PREDSTAVITEV

ČETRTNA SKUPNOST CENTER
              MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
              Štefanova 9
              tel.:  252 75 07
              faks: 252 75 08
              e-pošta:mol.center@ljubljana.si

PROGRAMI DELA

                                                                                                                                    Arhiv 2006 - 2010

STATUT
POVABILO
PREDSTAVNIKI ČS
PREGLED DOGODKOV
ZAPISNIKI
PROGRAMI DELA
POBUDE MOLu
POROČILO O DELU
ČRNE TOČKE
PROMET
PRIDOBITVE
NAČRTOVANI POSEGI
NAZAJ NA ZAČETEK

                                                                                   

PROGRAMA DELA SVETA ČS CENTER IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES V LETU 2013:

Uvod:

Pred nami je program dela Sveta ČS Center in njegovih delovnih teles za leto 2013. Prav gotovo ga bomo morali tudi sproti prilagajati, saj življenje v Ljubljani vsak dan prinese nekaj novega. V letu 2012 sta bila sprejeta dva pomembna razvojna dokumenta MOL: Prometne politika na območju MOL in Strategija za področje kulture. Še posebej bomo k ureničevanju programa pritegnili številna društva in skupine občank in občanov, ki organizirano delujejo v ČS Center.

NALOGE SVETA ČS CENTER 2013:

1. Sodelovanje s službami MOL

V letu 2013 bomo kot stalno obliko dela in sodelovanja s pristojnimi organi MOL ter javnimi zavodi uvedli redno usklajevanje posameznih problemov in projektov ter preverjanje njihovega uresničevanja in in medsebojnega obveščanja o načrtovanih projektih na različnih področjih. To bomo uresničevali v okviru sej Sveta ČS Center, pa tudi na posebnih posvetih oziroma predstavitvah. Tako bomo pripravili:

- Februar 2013: Usklajevalni sestanek z OGDP s poudarkom na uresničevanju Prometne politike na območju MOL in uresničevanju tekoče prometne problematike.

- Marec 2013: Obisk novega Družinskega centra (Ajdovo zrno) na Mali ulici s predstavitvijo njegove dejavnosti.

- April 2013: Predstavitev projektov Zavoda za turizem, ki je tudi investitor posameznih projektov (nadaljevanje prenove obrežij Ljubljanice);

V nadaljevanju se bomo odzivali glede na problematiko. Tak način dela bo prispeval, da bomo med drugim pravočasno obveščeni o začetku posameznih projektov.

2. Izvedbeni načrt ČS Center 2013 in Plan malih del

Na prvi seji v letu 2013 bomo sprejeli Izvedbeni načrt ČS Center za leto 2013 in v skladu s tem med drugim dorekli program malih del 2013:

- v letu 2013 bomo zaokrožili otok s fitnes napravami na Novih Poljanah in postavili betonsko mizo za namizni tenis v parku Tabor.

- do konca leta oblikovati predlog malih del za leto 2014:

a) Pregledamo otroška igrišča pri osnovnih šolah, ki so tudi javne površine za okoliške prebivalce – primer OŠ Toneta Čufarja.

b) S primernim otroškim igralom opremimo ploščad med muzejskimi stavbami na Metelkovi, ki je prazna. V popoldanskem času se tam zbirajo majhni otroci v spremstvu staršev in starih staršev. Problem je, da je ploščad v lasti države – Ministrstvo za kulturo

Opremljanja javnih površin z novimi fitnes napravami ne bomo nadaljevali, dokler ne razčistimo vprašanja vzdrževanja teh naprav.

3. Usklajevanje s sejami Mestnega sveta MOL

Seje Sveta ČS Center bomo terminsko uskladili s sejami Mestnega sveta MOL in na dnevni red sej Sveta ČS Center in njegovih delovnih teles uvrščali vse tiste točke, ki bodo kakorkoli zadevale ČS Center. Naša stališča, mnenja in predloge bomo v skladu s poslovniški roki posredovali Mestnemu svetu MOL in spremljali njihovo upoštevanje v vseh fazah postopka sprejemanja.

4. Pobude in predlogi občanov

Pristojnim organom mestne uprave bomo posredovali vse pobude in predloge občanov, tudi članov Sveta ČS Center in njegovih delovnih teles. V sodelovanju s pristojnimi organi bomo usklajevali, včasih zelo raznolike interese prebivalcev, celo ene ulice. Tovrstne predloge in pobude bomo ločili na "urgentne" in tiste, za katerih rešitev bo potrebno več časa. "Urgentne", ki največkrat sodijo v pristojnost vzdrževanja javnih površin, bomo posredovali s pomočjo elektronske prijave napak ELPRIN, ki omogoča, da hitro dobimo odgovor o načinu reševanja pobude. Vse tiste pobude in predloge, za katerih rešitev bomo potrebovali več časa, pa bomo obravnavali v okviru pristojnega delovnega telesa ali na prvi naslednji seji sveta. Svet bo na vsaki seji tudi obveščen o reševanju "urgentnih" in drugih pobud in predlogov občanov.

5. Urejanje prometa in mirujočega prometa

Na področju urejanja prometa in mirujočega prometa bomo nadaljevali sodelovanje z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet – Odsek za promet. Prioriteta tega sodelovanja ostajajo naloge, ki so ostale iz leta 2012 in naloge pri uresničevanju Prometne politike na območju MOL – priloga preglednica št. 2.

6. Kolesarski promet

Posebno pozornost bomo namenili kolesarskemu prometu in ozaveščanju kolesarjev za kulturno obnašanje, še posebej na peščevih površinah. Izkoristili bomo naša druženja z vsemi generacijami naših prebivalcev, kot je naš Dan soseda (za Dan ČS smo ugotovili, da je preblizu Evropskega tedna mobilnosti in akcija ne bi imela pravega učinka). Pripravili bomo kolesarske delavnice v sodelovanju s Kolesarsko platformo, Mestnim redarstvom in Policijsko postajo Center.

7. Second Chance in ROG

Nadaljevali bomo sodelovanje s projektom Second Chance, v okviru katerega se pripravlja prenova ROGa. Skrbno bomo spremljali vse postopke in se aktivno vključevali vanje.

Ne glede na to, da bomo v letu 2013 uvedli redno mesečno sodelovanje s pristojnimi organi MOL, javnimi podjetji in zavodi MOL, ostaja naša naloga v letu 2013 sprotno opozarjanje na pravočasno obveščanje o začetku predvidenih projektov ali del oziroma dogodkov, ki bodo na našem območju.

8. Kulturne vsebine

Za prebivalce, še posebej starejše, bomo spet kupili vstopnice za abonma za starejše v Kinodvoru, konec leta organizirali obisk gledališke predstave, sodelovali pri prireditvi maja meseca "Poljane pojejo", si ogledali orgle v Cankarjevem domu s kratkim orgelskim koncertom (22. marec) in se sprehodili po Ljubljanski arheološki poti.

- 6. marca bomo v sodelovanju z UTŽO in Društvom Unicef pripravili prodajno razstavo Unicefovih punčk s kulturnim programom v počastitev Mednarodnega dneva žena.

- 22. aprila bo na razstavi svoja likovna dela predstavila skupina občank, ki slikajo in kiparijo v naši četrtni skupnosti. Odprtje razstave bo popestril kulturni program.

- 16. maj je rezerviran za "Dan soseda" , ki ga bomo spet pripravili v sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja in Društvom Kulturna četrt Tabor. Letos z osrednjo kulturno prireditvijo.

- 7. – 13. oktober: "Dan ČS Center": Ob tej priložnosti bomo izdali tradicionalno zloženko in pripravili naslednje prireditve:

- 9. oktobra praznuje svoj dan tudi ČS Trnovo bomo sosednji četrtni skupnosti predlagali, da en dan v tem tednu izkoristimo za srečanje na Hradeckega mostu, ki povezuje obe četrtni skupnosti.

- v okviru sodelovanja z Muzejem sodobne umetnosti na Metelkovi bomo pripravili ogled muzeja in predstavitev njegove vsebine, kasneje pa še dva ogleda tematskih razstav z razgovorom o času, ki ga bo ponazarjala razstava.

9. Socialno zdravstvena problematika

V sodelovanju s Humanitarnim društvom "Nikoli sam" bomo leta 2013, konec junija in konec avgusta, pripravili brezplačno počitniško varstvo za otroke iz socialno šibkih družin. Nadaljevali pa bomo tudi sodelovanje pri pomoči na domu za starejše občane in pri rednem druženju na "Čaju ob petih".

Pripravili bomo širšo razpravo o pojavu prekomernega uživanja alkohola med mladimi in kako problem zmanjšati.

10. Čistilne akcije

V sodelovanju s TD Ljubljanica bomo pripravili dve čistilni akciji in sicer aprila in v začetku septembra.

Razmišljamo tudi, da bi ob Dnevu ČS, na dan odprtih vrat srednjih šol v sodelovanju s TD Ljubljanica organizirali čistilno akcijo, ker bi tako lahko učinkovito povezali vse generacije.

11. Obveščanje prebivalcev

Sproti bomo ažurirali vsebino spletne strani in pomembnejše informacije, tudi sklice sej sveta objavljali v obvestilni vitrini na Štefanovi ulici in vseh drugih lokacijah ter obveščali tiskane in elektronske medije o naših dejavnosti, problemih in njihovemu reševanju.

Predsednica Sveta ČS Center
Mestne občine Ljubljana
Meta Verbič


USMERITEV DELA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI CENTER, MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES V MANDATU 2010 – 2014:

I. Vloga četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana

Pri pripravi in sprejemu usmeritev za delo Sveta ČS Center moramo izhajati iz temeljne vloge četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana, ki je določena s Statutom Mestne občine Ljubljana in sicer IV. poglavju OŽJI DELI MOL v členih 55, 56, 57, 58, 60, 60 a, b, c, č, d, e, 61, 62 in 63 (59. člen je črtan).

V 60., 60.a,b,c,č,d in e členu je določeno, da ČS pri upravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, praktično na vseh področjih življenja in dela prebivalcev posamezne četrtne skupnosti. Njena naloga je, da spremlja, razpravlja in predlaga ukrepe pri urejanju in reševanju določenih problemov. V tem smislu pomeni obliko povezovanja med prebivalci in pristojnimi organi in organizacijami na svojem območju. Zato je še kako pomembno, da svet ČS pri svojem delu ne postane organ, ki je namenjen sam sebi, ampak, da deluje kot povezovalec in usklajevalec interesov njenih prebivalcev.

Sodelovanje z društvi, v katerih se združujemo prebivalci ČS Center na najrazličnejših področjih in vseh starosti, z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, dijaškimi domovi, z domovi za starejše občane, dnevnimi centri za aktivnosti starejših občanov, kulturnimi zavodi in ustanovami pomeni za vsako četrtno skupnost največjo vrednoto. Delo za ljudi in z ljudmi pomeni, da četrtna skupnost niso samo njeni izvoljeni predstavniki, ampak, da smo to vsi, ki v njej živimo. Zato tudi v mandatu 2010 – 2014 delujmo pod geslom: "Četrtna skupnost Center smo ljudje".

