ČETRTNA SKUPNOST CENTER                      MESTNE OBČINE LJUBLJANA
              Štefanova 9
              tel.:  252 75 07
              faks: 252 75 08
              e-pošta: mol.center@ljubljana.si

STATUT
POVABILO
POBUDE MOLu
POROČILO O DELU
PROMET
NAZAJ NA ZAČETEK


POVABILO K SODELOVANJU

Kako in koliko bomo uspešni ni odvisno samo od sveta četrtne skupnosti, ampak od vseh prebivalcev naše četrtne skupnosti. Ozrite se okoli sebe, ko vas pot zanese po mestnih ulicah, trgih in parkih, okoli vaših stanovanjskih hiš. Ali kdaj pomislite na sosede, predvsem starejše in najmlajše? Morda potrebujejo pomoč. Prostori četrtne skupnosti so odprti za vse občane z njenega območja, za njihovo druženje v različnih društvih, ki nudijo sosedsko pomoč starejšim in pomoči potrebnim, pa tudi društvom upokojencev, društvom prijateljem mladine, kulturno-umetniškim in rekreativno-športnim društvom, Rdečemu križu. Sodelovanje z njimi je zelo pomembno za uresničevanje nalog na področju družbenih dejavnosti – socialne pomoči, kulture in športa.
Drugi sklop nalog, ki si jih je zastavil svet četrtne skupnosti, zahteva veliko sodelovanja z Mestno občino Ljubljana in njenimi pristojnimi organi, saj zajema področja, ki so v njeni pristojnosti. Zavzemamo se za reševanje komunalnih in prometnih težav, za zmanjšanje osebnega motornega prometa na račun javnega, za večanje peščevih površin, kolesarskih stez, zelenic in otroških igrišč. Ob tem zahtevamo, da imajo prebivalci naše četrtne skupnosti prost dostop do svojih stanovanj in brezplačno parkiranje, saj smo meščanke in meščani centra Ljubljane glede tega v neenakopravnem položaju s prebivalci drugih četrtnih skupnosti.
Zavzemamo se tudi
- za zagotavljanje varnosti, javnega reda in miru
- za aktivno sodelovanje na razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
- spremljamo področje trgovine, gostinstva in turizma, ter spodbujamo in predlagamo izboljšave na teh področjih.
Četrtna skupnost smo predvsem ljudje, ne le svet in njegova delovna telesa. Zato ste vsi, ki ste pripravljeni sodelovati, vabljeni, da se nam pridružite! Pri našem delu nam bodo v veliko pomoč vaši predlogi in opozorila.

KJE IN KDAJ SE LAHKO OGLASITE?

 Na sedežu Četrtne skupnosti Center na Štefanovi 9 (tel.: 252 75 07) vas bosta strokovna sodelavca, gospa Jožica Sevčnikar Skorupan in Teja Kranjc, sprejela vsak delavnik med 8. in 15. uro, ob sredah do 16. ure in v petek do 14 ure.

Predsednica Sveta ČS Center Meta Verbič bo za srečanja in razgovore s prebivalci v prostorih ČS Center, na Štefanovi 9,  vsak ponedeljek med 10:00 in 11:30 uro. Vedno pa lahko pokličete na številko 252 75 07 in se dogovorite za osebni razgovor s predsednico. Vse vaše pobude in predloge lahko pošljete tudi na elektronski naslov: mol.center@ljubljana.si. Potrudili se bomo, da boste odgovor dobili v najkrajšem možnem času.

Morda se nam pridružite tudi na kateri od naših sej. Vabila in zapisniki sej sveta, njegovih delovnih teles, okroglih miz in javnih razprav so objavljeni na naši spletni strani in v oglasnih vitrinah.
Oddelek za lokalno samoupravo mestne občine Ljubljana, ki upravlja s prostori četrtnih skupnosti, ima tudi prostore nekaterih bivših krajevnih skupnosti in sicer:
Kolodvor na Kolodvorski 6, Poljane na Zarnikovi 3, Prule na Prijateljevi 2, Tabor na Rozmanovi 12 in Vodmat na Grablovičevi 28.

                                                                                ARHIV 2006 - 2010 Povabilo  Kje


  Prostori bivših krajevnih skupnosti:                Kolodvor na Kolodvorski 6                           Poljane na Zarnikovi 3
                                                                         Prule na Prijateljevi 2                                 Tabor na Rozmanovi 12
                                                                             Vodmat na Grablovičevi 28