavnik sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude in ideje iz roditeljskih sestankov. Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev in nadomeščanja se v oddelku izvoli še namestnik predstavnika sveta staršev.

III. DELOVANJE SVETA STARŠEV

4. ČLEN

Svet staršev izvoli predsednika sveta staršev in njegovega namestnika.Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika so lahko tajne ali javne. Člani sveta sprejmejo sklep o načinu glasovanja ter oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika sveta in njegovega namestnika. Predlog kandidata lahko poda vsak član sveta staršev, predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje s kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se zapiše v zapisnik.

5. ČLEN

Mandat članov sveta staršev, predsednika in namestnika traja tri leta in se lahko ponovi. Predstavnika oddelka v svetu staršev se lahko predčasno zamenja na roditeljskem sestanku in izvoli novega predstavnika do izteka mandata prvotno izvoljenega predstavnika. Predsednik oziroma njegov namestnik sta lahko predčasno razrešena na lastno željo ali če tako sklene večina prisotnih članov na sestanku, kjer je razrešitev predhodno uvrščena na dnevni red.

6. ČLEN

Sestanek sveta staršev se skliče najmanj trikrat letno oziroma v skladu s programom dela sveta staršev. Sklicuje ga predsednik sveta staršev. Sestanek skliče tudi na zahtevo najmanj 1/3 članov ali na zahtevo ravnatelja šole.

Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

Skupščina sveta staršev lahko pooblasti predsednika, da v primeru večinskega soglasja na seji prisotnih članov k posameznim sklepom, ob siceršnjem ne-doseganju potrebne udeležbe na seji, pridobi naknadno soglasje odsotnih članov. Z naknadno veljavnostjo posameznega sklepa se pisno seznani vse člane skupščine.

Na seje sveta staršev se praviloma vabi ravnatelja in predstavnike šole.

7. ČLEN

Sejo sveta staršev vodi predsednik sveta staršev. O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga vodi zapisnikar. Zapisnikarja zagotovi vodstvo šole. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik sveta staršev. Zapisnik se praviloma zapiše v sedmih dneh po sestanku in ga šola posreduje vsem članom sveta staršev in ravnatelju. Zapisnik in vsi ostali akti, spisi in dokumenti v zvezi z delom sveta se hranijo v arhivu šole.

IV. NALOGE SVETA STARŠEV

8. ČLEN

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in us meri tve za delo. Poleg zakonsko opredeljenih nalog v 1. členu teh pravil lahko svet staršev še:

 • sprejema letni program delovanja sveta staršev;
 • poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet staršev;
 • voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika;
 • imenuje člane delovnih skupin;
 • zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole;
 • odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami;
 • sprejema spremembe Pravil o delovanju sveta staršev z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev.

 

9. ČLEN

Predsednik sveta staršev :

 • predstavlja svet staršev,
 • sodeluje z ravnateljem šole,
 • določa dnevni red in vodi seje sveta staršev,
 • skrbi za realizacijo sklepov sveta staršev,
 • se kot vabljen udeležuje sej sveta šole,
 • izvaja druge naloge, za katere ga zadolži svet staršev.

 

10. ČLEN

Namestnik predsednika sveta staršev opravlja tiste naloge, za katere ga pooblasti predsednik sveta staršev.

11. ČLEN

Predstavniki sveta staršev v svetu šole posredujejo sklepe, mnenja in pobude sveta staršev.

12. ČLEN

Starši lahko za pomoč pri sprejemanju odločitev in izvajanje nalog sveta staršev oblikujejo delovne skupine, sestavljene iz najmanj treh članov. Lahko pa skupaj z vodstvom šole oblikujejo delovne skupine, v katerih so tako predstavniki sveta staršev kot predstavniki, imenovani s strani vodstva šole. V delovno skupino so lahko imenovani tudi zunanji strokovnjaki in sodelavci z določenega področja.

Delovna skupina se lahko oblikuje za izvršitev posamezne naloge ali za preučitev določenega problema.

V. ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA ZA SVET STARŠEV

13. ČLEN

Strokovno - tehnične in organizacijske naloge za svet staršev opravljajo strokovne službe šole.

VI. KONČNA DOLOČBA

14. ČLEN

Pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme svet Osnovne šole Koseze in s tem dnem tudi prenehajo veljati pravila, ki jih je sprejel Svet Osnovne šole Koseze dne 11.3.1999. Predlog za spremembo teh pravil lahko poda skupščina sveta staršev, dokončno pa o spremembah odloča svet Osnovne šole Koseze.

Glej tudi

Pravila delovanja

Kratko poročilo in program dela za š.l. 2006/07  (.doc, 30kB)

Spletno mesto Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Obvestila

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 10.10.2006 (.doc, 63kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 16.2.2006 (.doc, 67kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 6.12.2005 (.doc, 75kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 17.11.2005 (.doc, 49kB)

Otroško igrišče 8.12.2005

Poročila in Programi dela

Poročilo 2006/07 in Program dela 2007/08 (.doc, 31kB)

Zapisniki Svet staršev

Glej šolski blog

 

Kontakt

Anka Stojan

Predsednica Sveta

anka.stojan@stojan.org