V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

Ljudje na Pivškem si že od nekdaj prisvajajo lik Martina Krpana za svojega. Prav gotovo se jim je priljubila podoba tega silnega moža, ki še danes pooseblja pogum, moč, zvitost in hvaležnost.Ta silni mož naj bi živel na Vrhu pri Sveti Trojici, kakor je pisatelj Fran Levstik slišal pripovedovati o njem kmeta Moči- larja v Razdrtem »Pri Klinčarju«.V domačih Retjah na Dolenjskem je v mesecu maju 1858 v Ilijevem kozolcu napisal prvo slovensko umetno pripovedko Mar- tin Krpan z Vrha pri Sveti Trojici.
Človek kar vidi pred seboj Martina Krpana, kako s svojo močjo in pogumom reši Dunaj, cesarja in cesarstvo. Izvrstno so upodobljene tudi razmere na cesar- skem dvoru, cesar, cesarica, minister Gregor in vsa dvorna gospoda.Čeprav je Martin Krpan rešil državo, bi ga minister Gregor rad dal zapreti zaradi prepo- vedanega kupčevanja z angleško soljo. Tu se je Levstik obregnil ob kratkovid- nost državnikov stare vrste nasproti velikemu, pomembnemu dejanju prepros- tega človeka. Ne samo da je Martin Krpan priljubljen ljudski junak, je tudi začetek prave pripovedne umetnosti v slovenskem slovstvu.

Naslovna stran knjige Martin Krpan

Ob vsem tem pa je treba povedati, da je Levstik, ki je v življenju doživljal mno- go nasprotovanj in pomanjkanja, prišel za domačega učitelja na grad Kalc k Miroslavu Vilharju šele jeseni 1858. leta, pripovedka pa je izšla julija 1858 v Slovenskem glasniku. To dejstvo pa ne izključuje možnosti, da je bil Levstik na Pivškem kdaj prej in je tu dobil motiv za tihotapca Martina Krpana. Kot podporo tej možnosti bi lahko navedli naslednje:
1. Pivčani so bili v starih časih znani tovorniki (tovorili in tihotapili se med drugim tudi sol) na poti od Trsta v notranje avstrijske dežele.
2. Ena od starih poti iz Pivke v Loško dolino je vodila prav pod hribom Svete Trojice.
3. Poleg razvalin cerkve Svete Trojice so malo pod vrhom še sledi vasice, ki je v urbarjih izpričana kot Vasišče in bi mogla biti Krpanov Vrh.
4. V Prestranku je bila cesarska žrebčarna z obširnimi zemljišči proti Sveti Trojici. Višje gori pa je bil kraj, ki so mu ljudje rekli Pri cesarjevi hoji. Tam naj bi njegova cesarost z Dunaja , utrujena zaradi slabih poti, počivala in tam bi se utegnila kdaj srečati tudi z Martinom Krpanom.
5. Da je Levstik te kraje poznal, še preden je prišel na Kalc za domačega učitelja, priča še navedek v pripovedki sami. Ko se je Krpan poslavljal z Dunaja, je povedal cesarju, da je ni »take postreške, kakršna je v Razdrtem pri Klinčarju«. Razdrto pa je tudi tu ob poti proti Trstu, pod Nanosom.
Vse navedeno je nemara le dovolj, da smemo reči – Martin Krpan je bil Pivčan.

Da smo Pivčani res ponosni na svojega ljudskega junaka, dokazujeta tudi grba Občine Pivka in Osnovne šole Pivka, ki vključujeta podobo Martina Krpana. Oba grba sta bila sprejeta leta 1998.

Grb Občine Pivka
Grb Osnovne šole Pivka

Učenec Martin Godina, 8.b kot Martin Krpan, z mečarico na rami in s kijem v roki.


 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn