POBUDE IN PREDLOGI
 
STATUT
POBUDE MOLu
POROČILO O DELU
PROMET
NAZAJ NA ZAČETEK

      ČETRTNA SKUPNOST CENTER
                    MESTNE OBČINE LJUBLJANA
                    Štefanova 9
                    tel.:  252 75 07
                    faks: 252 75 08
                    e-pošta: mol.center@ljubljana.si 

Pregled pripomb, ki jih je oblikoval Svet Četrtne skupnosti Center ob obravnavi gradiv Mestnega Sveta, ki se tičejo četrtne skupnosti

Pregled pobud in predlogov, ki so jih posredovali prebivalci Četrtne skupnosti Center in jih je po obravnavi Svet Četrtne skupnosti Center posredoval v reševanje mestnim upravnim organom

 
                                                                     ARHIV 2006 - 2010 predlogov Mestnemu Svetu  in pobud mestnim upravnim organom

Svet ČS Center je 26. seji dne 24. junija obravnaval predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljašanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in sprejel
SKLEP:
Svet ČS Center  se z  vsebino  dodane alineje  k  4. členu ne strinja, ker je presplošna in bi lahko bolj kot izjema postala praksa. Predlagana sprememba mora bolj restriktivno in natančno določiti merila in kriterije za opredelitev prireditev, pomembnih za Mestno občino Ljubljana, v času katerih bi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov ter samostojni gostinski vrtovi lahko obratovali od 6. do 5. ure naslednjega dne.
V razpravi so člani sveta izoblikovali stališča in predloge:
-  Upoštevajoč vse argumente pomembnosti Evropskega prvenstva v košarki 2013 za Ljubljano in Slovenijo, ne vidimo potrebe, da se da moţnost podaljšanega obratovalnega časa do 5. ure naslednjega dne, ker se potem vse skupaj še zavleče s pospravljanjem vrtov in teras. Lahko bi razmislili o podaljšanem obratovalnem času do 3. ure naslednjega dne.
-  Ob določitvi meril in kriterijev za Mestno občino Ljubljana pomembnih prireditev  predlagamo, da se tovrstne prireditve določijo z  vsakoletnim programom prireditev  MOL, za katere bi v bodoče veljale določbe o  moţnosti podaljšanega  obratovalnega časa  gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
-  Predvidevamo, da bodo morali gostinci posebej prositi za podaljšan obratovalni čas v času prireditev pomembnih za MOL.  Zahtevamo, da prošnji priloţijo  predvsem  glasbeni program, ki ga nameravajo pripraviti v času podaljšanega obratovalnega časa. Glasbeni program mora biti prilagojen okolju starega mestnega jedra in ustvarjati prijetno okolje za vse goste in ne sme  pretirano  motiti prebivalcev. Ocenjujemo, da bo potreben poostren nadzor zvočnih vplivov na okolje.
-  Ţelimo tudi točno informacijo o podaljšanem obratovalnem času  za čas  Evropskega  prvenstva v košarki 2013. V obrazloţitvi predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa  gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost nismo zasledili ali moţnost podaljšanega obratovalnega časa velja za vse dni Evropskega prvenstva ali samo za finale od 20. 9. do 22. 9. 2013, o čemer smo bili obveščeni s strani OGDP, Odseka za razvoj podeţelja in upravne zadeve.
Dodatna stališča in predlogi Sveta ČS Center za čas Evropskega prvenstva v košarki 2013:
V skladu z letnim programom dela  smo na  26. sejo Sveta ČS Center, 24. junija 2013, povabili direktorico Zavoda za turizem ga. Barbaro Vajda z namenom, da se podrobneje seznanimo z vlogo, delom in rezultati Zavoda za turizem. Našemu vabilu se je z veseljem odzvala in skupaj s sodelavko Mojco Blatnik sta nam posredovali številne informacije.  Seveda se nismo izognili tudi razpravi o organizaciji Evropskega prvenstva v košarki 2013 in oblikovanju naslednjih dodatnih stališč in predlogov:
-  Pozdravili smo dejstvo, da se  pristopi k organiziranemu programu in to na način,  da se uresničita 2 zastavljena cilja:
1. Obiskovalce navdušiti za Ljubljano, da se bodo zanesljivo še vrnili.
2. Nagovoriti obiskovalce, da morda svoj obisk evropskega prvenstva podaljšajo še za kakšen dan bivanja v Ljubljani.
- Glede na pričakovanja o velikem obisku navijačev sodelujočih drţav oziroma njihovih košarkarskih reprezentanc in pripravljen program s podaljšanim obratovalnim časom gostinskih obratov predlagamo, da Ţupan MOL, gospod Zoran Janković,  povabi prebivalce najbolj obremenjenega dela mesta na Magistrat,  na predstavitev dogajanja in prireditev v času trajanja Evropskega prvenstva v košarki 2013. Prijazen nagovor Ţupana bi imel po našem mnenju med prebivalci ČS Center pozitiven odziv. Tovrstne predstavitve so se pokazale kot odlične v primeru prenove Petkovškovega nabreţja in Čopove ulice.
-  V okolici Kongresnega trga, Brega, Galusovega nabreţja in morda še kje, kjer se bo dogajala glavnina organiziranega programa predlagamo postavitev mobilnih javnih sanitarij in košev za ločeno zbiranje smeti.
- Predlagamo še, da v času prvenstva poskrbimo za kontakte z nosilci programa v smislu sodelovanja v primeru reševanja morebitnih teţav  in problemov na področju javnega reda in miru. V ČS Center smo se pripravljeni aktivno vključiti.

Svet ČS Center je na 24. seji 2. aprila obravnava poročila Mestnega redarstva za leto 2012 s poudarkom na razmerah v Četrtni skupnosti Center in sprejel naslednji SKLEP:
Svet ČS Center se je seznanil s Poročilom o delu Mestnega redarstva MOL za leto 2012 in pri tem pozitivno ocenil prizadevanja Mestnega redarstva pri uresničevanju Strategije v skupnost usmerjenega dela, predvsem pri sodelovanju Mestnega redarstva s četrtnimi skupnostmi pri zagotavljanju višje ravni varnosti s preventivnim delom (sodelovanje na čistilni akciji ČS Center, sodelovanje ob Dnevu soseda na akciji ozaveščanja pešcev in kolesarjev na območjih za pešce in sprotno obojestransko komuniciranje v primerih pritožb, vprašanj oziroma pobud s strani občanov).


Svet ČS Center je na 21. seji 3. 12. 2012 obravnaval gradivo za 21. sejo Mestnega sveta MOL ki bo 17. 12. 2012 in k Osnutku Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
sprejel naslednji sklep:
Svet ČS Center se je že večkrat zavzel, še posebej je to poudaril ob sprejemanju Politike prometa, za omejitve osebnega prometa v središče mesta. Absolutno prednost morajo dobiti pešci, kolesarji, javni promet, prebivalci, lastniki poslovnih prostorov, taksiji, vozila na električni in hibridni pogon. Svet ČS Center se zavzema tudi za čim hitrejšo omejitev prometa z uvedbo takse za dostop v ožje mestno središče.
V razpravi je svet ocenil, da je razprava o Osnutku Odloka o urejanju prometa v MOL priložnost, da Mestnemu svetu posreduje pripombe in predloge, ki jih je v letu 2012 dobil od prebivalcev četrtne skupnosti in o katerih meni, da so takšne narave, da bi jih moral pripravljavec gradiva upoštevati v fazi priprave predloga odloka:

12. člen:
- Predlagamo, da se nekoliko omili strogo določena omejitev prevoza peščevih površin do naslova bivališča samo v dostavnem času. Življenjske situacije so včasih nepredvidljive in nujno zahtevajo tovrsten pristop tudi takrat, ko ni dostave.
- Nelogično, celo neživljenjsko je tudi, da se pravica dostopa do bivališč – prevoz peš cone – omejuje za vse tiste prebivalce, ki imajo sklenjeno pogodbo za najem parkirnega mesta v parkirni hiši v lasti MOL. Prebivalci so v dobri veri sklenili pogodbo za najem parkirnega prostora, potem pa so ostali brez dovoljenja samo za prevoz do bivališča.
- Ocenjujemo, da določilo o možnosti izdaje dveh dovolilnic samo na nekaterih območjih zunaj ožjega mestnega središča postavlja prebivalce slednjega v neenakopraven položaj, kar se nam zdi popolnoma nesprejemljivo. Povsem tudi razumemo argument naveden v obrazložitvi, da znaša letna taksa za drugo vozilo na stanovanjsko enoto 200 EUR, vendar menimo, da bi vseeno razmislili o nekoliko nižji – 150 EUR. Prepričani smo, da bodo ljudje krepko razmislili, če bodo prosili za drugo dovolilnico.