II. Usmeritve delovanja Sveta ČS Center v mandatu 2010 – 2014:

1. Sodelovanje z Mestnim svetom MOL:

- Delo sveta in njegovih delovnih teles bomo organizirali tako, da bomo lahko pravočasno obravnavali problematiko in gradiva, ki bodo na dnevnem redu sej Mestnega sveta in zadevajo ČS Center. Pravočasno pomeni, da bomo lahko 12 dni pred sejo Mestnemu svetu posredovali svoje predloge. V primeru, da bomo ocenili, da mora naš predstavnik naša mnenja in stališča predstaviti na sejah Mestnega sveta, bomo to tudi storili. Pri tem bomo upoštevali tudi poslovniško možnost, da to predstavimo že na seji pristojnega odbora Mestnega Sveta, kjer imamo morda še boljšo možnost za uspeh.

- Redno bomo spremljali uresničevanje sprejetih odločitev Mestnega sveta, ki bodo zadevale ČS Center.

2. Sodelovanje z drugimi organi MOL in mestno upravo:

- Ob zaznavanju problematike na različnih področjih, ki jo spoznavamo ob predlogih in pobudah občanov, bomo sproti obveščali pristojne organe mestne uprave, skupaj z njimi iskali najprimernejše rešitve in usklajevali različne interese na posameznih območjih ČS Center. Ko bo sprejeta skupna rešitev pa bomo redno spremljali njeno uresničevanje. Pri tem bomo upoštevali možnost takojšnjega – urgentnega reševanja in reševanja na daljši rok.

To še posebej velja za prometno ureditev s poudarkom na mirujočem prometu, na področju javnega reda in miru, varnosti občanov, na področju varovanja kulturne dediščine in komunalne urejenosti ČS Center ter varovanja okolja v najširšem pomenu. Člani sveta bomo aktivno pristopili k pripravi Programa malih del, za katerega dobimo sredstva v proračunu MOL in jih moramo opredeliti v vsakoletnem finančnem načrtu ČS Center.

3. Sodelovanje z organizacijami s področja družbenih dejavnosti:

- Za področje družbenih dejavnosti (sociala, zdravstvo, šolstvo, delno šport...) velja, da so predvsem v pristojnosti države in delno MOL. Kljub temu pa bomo probleme, ki jih bomo zaznali, posredovali pristojnim državnim in mestnim organom ter zahtevali vsaj povratno informacijo.

- Nadaljevali in nadgradili bomo sodelovanje z društvi, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, dijaškimi domovi, kulturnimi zavodi in organizacijami, z Domom za starejše občane Ljubljana Center, Centrom za dnevne aktivnosti starejših občanov in drugimi, s katerimi lahko neposredno prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja vseh generacij prebivalcev ČS Center.

- Nadaljevali bomo sodelovanje s Humanitarnim društvom "Nikoli sam", ki vsako leto na začetku in ob koncu poletnih počitnic organizira brezplačno počitniško varstvo za otroke iz socialno šibkih družin, s pomočjo na domu skrbi za starejše občane, ki tovrstno pomoč potrebujejo in z druženjem "Čaj ob petih", v okviru katerega potekajo tudi različne delavnice, skrbi za premagovanje vsakodnevnih tegob občanov.

- "Dan soseda" mora postati tradicionalna oblika druženja, spoznavanja in medgeneracijskega dialoga. Zakaj bi ga organizirali samo na območju okrog OŠ Toneta Čufarja? Morda bi vsako leto že utečenemu sodelovanju z omenjeno osnovno šolo dodali osnovne šole na drugih območjih ČS Center – Poljane, Vodmat, .........?

- Vsaj tri "Kulturne prireditve za prebivalce" (obisk gledališke ali kino predstave, mestnega muzeja, botaničnega vrta...........) na leto.

- "Dan četrtne skupnosti Center" praznujemo 13. oktobra, na dan, ko je leta 1942, pod streli fašističnega okupatorja padlo 24 talcev. Ob tej priložnosti bomo vsako leto, tudi v tem mandatu, pripravili vrsto kulturnih in športnih prireditev, druženje občanov, Dan odprtih vrat srednjih šol, okroglo mizo za učence devetih razredov osnovnih šol o zgodovini Slovencev med NOB in v času osamosvajanja ter komemoracijo pri spomeniku 24 talcev.

- V okviru aktivnosti za"Varovanje okolja" bomo v sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljanica, vsako leto pripravili 2 čistilni akciji, ki sta že doslej privabili veliko ljudi in s tem prispevali tudi k ozaveščanju vseh nas, da smo za svoje okolje odgovorni sami.

- Na območju Tabora na pobudo Zavoda Bunker nastaja Kulturna četrt Tabor. Kulturne organizacije tega območja se organizirajo kot društvo, z namenom usklajevanja in organiziranja kulturnih prireditev in projektov, ki lahko doprinesejo k boljši urejenosti doslej precej zanemarjenega življenjskega okolja po meri ljudi in z njihovim aktivnim sodelovanjem. ČS Center pa bi bila njihov partner.

4. Komuniciranje z občani:

Informiranje občanov o dogajanju v ČS Center, o delovanju sveta in njegovih delovnih teles oziroma komuniciranje z njimi je izrednega pomena za naše delo v mandatu 2010 – 2014. Na voljo imamo naslednje možnosti:

- sprotno objavljanje informacij na spletni strani;

- objavljanje pomembnejših informacij, tudi vabila za seje sveta, v obvestilni vitrini na Štefanovi ulici in na vseh lokacijah, kjer se občani srečujejo ob različnih priložnostih;

- Glasilo Ljubljana – poročanje o dogajanju med dvema številkama in napovedi dogajanja, če je je to le mogoče;

- ob pomembnejših dogodkih pripraviti sporočila za javnost za medije, morebiti tudi sklic novinarske konference;

- vsakoletna zgibanka "Četrtna skupnost Center smo ljudje";

- osebni stiki z občani na sedežu ČS Center, elektronska pošta v obe smeri.


                                                                                                                                        Predsednica Sveta ČS Center
                                                                                                                                        Mestne občine Ljubljana
                                                                                                                                            Meta Verbič, l. r.

PRIORITETNI PROGRAM ČS CENTER ZA MANDAT 2010 – 2014:

Glede na to, da je večji del ČS Center komunalno dobro urejen in da večina komunalne urejenosti sodi v okvir rednega vzdrževanja pristojnih služb, bomo v ČS Center v mandatu 2010 – 2014 namenili zagotavljanju pogojev za boljšo kakovost življenja prebivalcev ČS Center. Na prvem mestu je zdravo življenjsko okolje v duhu načela "Ljubljana zdravo mesto".

Leto 2011:

1. V pripravi je Strategija MOL za področje zdravja, ki naj bi jo MS MOL sprejel do konca leta 2011. Že iz poimenovanja strategije izhaja njen širši pomen. Ne gre samo za strategijo razvoja zdravstvenega sistema ampak za strategijo, ki bo omogočila zagotavljanje pogojev za čisto in zdravo zdravo okolje, od urejanja in omejevanja prometa in na ta način zmanjševanje onesnaženja ozračja s prašnimi delci in ozonom, spodbujanja kolesarjenja, zmanjšanje hrupa in svetlobnega onesnaževanja do zagotavljanja pogojev za športno udejstvovanje prebivalcev. Naša prioritetna naloga v letu 2011 je, da se aktivno vključimo v razpravo o predlogu Strategije za področje zdravja in s tem prispevamo, da bo odražala naše potrebe po življenju v zdravem okolju (omejevanje osebnega prometa na račun javnega, širjenje peš con, spodbujanje kolesarjenja, pogostejše spiranje s prometom najbolj obremenjenih ulic in cest...)

2. Pripravljena je že Strategija kolesarskega prometa v MOL, ki je vezana na Strateški načrt urejanja prostora MOL, je zdaj v postopku usklajevanja med pristojnimi oddelki mestne uprave in usklajevanja z zakonodajo. Glede na to, da smo že vzpostavili stik z Ljubljansko kolesarsko mrežo in drugimi pristojnimi ter se seznanili predlogom, moramo v letu 2011 tudi razpravo o tej strategiji uvrstiti med prioritetne naloge, kar pomeni tudi opominjati pristojne organe, da se postopki pospešijo.

3. V program dela Sveta ČS Center smo zapisali, da bomo z gostinci opravili razgovore o spoštovanju javnega reda in miru v nočnem času – april – maj 2011.

4. V ČS Center že vrsto let ugotavljamo, da mestno jedro v smislu preskrbe prebivalcev zamira, da se z izgradnjo velikih nakupovalnih središč zmanjšuje ponudba v centru še posebej trgovin osnovne preskrbe, manjših tehnični trgovin in storitvenih dejavnosti. Ker Podjetniško- trgovinska zbornica je začela s pilotskim projektom vzpostavitve mestnega marketinga. V sklopu tega projekta v Ljubljani že deluje združenje trgovcev mestnega središča, ki bo zastopalo interese malih trgovcev. Nemudoma moramo z združenjem vzpostaviti stik in se dogovoriti za sodelovanje predstavnika ČS Center v tem združenju.

5. V letu 2011 med prioritetne naloge sodi sodelovanje pri revitalizaciji parka Tabor, ki smo ga že tudi finančno ovrednotili v Programu malih del 2011.

6. Zaživeti mora že pripravljena nova prometna ureditev na Vodmatu.

7. V zvezi z Vodmatom moramo v sodelovanju z Oddelkom za promet in gospodarske dejavnosti poskrbeti za ureditev podobe Vodmata (Potrčeva ulica, nasproti šole zanemarjena korita, neprimeren vrt bifeja) ter predlagati, da se dogovorijo s Slovenskimi železnicami, da poskrbijo za gosčavo na bregu med železnico in Grablovičevo ulico. Za otroško igrišče na Močnikovi smo jih že opozorili, ČS Center pa je v Program malih del za leto 2011 uvrstila igralo.

8. V letu 2011 je prioritetna naloga začetek urejanje problemov prebivalcev Ceste na Golovec s kategorizacijo ceste ter njenega vzdrževanja in izgradnjo vodovoda.

Leto 2012:

V pričakovanju, da bosta Strategija za področje zdravja in Strategija kolesarskega prometa MOL sprejeti do konca leta 2011, bosta prioritetni nalogi v letu 2012:

1. Spremljanje uresničevanja Strategije za področje zdravja MOL in opozarjanje pristojnih organov mestne uprave na morebitne zastoje oziroma neuresničene naloge.

2. Spremljanje uresničevanja Strategije kolesarskega prometa in opozarjanje pristojnih organov mestne uprave na morebitne zastoje oziroma neuresničene naloge.

3. Začetek priprave potrebne prometne študije za ureditev prometa na novih Poljanah, ki stagnira že desetletje – ni pretočnosti prometa in problem mirujočega prometa.

4. Nadaljevali bomo z aktivnostmi v združenju malih trgovcev za izboljšanje ponudbe deficitarnih dejavnosti v centru.

5. V Program malih del za leto 2012 smo že vključili igralo za otroško grišče na Novih Poljanah.

6. Dokončno je treba rešiti probleme prebivalcev na Cesti na Golovec.

7. Spremljali bomo uresničevanje dogovorov z gostinci. V primeru ponavljajočih kršitev bom v skladu z zakonom o javnem redu in miru MOL predlagali sankcije – na primer prekinitev pogodbe o najemu lokala, če je le – ta v lasti MOL.

Za leto 2013 in 2014 kot prioritete ostajajo: uresničevanje Strategije za področje zdravja in Strategije kolesarskega prometa, aktivno sodelovanje v združenju malih trgovcev, pa tudi sodelovanje z gostici

Glede na predvidene roke se bo v tem obdobju začela tudi gradnja Centra sodobne umetnosti ROG. ČS Center bo morala prevzeti povezovalno vlogo med prebivalci sosednjih hiš, investitorjem in izvajalci.

Sicer pa je Svet ČS Center na začetku mandata 2010 – 2014 sprejel usmeritve o svojem delu in program dela za leto 2011, ki vključuje vse aktivnosti, ki sodijo v okvir pristojnosti ČS Center in prireditve za prebivalce (Dan Četrtne skupnosti Center s kulturnimi in portnimi prireditvami ter s komemoracijo pri spomeniku 24 talcev, Dan soseda, sodelovanje z društvi, sodelovanje s Kulturno četrtjo Tabor in drugimi). Vsaka od teh dejavnosti za ljudi prioritetna.

PROGRAM DELA SVETA ČS CENTER IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES V LETU 2010 in 2011:

Uvod:

Pred nami je predlog programa dela Sveta ČS Center in njegovih delovnih teles za leto 2011 in delno še za leto 2010, saj moramo po konstituiranju sveta, opraviti še nekaj formalnih, pa tudi zelo vsebinskih zadev. Morda se bo komu zdel presplošen, ker niso navedena vsa območja, projekti, ulice in stavbe, o katerih bi morali spregovoriti. Vendar so nakazane konkretne aktivnosti. Vse ostalo bo prineslo življenje in naša sprotna opažanja problemov in težav. Predlog programa 2011 pomeni le okvir in osnovo za razpravo. Zato bo dobrodošel vsak predlog za njegovo dopolnitev.

Naloge Sveta ČS Center 2011:

1. Še v letu 2010 moramo izvoliti tri podpredsednike Sveta ČS Center, imenovati nadomestnega odredbodajalaca, dati pooblastilo za stike z javnostmi, pooblastilo za dajanje informacij javnega značaja, izvoliti KMVVI (predsednik in dva člana), sprejeti sklep o ustanovitvi delovnih teles sveta – 2. seja sveta, 6. 11 2010.

2. Na isti seji moramo pripraviti predloga finančnega načrta za leto 2011 in 2012 in v skladu s tem tudi predloga programa malih del.

3. Uskladili bomo seje Sveta ČS Center s sejami Mestnega sveta MOL.

4. Na dnevni red sej sveta in njegovih delovnih teles bomo uvrščali gradiva za seje Mestnega sveta, ki bodo kakorkoli zadevala ČS Center in naša stališča, mnenja in predloge posredovali Mestnemu svetu.

5. V začetku leta 2011 moramo preveriti, kako potekajo aktivnosti v zvezi z mladinskim centrom v naši četrtni skupnosti, za katerega naj bi poskrbela MOL.

6. Pristojnim organom mestne uprave bomo posredovali vse pobude in predloge občanov, tudi članov Sveta ČS Center in njegovih delovnih teles. V sodelovanju s pristojnimi organi bomo usklajevali, včasih zelo raznolike interese prebivalcev, celo ene ulice. Tovrstne predloge in pobude bomo ločili na "urgentne" in tiste, za katerih rešitev bo potrebno več časa. "Urgentne" bomo posredovali s pomočjo elektronske prijave napak ELPRIN, ki omogoča, da hitro dobimo odgovor o načinu reševanja pobude. Vse tiste pobude in predloge, za katerih rešitev bomo potrebovali več časa, pa bomo obravnavali v okviru pristojnega delovnega telesa ali na prvi naslednji seji sveta. Svet bo na vsaki seji tudi obveščen o reševanju "urgentnih" pobud in predlogov občanov.

7. Na področju urejanja mirujočega prometa moramo v letu 2011, ob vseh aktualnih problemih tega področja, z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet doreči mirujoči promet na Vodmatu, vključno z Bolgarsko ulico. Glede na perečo problematiko ne smemo dopustiti, da bi se priprava dogovorjene prometne študije zavlekla.

8. Do 1. aprila 2011 bomo pripravili razgovore z gostinci o doslednem spoštovanju pravil o dovoljenem obratovalnem času, predvajanju glasbe, točenju alkoholnih pijač v skladu z zakonodajo in pospravljanju gostinskih vrtov po končanem obratovalnem času in njihovem pripravljanju v zgodnjih jutranjih urah.

9. Na pristojne organe mestne uprave in javna podjetja bomo januarja 2011 naslovili zahtevo za predčasno, sprotno obveščanje ČS Center o začetku predvidenih projektov ali del oziroma dogodkov, ki bodo na našem območju. Pa naj gre za velike projekte kot je na primer projekt ROG, potopne smetnjake ali za sečnjo in nadomeščanje dreves in podobno.

