Splošno o šolski svetovalni službi

Običajno se starši in učenci pri prvih stikih z vrtcem in/ali šolo srečate s svetovalno službo. Za svetovanje učencem in njihovim staršem od 1. do 3. razreda matične šole je odgovorna pedagoginja Jasenka Zupančič, za otroke in starše od 4. do 9. razreda pa psihologinja Veronika Tumpej. Na podružnici v Krašnji in Blagovici je za svetovanje za otroke in starše odgovorna pedagoginja Jasna Klančišar. Svetovalne delavke pri svojem delu redno sodelujejo tudi z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno•izobraževalnega dela.

Srečanja s svetovalno službo se nato nadaljujejo do konca osnovne šole. V sodelovanju s starši in strokovnimi delavci šole vam svetuje predvsem glede pomoči pri vzgoji in učenju ter morebitnih težavah z nasveti, pogovori ali drugimi oblikami pomoči. Dejavno se vključuje tudi v delo vzgojnih skupin in razrednih skupnosti, in sicer v obliki razrednih ur, delavnic in dnevov dejavnosti.

Na svetovalno službo se lahko obrnete ob različnih težavah:
• učne težave, strah pred spraševanjem in pisanjem testov, slabe ocene;
• izsiljevanje, nasilje, slabi odnosi s sošolci ali prijatelji, slovo od prijatelja;
• otožnost, nočne more, strahovi, težave z nadziranjem svojih čustev, težave s prehranjevanjem, nezadovoljstvo s seboj, razmišljanje o samomoru;
• ločitev staršev, izguba enega ali obeh staršev, slabi družinski odnosi, nasilje v družini, selitev;
• odločitev za poklic in izbira srednje šole.

Delo svetovalnih delavk se močno prepleta in obsega različna področja dela:
• vpis in sprejem šolskih novincev, odlog šolanja;
• prepisi, prešolanja;
• preventivno delovanje;
• pomoč in podpora učencem s težavami na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju (krepitev samopodobe, razvijanje učinkovitejše komunikacije, učinkovito spoprijemanje s problemskimi  situacijami, razvijanje tehnik učenja) ter sodelovanje s starši, učitelji in zunanjimi sodelavci (centri za socialno delo, zdravstveni domovi, svetovalni centri);
• vodenje postopkov usmerjanja;
• dodatna strokovna pomoč;
• koordinacijo za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci;
• testiranje učencev v postopku identifikacije nadarjenih učencev;
• poklicna orientacija;
• socialno•ekonomske stiske;
• rejništvo;
• medvrstniška učna pomoč;
• pomoč pri izvedbi humanitarnih akcij;
• koordinacija nacionalnega preverjanja znanja za učence s posebnimi potrebami;
• realizacija in evalvacija vzgojnega načrta;
• predavanja za starše.

Starši in učenci ste dobrodošli z mnenji, vprašanji, predlogi ali konkretno pomočjo pri izvedbi kakšne dejavnosti. Lahko nam posredujete tudi vaše kritike in pohvale. 
Le s pravočasnim in skupnim odzivanjem bomo sledili želenemu cilju pri izobraževanju in vzgoji otrok.

Svetovalne delavke so dosegljive vsak delavnik od 7.00 do 15.00. Ker svoje delo dopolnjujejo tudi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči in delom z učenci v razredu, za srečanja priporočamo vnaprejšnji dogovor, da bi se izognili čakanju zaradi zasedenosti ali morebitne odsotnosti delavke.

Dosegljive so:
Jasna Klančišar
  jasna.klancisar@guest.arnes.si
01/7234 093 (PŠ Blagovica) ali 01/7234 056 (PŠ Krašnja)
 
Veronika Tumpej
  veronika.tumpej@guest.arnes.si
01/7236 566

Jasenka Zupančič
  jasenka.zupancic@guest.arnes.si
01/7235 020

051 272 718


PROGRAMSKE SMERNICE, Svetovalna služba v osnovni šoli

Informacije na spletu:
To sem jaz (http://www.tosemjaz.net)
Varni internet (https://www.varniinternet.si)
Safe.si (http://www.safe.si)
Logout–svetovanje v zvezi z internetom in mobilnimi napravami (http://www.logout.si)
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (http://www.misss.org/misss.php)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (http://www.scoms.lj.si)
TOM telefon otrok in mladostnikov (http://www.zpms.si/programi/tom.telefon)
Psihološka e-svetovalnica kameleon (http://svetovalnicakameleon.si)
Zavod za izboljšanje kvalitete življenja (http://med.over.net)
Inštitut za sodobno družino Manami (http://www.familylab.si)
Strokovni družinski portal (http://vsiskupaj.com)
Društvo Bravo (http://www.drustvo.bravo.si/web)