14. člen:
- Določeno je, da pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil staršev otrok pri vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah. V letu 2012 smo podprli dve taki lokaciji in sicer na Zemljemerski ulici pri Enoti Vrtca Pod Gradom in na Vegovi ulici za starše, ki pripeljejo otroke v glasbeno šolo. Pri prvi smo dobili zagotovilo OGDP, da bodo problem reševali neposredno z upravo Vrtca Pod Gradom, za Vegovo pa smo dobili odgovor, da je tam promet urejen po posebnem režimu in zato kratkotrajno parkiranje za vozila staršev ni možno. Predlagamo, da je zdaj priložnost, da se situacija preveri in staršem tudi na Vegovi ulici omogoči kratkotrajno parkiranje.

16. člen, točka 8:
- Pri enkratni uporabi dostavnih mest na območjih za pešce je zelo aktualen problem urgentnih servisnih storitev – kako naj serviser pride na kraj storitve, ko na primer poči vodovodna cev?
Kako prebivalci ožjega središča mesta doživljajo in sprejemajo navedene omejitve prilagamo njihove predloge in pripombe, ki smo jih prejeli v letu 2012.

Svet ČS Center je na 20. seji 12. 11. 2012 obravnaval gradivo za 20. sejo Mestnega sveta MOL, ki bo 26. 11. 2012 in k  Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri postopek predlagal, da župan v komisijo za oddajanje javnih površin v najem imenuje tudi predstavnika četrtne skupnosti.

Svet  ČS  Center  je  na  17.  seji  obravnaval  predlog  Prometne  politike Mestne  občine  Ljubljana  in sprejel SKLEP:

Svet  ČS  Center  podpira  temeljne  cilje  opredeljene  v  predlogu  Prometne  politike Mestne občine Ljubljana in prometno politiko v celoti.
 
Obrazložitev:
Svet  ČS  Center  se  je    januarja  letos  aktivno  vključil  v  razpravo  o  predlaganem  dokumentu, ter sodeloval  s  pripombami  in  predlogi.  Glede  na  to,  da  na  naše  predloge,  pripombe,  vprašanja  in opozorila  nismo  zasledili  odgovorov  v  obrazložitvi  k  predlogu  Prometne  politike Mestne  občine Ljubljana,  želimo  pri  sprejemanju Prometne  politike MOL  še  enkrat  opozoriti, da  bi bilo  treba  pri njenem uresničevanju, ki bo, po našem mnenju, vsako  leto načrtovano za posamezna območja,  tudi znotraj ČS Center, posebno pozornost nameniti naslednjima dvema problemoma:
1.  Zaradi  konfliktnih  situacij med  pešci  in  kolesarji  na  peščevih  površinah,  ki  smo  jim  priča vsak  dan,  predlagamo,  da  pri  sami  realizaciji  predvidenih  sprememb  posebno  pozornost
namenite  ločevanju kolesarskega prometa od pešcev  tudi na peščevih površinah  in pripravi programa, ki naj prispeva k vzgoji,  tudi odraslih,  starejših kolesarjev v  smislu    spoštovanja
prometnih predpisov in predvsem kulture obnašanja vseh udeležencev v prometu. 
2.  V ČS Center  se že vrsto  let zavzemamo za  širjenje peščevih površin  in ponovno  izrekamo vso  podporo  ciljem  zapisanim  v  predlogu  Prometne  politike.  Vendar  pa  pri  tem  spet
opozarjamo  na  problem  omejevanja  dostopa  prebivalcev  do  doma  samo  v  času  dostave. Občani nas na to opozarjajo.

Svet ČS Center je na 16. seji dne 26. 6. 2012 obravnaval gradivo za 17. sejo Mestnega sveta MOL, ki je bila 9. 7. 2012 in pri  Osnutku Odloka o določitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana sprejel  naslednja  stališča, pripombe in predloge:
-  Svet ČS Center se strinja s potekom in poimenovanjem ulice v Šuštarjevo nabrežje;
 -  Svet ČS Center se strinja s poimenovanjem dela ulice v Windischerjevo ulico. 
Ob  tem  posreduje  pripombo  članice  sveta  Cvetke  Donoša,  ki  meni,  da  je  nemški  zven priimka moteč  in predlaga, da  se v bodoče  izbira med priznanimi  slovenskimi  umetniki  in ustvarjalci.
Član  sveta  Goran  Iskrić  je  podal  pripombo  na  delitev  ali  združevanje  ulic  za  potrebe poimenovanj.  Kot  primer  je  navedel  razdelitev  Tomšičeve  ulice  na  Tomšičevo  in Windischerjevo, in nasprotno, ukinitev Lipičeve, da se podaljša Roška cesta. 
  Svet ČS Center predlaga Mestnemu svetu in  Komisiji za poimenovanje ulic in naselij, da se ob  dokončanju  Fabianijevega  mostu  in  ureditvi  križišča  Zaloške  ceste,  Njegoševe ceste, Trubarjeve ulice in Roške ceste uskladi tudi poteke ulic na tem območju, in sicer tako, da se  ulice  oziroma  ceste  iztečejo  v  križiščih. Poimenovanje Hrvatskega  trga  ostane,  vendar  ta meji na podaljške ulic: 
-  Roška cesta se podaljša od Zaloške ceste do Njegoševe ceste,
-  Trubarjeva ulica se podaljša do križišča z Roško cesto, 
-  Ilirska ulica se podaljša do Njegoševe ceste in Roške ceste.

Svet ČS Center je na 15. seji 14. 5. 2012 obravnaval gradivo za 15. sejo Mestnega sveta MOL, ki je bila 23. 4. 2012 in sicer:
Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
s poudarkom na spremembah in dopolnitvah v ČS Center. Ocenili smo, da dopolnjeni osnutek o spremembah in dopolnitvah omenjenega odloka ne predvideva večjih sprememb v naši četrtni skupnosti. Obenem pa smo ugotovili, da se bo zatečeno stanje končno uskladilo z zakonodajo in legaliziralo (npr.: na Komenskega ulici in Nazorjevi ulici, sanitarije na obrežjih Ljubljanice).

