OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

ŠOLSKI SKLAD

Na podlagi 135.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (URL RS. št. 12/96, 23/96) Svet zavoda Osnovne šole Čepovan sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki zavoda: Jelka Rijavec, Dolores Fratina, Saša Plesničar in predstavniki staršev Mateja Markič, Erika Winkler. Šolski sklad ima svoja pravila.
 

Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in različnih donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem odpadnega papirja in različnimi drugimi akcijami, s katerimi učence tudi vzgajamo.

 

O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda.

 

Vzgojni načrt
Šolska pravila
Učitelji
Galerija slik