10. Za prebivalce, še posebej starejše, bomo pripravili 3 (maj, september, november) kulturne prireditve. Pri sprotnih dogovorih o vsebini, bomo upoštevali tudi njihove želje. Morda bi jim posredovali vprašalnik, kaj si želijo (gledališče, film, muzeji, botanični vrt, koncerti.............).

11. "Dan soseda" bomo v sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja pripravili konec meseca maja 2011. Do takrat pa bomo preverili tudi, če bi bile OŠ tudi v drugih območjih ČS Center pripravljene organizirati "Dan soseda" v svoji soseščini.

12. V sodelovanju s TD Ljubljanica bomo aprila in konec avgusta 2011 pripravili čistilni akciji.

13. V sodelovanju s Humanitarnim društvom "Nikoli sam" bomo v letu 2011 konec junija in konec avgusta pripravili brezplačno počitniško varstvo za otroke iz socialno šibkih družin. Nadaljevali pa bomo tudi sodelovanje pri pomoči na domu za starejše občane in pri rednem druženju na "Čaju ob petih".

14. "Dan Četrtne skupnosti Center" – oktober 2011:

- Komemoracija pri spomeniku 24 talcev;

- Dan odprtih vrat srednjih šol in dijaških domov;

- Okrogla miza o zgodovini Slovencev med NOB in v času osamosvajanja Slovenije za

učence 9. razredov OŠ;

- Druženje prebivalcev s kulturno-zabavnim programom;

- Športne prireditve – mesec športa.

15. Ob Dnevu ČS Center bomo izdali zgibanko "Četrtna skupnost Center smo ljudje".

16. Sproti bomo ažurirali vsebino spletne strani in pomembnejše informacije, tudi sklice sej sveta objavljali v obvestilni vitrini na Štefanovi ulici in vseh drugih lokacijah.

                                                                                                                                                                                Predsednica Sveta ČS Center
                                                                                                                                                                                Mestne občine Ljubljana
                                  
                                                                                                                                                  Meta Verbič l. r.

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA KULTURO PRI SVETU ČS CENTER V LETU 2011

Komisija za kulturo pri Svetu ČS Center bo v letu 2011 pri svojem delu izhajala iz Usmeritev za delo Sveta ČS Center v mandatu 2010 – 2014 in iz Programa dela v letu 2011, ki jih je Svet ČS Center sprejel na 2. seji, 6. 12. 2010. Oba dokumenta sta bila sprejeta na podlagi dobrih izkušenj iz prejšnjega mandata s poudarkom, da kulturne dejavnosti in prireditve za prebivalce še dopolnimo in obogatimo v vsebinskem smislu pa tudi v smislu spodbujanja prebivalcev ČS Center k dejavnemu sodelovanju.

Kulturne prireditve bom tako kot doslej pripravljali v sodelovanju z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, dijaškimi domovi, društvi in kulturnimi organizacijami in zavodi v ČS Center.

1. Kulturne prireditve za prebivalce: Pri pripravi kulturnih prireditev (razstave s kulturnim programom, koncerti), obiskov kulturnih inštitucij (gledališče, kino), spoznavanju zgodovine Ljubljane (obisk Mestnega Muzeja, Botaničnega vrta in Trubarjeve hiše literature z literarnim pridihom) bomo posebno skrb namenili starejši populaciji naših meščank in meščanov.

2. "Dan soseda", bomo konec maja meseca pripravili že tretjič v sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja. K sodelovanju bomo poleg dosedanjih dejavnih udeležencev (Vrtec Ledina, Zavod Bunker, Kinodvor, Društvo Kralji ulice, Vrtec Ledina, Dom starejših občanov Tabor, Metelkova mesto – KUD Mreža, Društvo upokojencev Tabor, Lado leskovar, Jerica mrzel, Jani Kovačič...) predlagali, da se pridružijo na primer še Gimanzija Ledina, OŠ Ledina, Pionirski dom – Ars Center in Dijaški dom – Vidovdanska.

3. Konec aprila 2011 se bo zaključilo leto, v katerem je bila Ljubljana nosilka Unescovega naslova "Svetovna prestolnica knjige". To je odlična priložnost, da se povežemo z osnovnimi šolami, ki sodelujejo v okviru mednarodnega projekta "Dobre vesti z moje šole" – letos je glavna tema poezija – in pripravimo še en "Knjižni žur". Tokrat na Mesarskem mostu.

4. Dan ČS Center – v tednu med 10. in 15. oktobrom: Svet ČS Center se je na 3. seji, 17. 1. 2011, odločil, da ne bo ustanovil posebnega odbora za pripravo prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti, ampak, da bo pripravo prireditev in dogodkov za to priložnost prepustil naši komisji, ki bo k sodelovanju za posamezne prireditve povabila vse dejavnike, ki bodo nosilci programa posamezne prireditve:

- Razstava ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev ČS Center in društev;

- Dan odprtih vrat Srednje zdravstvene šole, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo in

Dijaški dom Poljane;

- Okrogla miza o zgodovini Slovencev med NOB in v procesu osamosvajanja Slovenije;

- Družabno srečanje prebivalcev s kulturnim programom;

- Komemoracija ob spomeniku 24 talcev;

- Športne prireditve.

5. V času počitniškega varstva, ki ga že vrsto let organizira ČS Center v sodelovanju s humanitarnim društvom "Nikoli sam" bomo pripravili srečanje s katerim od slovenskih pisateljev oziroma pesnikov, lahko tudi s kakšnim od znanih slovenskih gledaliških igralcev, ki živi v naši četrtni skupnosti ali pa pripravili lutkovno predstavo – ročne lutke.

6. V sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljanica lahko konec čistilnih akcij aprila meseca in konec avgusta izkoristimo tudi za kulturni pridih – malo poezije, pa čeprav v moderni glasbeni preobleki.

Predsednica
Komisije za kulturo pri Svetu ČS Center
Marija Kobe

PROGRAM DELA SOSVETA ZA VARNOST PREBIVALCEV ČETRTNE SKUPNOSTI CENTER

Sosvet si bo v okviru svojih pristojnosti prizadeval za čim večjo varnost prebivalcev in izboljšanje pogojev bivanja na območju Četrtne skupnosti Center. V sodelovanju s Policijsko postajo Center, Mestnim inšpektoratom, Mestnim redarstvom, Gasilsko brigado, Zdravstvenim domom Center, Centrom za socialno delo, društvom Kralji ulice in društvom Stigma bo spremljal varnostne razmere in predlagal ukrepe za njihovo izboljšanje.

JAVNI RED IN MIR

Ožji del četrtne skupnosti je zaradi različnih prireditev, množice gostinskih lokalov, predvsem bifejev, barov in diskotek, izpostavljen povečanemu hrupu in kršenju javnega reda in miru, ogrožena pa je tudi varnost prebivalcev. Sosvet bo vztrajal pri doslednem spoštovanju obratovalnega časa lokalov in upravnim organom MOL predlagal sankcioniranje večkratnih kršiteljev. Zlasti izstopajo območja obrežja Ljubljanice (lokali, Stigma), okolica Metelkove (zdravstveni dom z metadonsko ambulanto in Metelkova mesto).

PROMETNA VARNOST

V Četrtni skupnosti Center je pereč problem tudi promet, predvsem mirujoči, saj nekateri brezvestni vozniki parkirajo na pločnikih, kolesarskih stezah in zelenicah. Sosvet bo podpiral projekte za omejevanje osebnega prometa (razen za dostavo in prebivalce), si prizadeval za povečanje števila parkirnih mest v garažnih hišah za parkiranje domicilnega prebivalstva, spodbujal povečanje uporabe javnega prevoza ter podpiral uvajanje električne cestne železnice.

SOBIVANJE Z MARGINALNIMI SKUPINAMI

Problem v središču mesta je vsiljivo beračenje, predvsem v območju Prešernovega in Ambroževega trga (klošarji, odvisniki od alkohola in drog), ter kraje nemočnim občanom (kraje mobilnih telefonov predvsem mladoletnikom, torbic starejšim prebivalkam, koles).

Zato bo Sosvet predlagal povečano prisotnosti policistov in redarjev na najbolj izpostavljenih območjih, še posebej v nočnem času in si prizadeval, da se na najbolj ogroženih mestih četrtne skupnosti namesti nekaj video kamer.

VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA

Območje ČS Center je močno izpostavljeno onesnaženju ozračja s prašnimi delci PM10 in ozonom, kar vpliva na zdravje prebivalcev. Sosvet si bo prizadeval za pogostejše spiranje ulic in smetnjakov, temeljitejšega čiščenja snega predvsem na pločnikih in prehodih za pešce, omejevanje osebnega prometa in zmanjšanju hrupa zaradi prometa.

Na področju zagotavljanja zdravstvene varnosti z vidika komunalne higiene, zmanjšanja vplivov onesnaženja zraka, preobremenjenosti s hrupom in ostalih dejavnikov urbanega okolja, si bo v sodelovanju s pristojnimi službami prizadeval za zmanjšanje teh vplivov na prebivalce.

O svojem delu in predlogih bo vodja Sosveta redno obveščal Svet Četrtne skupnosti Center in prebivalce.


                                                                                                                                                                                                     Goran Iskrić
                                                                                                                                                                                    Vodja Sosveta za varnost prebivalcev
                                                                                                                                                                                                 pri Svetu ČS Center

                                 

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PROMET, KOMUNALNE DEJAVNOSTI, UREJANJA PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Svet ČS Center se je na svoji 2. seji, 6. 12. 2010, odločil število komisij in drugih delovnih teles sveta zmanjšati in obenem narediti bolj operativne. Na tej podlagi je s sklepom ustanovil skupno Komisijo za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja namesto treh, ki so delovale v prejšnjem mandatu.V skladu z določili 60., 60.a, b in c člena statuta MOL, ki določajo sodelovanje četrtnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev MOL je komisija delovno telo Sveta ČS Center. V tem kontekstu so naloge komisje: spremljanje stanja na področju prometa, komunalnih dejavnosti, urejanja prostora in varstva okolja, priprava predlogov ukrepov, mnenj in stališč za Svet ČS Center. Pri svojem delu mora upoštevati pobude in predloge prebivalcev.

1. PODROČJE PROMETA IN MIRUJOČEGA PROMETA:

A) Komisija bo pri reševanju problemov na tem področju izhajala iz dejstva, da je promet kompleksen sistem, ki s poenostavljeno, prehitro rešitvijo za eno ulico lahko povzroči probleme tudi na širšem področju. Zato bo pri svojem delu sodelovala z OGDP, Odsekom za promet.

B) Spremljala bo stanje na področju prometa in mirujočega prometa, obravnavala predloge in pobude občanov, dajala mnenja in predloge ukrepov za reševanje tovrstne problematike.

Podpirala bo širjenje peščevih površin in kolesarskih stez ter se zavzemala za zmanjševanje in omejevanje osebnega prometa v korist povečanja javnega prometa znotraj mestnega središča.

C) Prednostne naloge komisije:

- Spremljanje priprave že dogovorjene prometne študije za Vodmat v povezavi z Bolgarsko ulico.