Ob tem so člani sveta izpostavili nekaj konkretnih vprašanj:

1. Pri OPPN 106 »Kolizej« se pri EUP MS-171 v rubriki »URBANISTIČNI POGOJI« doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Pokriti uvozi in izvozi iz podzemnih garaž so dopustni z Gosposvetske ceste in Zupančičeve ulice, gradijo se lahko do meje EUP brez upoštevanja določil odloka glede odmikov.«
Kako bo, glede na zapisano, z možnim uvozom in izvozom s prometom obremenjena Zupančičeva ulica in ali neupoštevanje odmikov ne bo vplivalo na otroško igrišče in park Slovenske reformacije, ki sta v neposredni bližini? (Verbič)

2. Usmeritve za izdelavo OPPN 272 »Tovarna Rog – center sodobnih umetnosti« se v celoti črtajo.
Kaj navedeno pomeni za nadaljnjo usodo Tovarne Rog- centra sodobnih umetnosti in ekološko sanacijo odpadkov nekdanje tovarne, ki se zamika iz leta v leto? (Verbič)

3. V Prilogi 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 - popr. in 43/11 – ZKZ-C) z naslovom »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje« se v poglavju I. z naslovom »PPIP ZA POSTAVITEV OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE«
Že sedaj je teh panojev preveč, zato je treba v skladu z novimi določili, in v smislu zmanjšanja števila panojev, upoštevati selektivni pristop ter dosledno upoštevati na novo zapisana določila. (Iskrić)

4. Obrežja Ljubljanice
V pobudi pod zaporedno številko 13, ki se nanaša na dopolnitev določil odloka, tako da so v sklopu ureditve nabrežij dopustni tudi lokali in sanitarije, naj se v severnem delu EUP SL-244 IN SL-3, na Bregu, v Stari Ljubljani, pod Hribarjevim spomenikom uredijo tako javne sanitarije. Podprli smo predlog, da naj se preuči možnost, da bi del prostora uporabili za postavitev info točke. (Kaučič)

Svet ČS Center je na 14. seji 10. 4. 2012 obravnaval gradivo za 15. seja Mestnega sveta MOL, ki je bila 23. 4. 2012 in sicer:
- osnutek Odloka o merilih za določitev podaljšanega  obratovalnega  časa  gostinskih  obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in sprejel 
SKLEP:
Svet ČS Center se je seznanil z osnutkom Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in odločil,  da  ponovno posreduje svoje pripombe, ker  ugotavlja, da naši predlogi niso bili upoštevani.
 Obrazložitev:
Osnutek Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih  se opravlja gostinska dejavnost  je Svet ČS Center obravnaval  že na  svoji 9.  seji, 3. 10. 2011,  ko  so  bile  četrtne  skupnosti  s  strani  predlagatelja  pozvane,  da  osnutek  obravnavajo  in  dajo svoje  pripombe.  Le  –  te  smo  posredovali OGDP, Odseku  za  razvoj  podeželja  in  upravne  zadeve, katerega predstavnika sta se seje tudi udeležila.
Večji del ČS Center sodi v območje centralnih dejavnosti – to dejstvo je sprejemljivo do trenutka, ko sta  življenje  prebivalcev  tega  območja  in  gospodarske  dejavnosti  v  ravnovesju. Kadar  se  tehtnica nagne v korist centralnih dejavnosti in le- te prevladajo, je ravnotežje in zaupanje porušeno.   
Obravnavani  osnutek  Odloka  o  merilih  za  določitev  podaljšanega  obratovalnega  časa  gostinskih obratov  in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, prebivalcem ne zagotavlja z zakonom zagotovljenih pravic po počitku, čistem in prijaznem okolju, izpostavljeni so prekomernem hrupu ter kršitvam javnega reda in miru.
Nesprejemljivo  je, da obratovalni čas gostinskih  lokalov v  stanovanjskih  in poslovno  stanovanjskih stavbah ni omejen na 24:00 uro. Še posebej tistih z mehansko ali živo glasbo. Prav tako bi moral biti podaljšan obratovalni čas omejen samo na območja, ki niso naseljena oziroma so tam samo poslovne dejavnosti.  Primer  »slabe«  prakse  je  Klub  Cirkus,  kjer  je  gostinec  zadostil  vsem  zakonom  in prepisom, pa vendarle se je z obratovanjem lokala poslabšalo stanje na področju kršenja javnega reda in miru v okolici lokala, pa tudi v sosednjih ulicah.
Bojimo  se,  da  bo  zavladalo  prepričanje,  češ  gremo  v  center,  tam  se  lahko  zabavaš  do mile  volje, zraven pa še popivaš, kričiš, razbijaš, smetiš, …
Člani  Sveta ČS Center  tudi  prosijo  za  razlago,  kaj  pomeni  navedba  v  9.  členu,  da  se  lahko soglasje  prekliče  ali  skrajša  v  primeru  pisnih  pritožb  svetov  četrtnih  skupnosti  ali  občanov
zaradi URADNO ugotovljenih kršitev? 

- predlog Odloka o spremembah  in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri postopek in sprejel 
SKLEP:
Svet ČS Center  se  je  seznanil  s  predlogom Odloka  o  spremembah  in  dopolnitvah Odloka  o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri postopek in ga podpira. 
Obrazložitev:
Svet ČS Center pozdravlja  rešitve, ki bodo gostincem omogočale  tišje obratovanje  in pospravljanje gostinskih vrtov (preproge, plastificirane verige).
V razpravi so člani sveta postavili vprašanje, kdaj bo začelo veljati v odloku sprejeto določilo o 1,6 m odmika gostinskih vrtov od  pločnika, ki bo  zagotavljalo pešcem nemoteno gibanje po pločniku?   Prav  tako  so člani Sveta ČS Center menili, da ulični glasbeniki ne potrebujejo ozvočenja, ker  to ni bistvo  uličnega  muziciranja.  Menili  so,  da  bi  celo  prepovedali  tovrstno  ozvočenje  za  ulične
glasbenike.  (Zakon  o  javnih  zbiranjih  (Uradni  list  RS,  št.  64/11),  ki  v  44.  členu  določa,  da  lahko  lokalna skupnost s svojim predpisom določi območja, na katerih so dopustni spontani ulični nastopi, in čas, v katerem se lahko izvajajo, ter dopustnost in način uporabe naprav za ojačanje zvoka). 

- predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 in sprejel 
SKLEP:
Svet ČS Center se je seznanil s predlogom Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 in ga podpira. Sklenil pa je tudi opozoriti na, v predlogu Strategije razvoja kulture
MOL, urbanistično preverjanje primernosti lokacije ob ploščadi gostilne Figovec za izgradnjo minipleks mestnega kina.   
Obrazložitev:
V razpravi je Svet ČS Center ugotovil, da so v predlogu Strategije razvoja Kulture v MOL upoštevani tudi  predlogi,  ki  smo  jih  posredovali  v  času  javne  razprave.  Še  posebej  tisti  o  varovanju  kulturne dediščine – Kultura  in ekologija. Nekoliko  skeptični pa  smo  še vedno glede  zastavljenih  rokov pri projektu prenove Roga  in Cukrarne. Na  tokratni  seji  Sveta ČS Center  pa  smo  opazili  nekaj,  kar  nam  je  v  času  javne  razprave  ušlo. V predlogu  strategije  ste  na  46.  strani    zapisali,  da    urbanistično  preverjate  primernost  lokacije  ob ploščadi  gostilne  Figovec,  za  izgradnjo  minipleks  mestnega  kina  z  dvema  srednjima  in  dvema manjšima dvoranama, kar bi prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane omogočilo ogled kakovostnega filmskega programa.
Svet  ČS  Center  glede  na  poznavanje  tega  območja  že  zdaj  lahko  mirno  reče,  da  to  ni  primerna lokacija. Z  izgradnjo bi  se degradirale zelene površine za ploščadjo  (park Slovenske  reformacije  in park Ajdovščina). Sedanji pogled na oba parka, leseni podest in ploščad nudijo vsaj malo zračnosti in odprtosti prostora. Veča  se  tudi  število obiskovalcev parka, ki  tam počivajo, pomalicajo,  telovadijo ali  se preprosto družijo na  travi  in uživajo v mali oazi  zelenja  in  zračnosti v mestu  – pa  jim  še  to zagradimo s stavbo na ploščadi in Kolizejem  na drugi strani. Zdi se nam prav, da na to opozorimo že zdaj.

Svet ČS Center se je na 13. seji 12. marca 2012 seznanil s poročilom Sosveta za varstvo prebivalcev in sprejel pobudo, da predlaga Mestnemu svetu, da na osnovi Zakona o varovanju javnega reda in miru sprejme Odlok, ki bi podrobneje opredeljeval boljšo zaščito meščanov pred povečanim hrupom, pred prekomernimi emisijami prašnih delcev in neprijetnih vonjav, pred nasilnim beračenjem in ki bi prepovedoval uživanje alkohola na javnih površinah (podoben Odlok je že sprejela občina Jesenice).

