V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

Tik pod Sveto Trojico je bila nekoč vasica z imenom Vasišče. Za ljudi s Piv-
škega je zanimiva tudi s književnega stališča, saj bi utegnila biti omenjena vasica Krpanov Vrh.
V ljudskem izročilu je trdno zakoreninjena pripoved o neki vaški naselbini v dolini Vlačno, ob stari poti z Gornje Pivke na Bloško planoto.Ob predpostavki, da je tod obstajala antična prometna zveza, se postavlja vprašanje, če ne gre le za starejšo lokacijo (antične obcestna postojanka), vendar bi točnejšo opredelitev omogočilo le kontrolno sondiranje. Na podlagi pričevanj je trenutno možno govoriti le o bližnji preteklosti zapuščene vasi, kar pa bi bilo prav tako zanimivo s stališča raziskovanja naše polpretekle dobe in načina življenja našega kmečke- ga prebivalstva.Sedanja namembnost nekdanje vasi je gospodarska, saj so na njeni lokaciji senožeti in pašniki.

O njej kroži še danes med ljudmi znana legenda:
Po Vlačnem je stala nekdaj vas (pod vrhom Svete Trojice). Še zdaj se pozna, da so tam nekdaj živeli ljudje. Tudi ime samo o tem priča, ker pravijo temu kraju
»Vasišče«. Bilo je na sveti večer, ko hoče biti vsak pri polnočnici. Tudi z Vasišča so šli tisti, ki so mogli. Doma so ostali samo otroci, slabotni in stari. Ker je bilo Petelinjsko jezero zamrznjeno, so jo udarili kar naravnost čez ledeno ploskev proti župni cerkvi v Slavino. Na sredi jezera se jim je led udrl, vsi so se pogreznili in ni jih bilo več nazaj. Kolikor jih je ostalo doma, so se naselili po bližnjih vaseh.

Vasišče pod Sveto Trojico

 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn