ČETRTNA SKUPNOST CENTER                        MESTNE OBČINE LJUBLJANA

              Štefanova 9
              tel.:  252 75 07
              faks: 252 75 08
              e-pošta: mol.center@ljubljana.si

STATUT
PREDSTAVNIKI ČS
POBUDE MOLu
POROČILO O DELU
PROMET
NAZAJ NA ZAČETEK

PREDSTAVNIKI ČETRTNE SKUPNOSTI

Na volitvah 10. oktobra 2010 ste izvolili 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Center, ki so izmed sebe na 1., konstitutivni seji dne 10. novembra izvolili predsednika, na 2. seji 6. decembra podpredsednike in Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na 3. seji 7. 1. 2011 vodje in člane preostalih komisij. Ti so:

Marjeta - Meta Verbič,   predsednica, odgovorna za dajanje informacij javnega značaja in članica Komisije za kulturo

Pavel Brglez,                   podpredsednik in član Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje okolja in varstvo okolja

Omar Hanuna,                 podpredsednik in član Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje okolja in varstvo okolja

Dr. Savin Jogan,              podpredsednik in član Komisije za kulturo

        Goran Iskrić,                   vodja Sosveta za varnost občanov in
član Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja

Peter Kaučič,                  vodja Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja

Marija Kobe,                  vodja Komisije za kulturo

Alijana Lepšina,              predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Mag. David Cerar,          koordinator za šport

Cvetka Donoša,              članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Komisije za kulturo

Vesna Škrinjar Pevc,      članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Sosveta za varnost občanov

Karl Bradač,                   član Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja

MSimon Kuzma,            član Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja

Mateja Gaber,                članica Komisije za kulturo

Darka Sajko,                  članica Sosveta za varnost občanov

Mateja Špan,                  članica komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja

Božidar Humar

                                                                                                             Arhiv 2006 - 2010