Svet ČS Center se je na 10. seji 14. 11. 2011 obravnaval gradivo za 11. sejo Mestnega sveta MOL, ki je bila 28.11. 2011 in sicer Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev in sprejel 
SKLEP:
Svet ČS Center  se  je  seznanil  s  Predlogom Odloka  o  spremembah  in  dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
in  ob  obravnavi  ugotovil,  da  v  obrazložitvi  ni  omenjena  pripomba,  ki  jo  je  predsednica posredovala na javni razpravi ob obravnavi osnutka, ki je bila 11.7. 2011 in ki smo jo, glede na
sklep 7. seje Sveta ČS Center, posredovali tudi na Oddelek za urejanje prostora, MOL. 
Obrazložitev:
V skladu s 60. členom Statuta MOL četrtna skupnost sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov.
Četrtna  skupnost  Center  je  v  primeru  obravnavanega  gradiva,  še  v  fazi  osnutka,  svojo  pripombo posredovala  na  javni  obravnavi  11.7.2011,  ki  je  bila  v  prostorih  SLS, MOL,  Štefanova  11  in  z odpravkom  sklepa  7.  seje  Sveta  ČS  Center,  ki  smo  ga  naslovili  na  pristojni Oddelek  za  urejanje prostora, MOL. 
V  obrazložitvi  Predloga  Odloka  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  občinskem  podrobnem prostorskem  načrtu  za  območje  urejanja  CR  2/20  Pravoslavna  cerkev,  ki  ga  bo  Mestni  svet obravnaval na svoji 11. seji, dne 28.11.2011, nismo našli niti omembe naše pripombe, niti odgovora na nanjo. V  I.  točki obrazložitve  – Upoštevanje pripomb, danih k dopolnjenemu osnutku  akta  –  je celo  zapisano,  da  v  času  javne  razgrnitve  ni  bilo  podanih  pripomb.  Zato  pričakujemo,  da  bo pripravljalec gradiva, Oddelek za urejanje prostora, MOL, to napako odpravil.
Člani Sveta Četrtne skupnosti Center pričakujejo, da se bodo predlogi in pripombe, ki so posredovani pravilno in pravočasno, upoštevali pri pripravi gradiv za obravnavo na Mestnem svetu, saj je to eden izmed preverljivih pokazateljev njihovega odgovornega dela, za  katerega so ne nazadnje dobili mandat svojih volivcev.

Svet ČS Center se je na 7. seji dne 20. 6. 2011 seznanil s Predlogom Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga in bo spremljal dogovore glede števila parkirnih mest, ki bodo na voljo okoliškim prebivalcem.
Ob obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, ČS Center ponovno opozarja na pomanjkanje parkirnih mest za prebivalce in bo zato vztrajala pri uveljavljanju načela po zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest pri vsaki novogradnji.
Letno poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2010
Svet ČS Center ponovno opozarja na pereč problem nasilnega beračenje, saj nas preseneča podatek, da so s tem v zvezi mestni redarji v letu 2010 pooblastila uporabili le v treh primerih.
Svet ČS Center se strinja z mnenjem sosveta, da je zmanjšanje števila izrečenih ukrepov MR za skoraj 30.000 oz. več kot 30% v primerjavi s prejšnjim letom (parkiranje na kolesarskih stezah, zelenicah, prehodih za pešce) le začasno in se bo s kadrovsko popolnitvijo stanje izboljšalo.
Nadalje predlagamo, da mestni redarji pogosteje opozarjajo kolesarje na prednost pešcev na peščevih površinah.
Od mestnih redarjev pričakujemo, da bodo v vseh primerih delovali izključno v skladu s cestnoprometno signalizacijo in v primerih, ko je ta neustrezna o tem obveščali vzdrževalce in Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, tudi npr. ob neustreznem čiščenju snega, ki ogroža varnost v prometu in zmanjšuje že tako premajhne površine za parkiranje.

Svet ČS Center je na 6. seji dne 16. 5. 2011 obravnaval gradivo za  6. sejo Mestnega sveta MOL, ki je bila 30. 5. 2011

Poročilo za leto 2010 o uresničevanju Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2008 do 2010 

in Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2011 do 2012, ter ob obravnavi oblikoval predloge s priporočilom, da jih pristojne službe upoštevajo pri uresničevanju Akcijskega načrta:

- Ob otvoritvi je bilo pri Mesarskem mostu dvigalo, ki je omogočalo invalidom dostop do ladjice. Po informacijah, ki jih imamo, trenutno tega dvigala ni, zato predlagamo, da se ga ponovno namesti.

- Na območju MOL so bila označena parkirna mesta namenjena invalidom, kjer so sedaj območja za pešce. Predlagamo, da se mreža parkirišč namenjenih invalidom objavi npr. v elektronskih medijih, na spletnih straneh in drugih javnih mestih, saj uporabniki teh parkirišč pogosto ne vedo, kje se le-ta nahajajo.

- Javne površine, ki so nasute s peskom, so zaradi neprimerne granulacije težko prehodne za invalidske in otroške vozičke, otežena je tudi varna hoja starejših oseb (npr. pri Čolnarni v Tivoliju je nasuti pesek preveč okrogel)

Svet ČS Center je na 5. seji dne 4. 4. 2011 obravnaval gradivo za 5. sejo Mestnega sveta MOL ki je bila 18. 4. 2011

Predlog Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija

Svet ČS Center se je seznanil s Predlogom Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija in podpira njegovo čimprejšnjo izgradnjo. Ob tem ponovno opozarja na splošno pomanjkanje parkirnih mest v ČS Center. To dejstvo naj MOL kot javni partner pri projektu Plavalno gimnastičnega centra Ilirija upošteva in v načrtovani garažni hiši zagotovi določeno število parkirnih mest tudi okoliškim prebivalcem po razumni ceni.

Svet ČS Center je na 4. seji dne 1.3.2011 obravnaval gradivo za 4. sejo Mestnega sveta MOL, ki je bila 21. 3. 2011 in oblikoval naslednje pripombe:

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011

ČS CENTER- Plan malih del za leto 2010 - obnova spomenika pred Srednjo zdravstveno šolo

Svet ČS Center je v Plan malih del za leto 2010 uvrstil obnovo spomenika pred Srednjo zdravstveno šolo na Poljanski 61 in za izvedbo namenil sredstva v višini 3.500,00 €.

Ugotavljamo, da v letu 2010 ni bila realizirana naloga iz PMD ČS Center za leto 2010, to je obnova spomenika pred Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, Poljanska cesta 61, kar pomeni, da smo izgubili načrtovanih 3.500 EUR naših sredstev v Programu malih del za leto 2010. Zato zahtevamo, da Oddelek za kulturo spomenik obnovi, tudi obnovo črk, iz svojih sredstev.
Oddelek za kulturo, MOL mora o vsem v zvezi z realizacijo obnove spomenika obveščati Svet ČS Center in Službo za lokalno samoupravo.


Predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva mestne občine Ljubljana

Svet ČS Center je na 4. seji dne 1.3.2011 obravnaval Predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva mestne občine Ljubljana in ugotovil, da imamo na večino področij skupne cilje.
Svet za Varstvo prebivalcev Četrtne skupnosti Center dobro sodeluje z Mestnim redarstvom. Zlasti pozdravlja konkretizacijo ciljev za izboljšanje kvalitete življenja, odpravljanje vzrokov za kršenje javnega reda in miru,  zmanjševanja motečih dejavnikov v lokalnem okolju in zagotavljanje preventivne dejavnosti.
Od aktivnosti za uresničitev Strategije podpiramo iskanje skupnih rešitev z vključevanjem pristojnih služb MU MOL za odpravljanje razlogov za nezadovoljstvo. Prav tako je pomembno preventivno delovanje.
Pozitivno ocenjujemo 24 urno varovanje javnih objektov in skupno delo s policijo. Slednje je treba okrepiti tudi na območjih, obremenjenih s kaljenjem nočnega reda in miru, ki ga povzročajo nekateri obiskovalci gostinskih lokalov in na območjih, kjer se zadržujejo odvisniki od alkohola in drog (igrišča, zapuščeni objekti).