- Spremljanje dokončanja nove prometne ureditve na Prulah.

- Pridobitev informacije o predvideni prometni ureditvi po dokončanju mostu na Njegoševi, ki bo, predvidoma, zadevala širše območje, vsaj prometno ureditev od križišča z Zaloško na Trubarjevi do križišča z Rozmanovo ter na Ambroževem trgu.

- Dejavno se bo vključevala v uresničevanje projekta CIVITAS ELAN, ki v ČS Center predvideva precejšnje spremembe prometne ureditve na Slovenski cesti.

- Vzpostavila bo sodelovanje z LJUBLJANSKO KOLESARSKO MREŽO: Veliko je namreč pobud in predlogov za popravke in izboljšanje mreže kolesarskih stez v ČS Center.

- Obravnavala bo vsa gradiva za seje mestnega sveta MOL s področja urejanja prometa in mirujočega prometa in Svetu ČS Center predlagala morebitne predloge.

D) Spremljala bo stanje področju prometne varnosti in opozarjala Svet ČS Center na pomanjkljivosti oziroma "Črne točke". Pri tem bo sodelovala s Sosvetom za varnost meščanov in pristojnimi organi mestne uprave.

2. PODROČJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI IN VAROVANJA OKOLJA:

- Obe področji sta vsebinsko povezani, pa tudi brez sodelovanja večine prebivalcev ne bomo učinkoviti. Zato je prednostna naloga komisije pripravljanje predlogov za ozaveščanje meščanov Četrtne skupnosti Center, da smo v prvi vrsti za varovanje okolja, tudi za njegovo komunalno urejenost, odgovorni sami od ločenega zbiranja odpadkov do opozarjanja na dejanja oziroma dogodke, ki kvarno vplivajo na okolje.

Najbolj učinkovito se lahko te naloge lotimo s pripravo različnih prireditev in akcij.

Predlagam, da se v organizacijo vsake prireditve oziroma programe (kulturne, športne, rekreacijske, socialni), ki jo bo organizirala Četrtna skupnost Center v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja meščanov vključi tudi naša komisija.

- Komisija bo vsako leto v skladu s kriteriji Odloka o financiranju četrtnih skupnosti pripravila Program malih del. Pri njegovi pripravi mora slediti malim delom, ki pomenijo nekakšen nadstandard in ne rednega vzdrževanja. Program realizirajo pristojni organi mestne uprave. Komisija bo morala dosledno spremljati njegovo realizacijo in poročati svetu, ki je pristojen program tudi potrditi. Prioriteti v letu 2011 sta otroško igrišče na Močnikovi in park na Taboru.

- V sodelovanju s turističnim društvom Ljubljanica bomo nadaljevali bomo z organizacijo čistilnih akcij. Pripravili bomo vsaj dve: spomladansko in jesensko, vključili pa se bomo tudi vseslovensko akcijo "Očistimo Slovenijo v enem dnevu", ki je predvidena aprila 2011.

- Spremljali bomo stanje in pristojne opozarjali na potrebe in probleme občanov s področja varstva okolja (kršitve z obratovalnim časom gostinskih lokalov, nočni hrup, otoki z različnimi smetnjaki in nespoštovanje predpisov pri odlaganju komunalnih odpadkov, moteče osvetlitve posameznih objektov...).

- Vzpostavili bomo tesnejše sodelovanje z Javnim podjetjem Snaga, da bomo hitreje in lažje reševali probleme zbiranja komunalnih odpadkov (nameščanje potopnih zbiralnikov, urejanje ekoloških otokov, gostota klasičnih in bioloških kontejnerjev glede na število prebivalcev, praznenje in čiščenje kontejnerjev tudi potopnih).

- Spremljali bomo vse pobude in predloge prebivalcev naše četrtne skupnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem javnih površin in preko Programa za prijavo napak sproti obveščali OGDP o pomanjkljivostih in preverjali njihovo odpravo. Člani komisije bodo tudi sami pregledali območja svojega stalnega bivališča in posredovali predloge za ureditev kritičnih točk komunalne ureditve in urejanja prostora.

3. PODROČJE UREJANJA PROSTORA:

- Komisija bo obravnavala vsa gradiva v zvezi z urejanjem prostora za seje Mestnega sveta, ki bodo zadevala ČS Center ter svetu predlagala morebitne spremembe in dopolnitve.

- Komisja bo dejavno sodelovala na javnih razgrnitvah in javnih razpravah o posameznih posegih v prostor ČS Center.

- Sodelovala bo v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic.

- V sodelovanju s komisijo za kulturo bo dajala pobude za razglasitev naravnih vrednot in spomenikov kulturne dediščine lokalnega pomena.

- Spremljala bo stanje in opozarjala na neurejenost razglašenih naravnih vrednot in kulturne dediščine.

- Sodelovala bo pri urejanju bregov Ljubljanice in plovbe po Ljubljanici.

- Proučila bo prostorske možnosti za potrebe prebivalcev četrtne skupnosti na področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti.

- Spremljala bo pobude in predlagala rešitve glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerim upravlja pristojni organ mestne uprave.

- Sodelovala bo v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic.

- Spremljala bo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščala pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodelovala pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

- Sodelovala bo pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč.

                                                                                                                                                                               Vodja Komisije za promet,
                                                                                                                                                                      komunalne dejavnosti, urejanje prostora
                                                                                                                                                                       in varstvo okolja pri Svetu ČS Center
                                                                                                                                                                                       Peter Kaučič

Priloga:

Promet

Zavzemali se bomo za:

Komunalne dejavnosti

Urejanje prostora

Varstvo okolja