Svet Četrtne skupnosti Center je sprejel
SKLEP:
Svet Četrtne skupnosti Center podpira Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in predlaga:
- za zagotavljanje prednosti javnega pred osebnim prometom je potrebno dosledno nadzirati tudi tako imenovane rumene pasove;
- poleg radarjev in defibrilatorjev predlagamo, v kolikor ima Mestno redarstvo pristojnosti ukrepanja, tudi nakup merilcev hrupa.


Svet ČS Center je na 3. seji dne 17. januarja obravnaval gradivo za 3. sejo Mestnega sveta MOL , ki je bila 31. 1. 2011 in oblikoval naslednje pripombe:

1. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012

Predsedujoča je člane sveta seznanila s pripombami na osnutek Proračuna MOL za leti 2011 in 2012, ki jih je posredovala 3.1.2011, v času javne razprave, na pristojno delovno telo. Ga. Verbič je svet opozorila na dejstvo, da v proračun MOL ni predvidenih sredstev za ureditev komunalne infrastrukture Poti na Golovec ter prometne študije za območje Starega Vodmata in predlagala, da se ju doda k pripombam.

Svet je sprejel SKLEP:

Svet Četrtne skupnosti Center potrjuje pripombe na Proračun MOL za leti 2011 in 2012, poslane v predpisanem roku za javno razpravo na Odbor za finance pri Mestnem svetu z dopolnitvama:

- Svet Četrtne skupnosti Center je v letu 2010 obravnaval upravičene pritožbe stanovalcev Poti na Golovec glede pomanjkljive komunalne urejenosti, o tem so bile seznanjene tudi pristojne službe MOL. V osnutku Odloka o proračunu MOL za leti 2011 in 2012 nismo zasledili planiranih sredstev, ki bi, usklajeno med pristojnimi oddelki in službami, uredile problem vodovoda, kanalizacije, kategorizacijo ceste, ki bo omogočala pluženje, ter ureditev stopnišča - pešpoti na Golovec. Svet ČS Center zato predlaga, da se pri pripravi predlogov Odloka o proračunu MOL za leti 2011 in 2012 zagotovijo vsaj minimalna sredstva, ki bodo omogočila postopno reševanje problema komunalne infrastrukture na tem področju.

- Svet Četrtne skupnosti Center tudi opozarja, da v osnutkih obeh proračunov ni zaslediti prometne študije za Stari Vodmat, ki je bila obljubljena že leta 2010 na usklajevalnih sestankih med prebivalci tega območja, Komisijo za promet in komunalo Sveta ČS Center in predstavniki OGDP – Odsek za promet.

Svet Četrtne skupnosti Center se je tudi seznanil z izvlečkom programov in investicij iz proračuna MOL za leti 2011 in 2012, ki se nanašajo na območje ČS Center.

2. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2011

V programu so nekateri zanimivi projekti na območju ČS Center, trim steza na Golovcu in Mostecu ter otoki športa za vse, je poudarila predsedujoča in predlagala, da se za en otok športa poišče lokacijo blizu središča mesta. G. Savin Jogan je predlagal, da Zavod Tivoli, v smislu odprtosti in dostopnosti za vse meščane, preko četrtnih skupnosti ponudi vstopnice za prireditve v ŠP Stožice, strokovna služba zato preveri možnosti pri upravljalcu.

Svet je sprejel SKLEP:

Svet Četrtne skupnosti Center se je seznanil s predlogom Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2011. Pristojnemu oddelku se predlaga, da en otok športa umesti v ožje mestno središče. Svet bo tudi spremljal realizacijo planiranih športnih programov in investicij na svojem območju.

3. Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana - »Okolje v Mestni občini Ljubljana«

V razpravi je g. Mirko Brnič Jager menil, da je potrebno takšna poročila brati z zadržkom, ker ne izražajo vedno realnega stanja in kot primer navedel prestavitev okoljske merilne naprave s ploščadi Ajdovščina na manj obremenjeno križišče Dvoržakove ulice s Tivolsko cesto. Pogreša se neka strategija, ki bi celostno zajela zmanjšanje posledic tehnološkega napredka, npr.: zmanjšanje nerazumne porabe energije, zmanjšanje izpustov strupenih delcev v okolje, zmanjšanje prometa.

Svet je sprejel SKLEP:

Svet Četrtne skupnosti Center se je seznanil s Poročilom o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana - »Okolje v Mestni občini Ljubljana«.

PREGLED ZADEV IN POBUD ČS CENTER ZA LETO 2010-2011

ŠTEVILKA

VSEBINA ZADEVE

PREDLAGATELJ

POSREDOVANO

komu/datum

ODGOVOR

kdo/datum

REALIZACIJA / ODGOVOR

OPOMBA

2. SEJA SVETA ČS CENTER, 6.12.2010


1

Nedovoljeno parkiranje na pločniku Cigaletove 3

Lastnik lokala na Cigaletovi 3

MOL, OGDP

21.12.2010

PP Center

21.12.2011

PP Center

30.12.2011

Kršitve s strani policije niso ugotovljene, povečanje nadzora.


3. SEJA SVETA ČS CENTER, 17.1.2011


1

Pobuda za ureditev poštnega urada ob prenovi Cukrarne

Okoliški prebivalci, prebivalci Mesarske ulice

MOL, SLS,

Pošta Slovenije

27.1.2011

SLS, MOL 27.1.2011

Ob prenovi kompleksa Cukrarne bodo umeščene dejavnosti za urejanje zadev prebivalcev( pošta, banka, notar,..)2

Hrup na Metelkovi


Okoliški stanovalci

AKC Metelkova

27.1.2011


AKC Metelkova se opozori na kršitve,v vednost se pošlje MOL OK. Svet se bo aktivno vključil v iskanje izvajalca protihrupne zaščite.

Že pridobili projekt – Mateja Špan 2012


3

Glasnost prireditev na Prešernovem trgu


Stanovalci Wolfova 1

MOL, OK,

Zavod za turizem

27.1.2011


Svet ČS Center podpira selektivno izdajanje dovoljenj dosedanjim kršiteljem.

Peter Kaučič preveri z Zavodom za turizem


4

Komunalna ureditev Poti na Golovec

Prebivalec Poti na Golovec

MOL, OGDP

27.1.2011

Urejano preko službe za pobude meščanov

Komunalna ureditev Poti na Golovec je vključena v predlog Odloka o proračunu MOL za leti 2011 in 2012.

Prebivalcu odgovorili 2.3.2011


5

Varnost prehodov za pešce


Goran Iskrić, član sveta ČS Center

Usklajevalni sestanek z OGDP MOL

14.3.2011


Pobuda v obravnavo Komisiji za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja.


6

Zimske razmere na novih mostovih


Goran Iskrić, član sveta ČS Center

MOL, OGDP

MOL, SRPI

27.1.2011

Usklajevalni sestanek z OGDP MOL

14.3.2011

Projekt ogrevanja Mesarskega mostu bo JP Energetika zaključilo preko poletja. Na Žitnem mostu je infrastruktura za ogrevanje že vgrajena, potekajo dogovori za priključitev na transformator umeščen na dvorišču Rdeče hiše. Dokončanje del za ogrevanje obeh mostu spremlja Komisija za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja.7

Neustrezni koši za odpadke


Goran Iskrić, član sveta ČS Center

ELPRINPodžupan Janez Koželj se strinja z namestitvijo ustreznejših košev s pokrovi.

Kdaj? Dobiti odgovor


8

Neustrezna lokacija polnilnikov električnih avtomobilov na začetku Trubarjeve ulice

Goran Iskrić, član sveta ČS Center

MOL, OGDPLokacija omenjenih polnilnikov na Trubarjevi je namenjena za potrebe vozil Kavalir.9

Pomanjkanje parkirnih mest zaradi nameščanja potopnih smetnjakov na Štefanovi in Puharjevi ulici


Stanovalec Štefanove 15

MOL, OUP,


Svet ČS Center posreduje pobudo, da se ob izgradnji okoliških garažnih hiš (Ilirija, Kolizej, Bavarski dvor 2, del parkirnih kapacitet nameni za potrebe prebivalcev.

Posredovano


10

TOMI MARKET- prošnja za znižanje najemnine

Lastnik lokala

MOL , ORN

31.1.2011


Svet ČS Center podpira ugodnejše pogoje za lokale z deficitarnimi dejavnostmi na svojem območju.

Posredovano

4. SEJA SVETA ČS CENTER, 1.3.20111

Pobuda za izgradnjo podzemne garaže na Zarnikovi ulici

Genius Loci

MOL, SLS

MOL, SLS

26.1.2011


Svet ČS Center podpira pobudo za izgradnjo podzemne garaže na Zarnikovi ulici in bo izvedel anketo o ugotavljanju mnenj o izgradnji podzemnih garaž ter o interesu okoliških prebivalcev za nakup parkirnih mest.

Zadevo rešuje SLS MOL2

Problematika stanovalcev Ferantovega vrta glede kaljenja nočnega reda in miru, parkiranja in postavljanja letnih vrtov

Stanovalka Ferantovega vrta

Usklajevalni sestanek z OGDP MOL

14.3.2011,

MOL, OGDP

10.5.2011


Komisija za promet, komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja opravi ogled območja Ferantovega vrta in pripravi predloge za rešitev.

Opravljeno, nasvet prebivalcem: pristojne inšpekcije na ravni države


3

VAL- AS, d.o.o. -prošnja za

znižanje najemnine

Lastnik lokala

MOL, ORN

4.3.2011


Svet ČS Center ne podpira pobude, ker dejavnost ne sodi med deficitarne.

posredovano lastniku

5. SEJA SVETA ČS CENTER, 4.4.20111

Umiritev prometa na interventni poti med Močnikovo in Grablovičevo ulico.

Stanovalci Grablovičeve ulice

Usklajevalni sestanek z OGDP MOL

14.3.2011

MOL, OGDP

4.5.2011


Svet ČS Center se zaradi varnostnih razmer zavzema za takojšnje zaprtje ceste in umiritev prometa na interventni poti med Močnikovo in Grablovičevo ulico.

OGDP posredoval odgovor z navodili o nadaljnem ravnanju etažnih lastnikov. Se zapleta.


2

Postavitev košev za smeti na Mesarski

Stanovalec Mesarske ulice

ELPRIN

6.5.2011

MOL, OGDP

ELPRIN

20.5.2011

Namestitev koškov ni predvidena.


6. SEJA SVETA ČS CENTER, 16.5.20111

Poziv vodstvu Koloseja za ureditev Kina Komuna in njegove okolice

Svet ČS Center

Kolosej kinematografi d.o.o.

3.6.2011

Lastnik zagotovil, da bodo za kino in njegovo okolico poskrbeli in dodal, da imajo z dvorano več načrtov, vendar ne kina. Zadnja informacija je, da kino bo - že v septembru.

Kino Komuna spet namenjen svojemu namenu


2

Čiščenje odtočnih kanalov na parkirišču pred študentskim domom na Ilirski ulici

Svet ČS Center

ELPRIN 23.5.2011


Stanje še ni sanirano.3

Možnost postavitve oglasne vitrine za potrebe obveščanja krajanov na Vodmatu;

Svet ČS Center,

ZZB NOB Stari Vodmat.

MOL, MU, SLSPostavite vitrine je v planu.

Ali je že? Preveriti!


4

Postavitev količkov od Povšetove 29 do 38.


Komisija za promet pri Svetu ČS Center

Usklajevalni sestanek z MOL, MU, OGDP

14.3.2011

MOL, MU, OGDP

28.5.2011

Uvrščeno v Plan prometnih ureditev 2011 -2014, MOL, MU, OGDP, Odsek za promet

UREJENO


5

Postavitev dodatne klopi na Močnikovi


Vesna Škrinjar Pevc, članica Sveta ČS Center

ELPRIN

3.6.2011

Svet ČS Center

24.6.2011

Uvrščeno v PMD ČS Center za leto 2011

UREJENO

7. SEJA SVETA ČS CENTER, 20.6.2011


1

Predstavitev ČS Center na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 2011 ter v katalogu.

Svet ČS Center

MOL, MU, SLS

29.7.2011


Objava in predstavitev od 27.9. do 29.9 2011 na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

UREJENO, vendar zaradi nedorečenega koncepta s mojim protestom!

2

Košnja okoli klopi na Gruberjevem kanalu.

Goran Iskrić,

član Sveta ČS Center

ELPRIN

13.6.2011


Aktivno-v reševanju

Še vedno neodgovorjeno


3

Postavitev stojal za kolesa in klopi pred Emporiumom (Centromerkur)

Goran Iskrić,

član Sveta ČS Center

ELPRIN

14.7.2011


Aktivno-v reševanju

Še vedno neodgovorjeno4

Podpora pobudi ČS Šiška o zmanjšanju populacije sivih vran


ČS Šiška

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

6.7.2011


Pobuda za akcijski načrt za zmanjšanje populacije sivih vran.

Ministrstvo še vedno pripravlja akcijski načrt – ni odgovora
5

Pobuda okrepčevalnice«Pomf« za oživitev Trubarjeve ulice ob nedeljah


Agencija K,

Ilirska 22, Ljubljana

Agencija K,

Ilirska 22, Ljubljana


27.6.2011


Podpora oživitvi nedeljskega dogajanja Trubarjeve ceste s prireditvijo: Nedeljski semnji dan z balonom v Ljubljani in prizadevanju popestriti turistično ponudbo s predstavitvijo kulturnega in gastronomskega utripa ter prispevati k druženju in spoznavanju meščank in meščanov Ljubljane.

Ni zaživelo zaradi vseh potrebnih dovoljenj in zahtevnih pogojev.6

Podpora akademskemu slikarju za dodelitev ateljeja na Gornjem trgu 44, Ljubljana


Dušan Mandič

Mačkova 4, Ljubljana

Dušan Mandič

Mačkova 4, Ljubljana

27.6.2011


Svet ČS Center podpira dodelitev ateljeja.

Posredovano

8. SEJA SVETA ČS CENTER 12.9.2011

1

Pobuda Moderni galeriji za postavitev ograje ob stopnicah na vhodu

Občanka Gosposvetska 7

Moderna galerija 13.9.2011


Posredovano v podporo Moderni galeriji.


2

Postavitev količkov v križišču Male ulice s Trubarjevo

Goran Iskrić,

član Sveta ČS Center

MOL, OGDP


V reševanju


3

Ureditev klančine za invalide, otroške vozičke in kolesarje na stopnišču na Gallusovem nabrežju

Goran Iskrić,

član Sveta ČS Center

MOL, OGDP,Urejeno


4

Dodatne oznake do garažne hiše pod Kongresnim trgom

Goran Iskrić,

član Sveta ČS CenterUrejeno


5

Pobuda udeležencev čistilne akcije za odstranitev narkomanskih igel iz jaška ter zaščito le-tega pri vili pod gradom

Udeleženci čistilne akcije

MOL, OGDP, Odsek za vzdrževanje,

Društvo Stigma

16.9.2011


Igle so pobrane, jašek mora sanirati lastnik.


6

Prošnja Zavoda Kombinat za pridobite prostorov za njihovo dejavnost

Zavod kombinat

MOL, OK, podžupan, 13.9.2011


ČS podprla prizadevanja, se rešuje na ORN, MOL.


9. SEJA SVETA 3.10. 2011

1

Obrez in redčenje drevja na otroškem igrišču na Prijateljevi ulici – ELPRIN

Prebivalka Prul

ELPRIN

29.9.2011


V reševanju.

8.11.2011 JP Snaga naročen pregled dreves na igrišču.

Ali je bilo realizirano?

2

Ureditev kolesarskega prometa v peš coni na Trubarjevi ulici

Prebivalka Trubarjeve

3

OŠ Toneta Čufarja – pomoč pri zagotavljanju čiščenja parka ob šoli – ELPRIN

OŠ Toneta Čufarja

Prostorož, OGDP, MOL


Prostorož urgiral pri Snagi glede čiščenja.

21.10. 2011 po e-pošti posredovano načelnici OGDP Ireni Razpotnik s prošnjo za namestitev koškov.

Preveriti!

10. SEJA SVETA 14.11.2011

1

Prometna ureditev na Prulah – opredelitev ČS do sklepov Komisije za pobude občanov

Komisija za pobude občanov

2

Grablovičeva 34-40 –postavitev zapornic za preprečitev parkiranja pred garažami in vhodi stanovalcev


3

Kdaj bo urejen WC pod Hribarjevim spomenikom?

Meta Verbič, predsednica

4

Zakaj ne deluje semafor v križišču Poljanske ceste z Zrinjskega ulico

Meta Verbič, predsednicaSemaforji začasno ne delujejo zaradi delne zapore ceste pri obnovi objekta


5

Ureditev varnega prečkanja na Hradeckega cesti

Prebivalka Hradeckega ulice

6

Spoštovanje prometnih predpisov in prometna kultura kolesarjev

Pismo občana

7

Ureditev razmer med hišo Rimska c. 7a in parkiriščem NUK 2 – seznanitev s sklepi Komisije za pobude občanov.

Komisija za pobude občanov

11. SEJA SVETA 5. 12. 2011
1Ureditev kolesarske steze na Streliški uliciGoran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
2Nevzdržne parkirne razmere na Igriški, Gregorčičevi in Borštnikovem trgu     
3Shark bar – moteči gostinski vrt     
4Cankarjevo nabrežje 1 - Pripombe na dostavni čas     
5Problem dostopnosti prebivalcev stare Ljubljane      
6Mesarski most – ogrevanje mostu in postavitev ograje Goran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
7Klub Cirkus (bivši kino Vič)     
8Cankarjevo nabrežje 1 – lokal Lolita     
9Vodmat – enosmerna prometna ureditev      
12. SEJA SVETA 30. 1. 2012
1Vožnja s Kavalirjem v zimskem časuGoran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
2Zaraščenost grajskega pobočjaGoran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
3Vzdrževanje s kockami tlakovanih površinGoran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
4Zapuščena  ladjica pod Prulskim mostomGoran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
5Križišče Povšetova-Glonarjeva, označitev prehoda in umiritev prometa     
6Ureditev Ulice Josipine Turnograjske in vzdrževanje arkad      
7Pobuda za znižanje nesorazmerno visokih kazni za kolesarje     
8Dostop z avtomobilom do stanovanj v coni za pešce na Bregu     
9Privatna parkirišča na območju Vodmata- Jenkova 13 in Bohoričeva na križišču z Njegoševo     
13. SEJA SVETA 12. 3. 2012
1Glasnost Jazz kluba Gajo in reflektorji za osvetlitev opere     
2Problem nasmetenosti - Srednja ekonomska šola     
3Parkiranje pred vrtcem na Zemljemerski     
4Povšetova 29 – namestitev količkov     
5Obrežni zid na Gallusovem nabrežju Goran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
6Točnost ure na Slovenski cesti ter usklajenost ure in glasbe na Magistratu Goran Iskrić
član Sveta ČS Center
    
7Ustreznost zapornic pri zapori cest     
14.SEJA SVETA 10. 4. 2012
1Kdaj bo spomenik Ivanu Hribarju primerno in vidno označenMeta Verbič, predsednica Sveta ČS2Vegova ulica- problem kratkotrajnega parkiranja staršev, ki otroke pripeljejo v glasbeno šoloOmar Hanuna
član Sveta ČS Center
3Križišče Resljeve s Trubarjevo ulico- tabla z oznako območja za pešce je izginilaOmar Hanuna
član Sveta ČS Center
15. SEJA  14. 5. 2012
1Pripombe prebivalcev na izgradnjo minipleks Mestnega kina na ploščadi pred Figovcem
2Težave, ki jih imajo uslužbenci Zavoda za oskrbo na domu s parkiranjem in dostopanju do strank na območjih za pešce, ter odnašanjem odpadnega higienskega materiala v kontejnerje.Goran Iskrić
član Sveta ČS Center
3Težave na širšem območju Njegoševe ceste
4Cvetlična korita med Grablovičevo38 in 40, ter Potrčevo ulico
5Luža na Petkovškovem nabrežju pri LekarniGoran Iskrić
član Sveta ČS Center
16. SEJA 26. 6. 2012
1

Popravilo Bohoričeve ulice
Prebivalka predlaga novo asfaltiranje ulice, ker so v zadnjem letu na območju potekale gradnje in prenove. Predsedujoča je ob tem predlagala, da pristojne službe zaprosimo za informacijo kdaj se bodo pričele obljubljene ureditve križišč Njegoševa- Bohoričeva in Trubarjeva – Rozmanova.


2

Namestitev dodatnih košev
Od železniške postaje do Zmajskega mostu prihaja veliko ljudi, obiskovalcev in turistov na tržnico. Žal na vsej Resljevi cesti ni niti enega koša za smeti. Zato se jih naj nekaj čim preje postavi

Goran Iskrić
član Sveta ČS Center
3

Odstranitev nepotrebnih količkov
Na območju Vegove, Gosposke in Novega trga je promet omejen s potopnimi stebrički. Tako se je število osebnih vozil, ki lahko tam parkirajo, močno zmanjšalo. S tem je odpadla tudi potreba po preprečevanju napačnega parkiranja s količki. Tako npr. na Novem trgu ni več avtomobilov, je pa še vedno množica količkov, ki bi jih lahko odstranili

Goran Iskrić
član Sveta ČS Center
4

Prehrupne prireditve v središču Ljubljane
Člani sveta so se seznanili s pritožbami stanovalcev zaradi preglasne glasbe in hrupa ob prireditvi Red bull na Špici in športni prireditvi na Prešernovem trgu. V razpravi so ugotovili, kljub obljubi, da na Prešernovem trgu po prenovi Kongresnega trga ne bo večjih prireditev ter nenehnim prošnjam in opozorilom o omejitvi izdaje dovoljenj s prekoračitvami hrupa, da se stanje ni bistveno izboljšalo.


5

Dostop avtomobilov na ploščad Špice
Nevestni vozniki zapeljejo na tlakovano ploščad Špice in tam obračajo vozila, pri tem pa poškodujejo tlakovanje. Predlagamo, da se na Prulski pristan postavi betonska ovira, ki bo preprečevala dostop vozil na ploščad

Peter Kavčič
član Sveta
17. seja 10. 9. 2012
1

Prošnja za pojasnila - okolica OŠ Majde Vrhovnik, parkiranje zaposlenih
Svet ČS Center se je seznanil s problematiko parkiranja v okolici šole Majde Vrhovnik. Zadeva je na ČS Center posredovana v vednost.


2

Pritožba v zvezi z ureditvijo parkiranja na območju Vodmata in pritožba v zvezi z izdajo dovolilnic za parkiranje
Prebivalca smo o možnosti pridobitve dovolilnice obvestili.


3

Pripombe na načrtovano ureditev Petkovškovega nabrežja
Na zadnji seji je bil svet obveščen o nameravanem sklicu sestanka prebivalcev in pristojnih služb pred prenovo Petkovškovega nabrežja. Pripombe je posredoval Goran Iskrić in bodo predložene, ko bo znan datum sestanka.


4

Problem parkiranja na Jakopičevi
Odbor najemnikov neprofitnih stanovanj Jakopičeva 12, zanj Andrej Žohar, je poslal pobudo za postavitev količkov za preprečevanje napačnega parkiranja na dvognjenih platojih ob prehodih za pešce oziroma ob zaključkih parkirnih nizov. 12 let so prebivalci in obiskovalci te površine neovirano uporabljali za parkiranje, ki je v soseski velik problem, saj je ena redkih, kjer je še možno brezplačno parkirati. V zadnjem času pa je Mestno redarstvo popolnoma nenadomo začelo pogosteje obiskovati naselje in na teh mestih izrekati parkirne kazni. Pobudi je priložil je priložil tudi 21 podpisov prebivalcev, ki se s predlogom strinjajo. V razpravi je svet izoblikoval mnenje, da bi morali v izogib morebitnim problemom s postavitvijo količkov (primer Povšetove 29) pred kakršnokoli odločitvijo o podpori sveta predlagatelji pridobiti vsaj polovico podpisov stanovalcev Jakopičeve ulice in na OGDP preveriti možnosti za realizacijo pobude.


5

Čopova ulica - predlog napeljave toplovoda pod cestišče


6

Prenova ploščadi med Ilirsko in Trubarjevo ulico


7

Športni park Poljane - nevarna luknja v terenu


8

Nevaren prehod za pešce in kolesarje ob Cerkvi Sv. Petra proti novemu Fabijanijevem mostu


9

Jakopičeva 4-6 -opazno je pogrezanje asfalta zaradi neutrjenega terena


10

Jakopičeva 2 –suho drevo ob Ljubljanici


18. seja 8. 10. 2012

Hradetskega cesta- umiritev prometa s prikazovalniki hitrosti


Preveriti odgovor OGDP o postavitvi prikazovalnikov hitrosti.


2.
Postajališče Šumi - sanacija cestišča in ureditev za potrebe servisnih in turističnih avtobusov
V reševanje pristojni službi MOL3.

Zaris intervencijskih poti

Pristojni Oddelek za zaščito in reševanje MOL, naj obrazloži, kako je zagotovljena prehodnost interventnih poti v Stari Ljubljani.

Goran Iskrić4.

Razširitev postajališča na severni strani Karlovške ceste št 1

Goran Iskrić
Ogled na terenu s predstavniki OGDP.


5.

Pobuda za prepoved uživanja alkohola na javnih površinah

Predlagatelj Goran Iskrić je utemeljil svojo pobudo z opisom stanja v središču mesta in jih seznanil s pozitivnimi izkušnjami v slovenskih občinah, ki so podobne prepovedi sprejele. V razpravi so člani sveta posredovali različna mnenja in predloge za rešitev tega problema od vloge staršev v procesu vzgoje, do učinkovitosti preventivnega delovanja z mladimi in ozaveščanja mladih o škodljivosti pitja alkohola, zakaj trgovci in gostinci prodajajo alkohol mladoletnim osebam, do tega, da je treba stanje presekati s sprejemom odloka. Strinjali so se, da sedanje stanje glede uživanja alkohola na javnih površinah uhaja izpod nadzora. Tudi policija nima pravih pristojnosti saj lahko ukrepa samo v skladu z Zakonom o javnem redu in miru, kar pomeni, da lahko ukrepa samo, če vinjene osebe kršijo javni red in mir. To pa je skoraj nemogoče, ker se mladi takoj umirijo, ko zagledajo policiste. V razpravi so tudi ugotovili, da trenutno ni pravega naslovnika, kamor bi naslovili pobudo. Odločili so se, da se pobuda naslovi na župana, v vednost pa pošlje pristojnim oddelkom (Oddelek za zdravje in socialno varstvo).

Goran Iskrić
Svet ČS Center bo pristojnim organom MOL ponovno predlagal, da proučijo vse možnosti za preprečevanje prekomernega uživanje alkohola na javnih površinah, tudi s sprejemom morebitnega odloka.


19. seja 22. 10. 2012
1.

Pobuda za umiritev prometa z izgradnjo krožišča ali semaforizacijo na križišču Dolenjska cesta-Hradetskega cesta


Svet podpira pobudo o upočasnitvi prometa in zagotavljanju večje prometne varnosti pešcev, predvsem otrok in starejših na omenjenem območju, vendar meni, da so predlagane rešitve stvar strokovne presoje pristojnih služb MOL.

Svet predlaga, da se po potrebi predhodno opravi skupen ogled terena z občanko, predstavniki Odseka za promet, OGDP, MU, MOL in člani Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja pri Svetu ČS Center.
20. seja 12. 11. 2012
1.

Hudovernikova 5 - problem parkiranja na javnih površinah

Stanovalka je izpostavila problem parkiranja, ker ni jasno ali gre za javno ali funkcionalno površino.


2.

Pomanjkljive oznake na novih prometnih površinah na Njegoševi cesti pri začasnem uvozu na urgenco

Predsednica je opozorila na nevarnost za pešce pri izvozu za avtomobile na Njegoševo cesto, ki je bil v uporabi do izgradnje novega urgentnega bloka, zato predlaga zaris prehoda za pešce.


3.

Namestitev ograje ob stopnicah pri podhodu v Maksimarket z Igriške ulice

Stanovalka Igriške 8 je zaradi varnosti predlagala, da se tam namesti ograja.


22. seja 28. 1. 2013

Obvestilne table

Goran Iskrić predlaga na posameznih območjih postavitev zemljevidov z označenimi podzemnimi zbiralnicami za smeti, kolesarnicami, parkirišči za invalide, otroškimi igrišči, pitniki, pasjimi vrečkami s stranišči in podobnimi informacijami za prebivalce in obiskovalce.

Goran Iskrić
24. seja 2. 4. 2013
1.

Ponoven prekop Bohoričeve ulice

Zaradi dolgotrajne zime in vremenskih razmer so na jeseni prenovljeni ulici zaradi ponovnih prekopov nastale udarne jame.


2.

Resljeva ulica – postavitev količka

Zaradi preprečitve parkiranja na zelenici se predlaga postavitev količka.


25. seja 27. 5. 2013
1.

Terminski plan ureditve kolesarskih stez na območju ČS Center

Predsedujoča je, tudi zaradi informacije v medijih (Delo,17.5.2013), o nameravanih zarisih načrtovanih kolesarskih stez, predlagala, da zaprosimo za terminski plan izvedbe na območju ČS Center, da ne bo prihajalo do nasprotovanj s strani prebivalcev. Terminski plan se lahko objavi na naši spletni strani.

Meta Verbič
2.
Zapora osebnega motornega prometa na Slovenski cesti – predvideni ukrepi prometne ureditve po uvedbi zapore v kareju Gosposvetska cesta, Tivolska cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, križišče Ajdovščina

Predsedujoča je opozorila, da še vedno nismo seznanjeni z obsegom, ukrepi in učinki zapore Slovenske ceste po Tednu mobilnosti . Predlagala je, da od pristojnih služb pridobimo informacijo, v kateri fazi je študija prometne ureditve po zapori Slovenske ceste in kdaj nam bo na voljo..

Meta Verbič
3.
Bohoričeva ulica – uvoz in izvoz iz privatnega parkirišča Zasebno parkirišče na Bohoričevi ulici ima samo en (isti) izvoz in uvoz na parkirišče, zato prihaja do kolon in gneče na Bohoričevi ulici, predvsem iz smeri križišča Bohoričeve z Njegoševo. Čakajoča vozila velikokrat zaprejo tudi uvoz na urgenco. Situacijo je treba reševati urgentno.
26. seja 24. 6.
1.
  • na križišču Resljeve s Komenskega ulico kljub označenim kolesarskim stezam ni semaforja za kolesarje,

Goran Iskrić
2.
na tržnici se je zaradi bolezni posušil kostanj, Goran Iskrić3.
na Ajdovščini je verjetno Telekom postavil fontano, ki je potrebna popravila, Goran Iskrić4.
Na križišču Cigaletove s Pražakovo je razpadel betonski robnik pločnika. Goran Iskrić5.
Meta Verbič je podala predlog, da se na Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice naslovi dopis s pritožbo, da se stojnice prodajalcev postavijo dostojno in smiselno in ne preblizu kulturnih obeležij, kot se je to zgodilo na ljubljanski tržnici na Pogačarjevem trgu v okviru projekta »Odprta kuhna«, ko je eden izmed ponudnikov sedel kar na spomeniku ženskim demonstracijam, njegova stojnica pa je bila postavljena tik ob spomeniku. Meta Verbič