OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

V zvezi z 60.e členom Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/06, 102/07) in na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.

I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

 

 • Učenci obiskujejo pouk po urniku, ki ga dobijo ob začetku šolskega leta ali spremenjenega med letom.
 • Učenci prihajajo v šolo največ 30 minut pred začetkom pouka in drugih dejavnosti.
 • Učenci prihajajo v šolo pravočasno in ne zamujajo k uram pouka.
 • Učenci so v razredu ob začetku pouka in imajo na mizicah pripravljene potrebščine za pouk.
 • Vsak učenec mora redno prinašati šolske potrebščine, pisati domače naloge in opravljati druge obveznosti in dolžnosti, ki jih zahteva učitelj.
 • Športno opremo nesejo učenci domov, da jo operejo.
 • Učenci s statusom so deležni pravic, ki izhajajo iz pogodbe.

 

II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

 

 • Oblačila in obutev shranjujejo učenci v garderobah, določenih za vsak oddelek; ne jemljejo in ne skrivajo tujih predmetov; v garderobi ne puščajo denarja in vrednejših stvari; garderobo pustijo v urejenem stanju.
 • Učenci naj v šolo ne prinašajo dragocenosti in predmetov, ki jih ne potrebujejo pri pouku in s šolskim delom niso povezani (MP3, MP4, ipod, nakit, fotoaparati ..), saj šola zanje ne odgovarja .
 • Kolo pustijo pred šolsko stavbo zaklenjeno.
 • Tekanje, prerivanje in igranje iger na hodnikih in stopniščih je nevarno, zato ni dovoljeno nepotrebno zadrževanje učencev na teh mestih.
 • Vsi moramo paziti na red in čistočo.
 • S papirjem, vodo in elektriko ravnamo čim bolj varčno.
 • Vsakršno nasilno vedenje in razgrajanje je prepovedano.
 • Kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil v šoli, na šolskem igrišču in v okolici šole je prepovedano.
 • Med glavnim odmorom in pri kosilu dežurajo učitelji.
 • Pri vsaki vzgojno-izobraževalni dejavnosti, ki se organizira izven šolskega prostora, šola zagotovi ustrezno število spremljevalcev po veljavnih normativih.
 • Šola informira starše o vzgojno-izobraževalnem delu in dogajanju na šoli: s pisnimi obvestili in vabili, po telefonu, prek spletne strani, s šolsko publikacijo, z obvestili na oglasnih deskah šole, z drugimi oblikami.
 • Avdio, video snemanje ali slikanje v šolskem prostoru ni dovoljeno brez soglasja vodstva šole oziroma osebnega soglasja posameznika.
 • Okna odpira učitelj, prav tako učitelj odpira in zapira zavese.

 

III. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

 

 • Na RU se učenci in učitelji ustno in pisno dogovorijo ter sestavijo določena pravila obnašanja in ravnanja, mesečno spremljajo in evalvirajo stanje in poročajo ŠSS in ravnatelju.
 • Vsi upoštevamo kodeks oblačenja: čist, urejen, dostojen.
 • Učenci, učitelji in drugi znamo pozdraviti, se zahvaliti in opravičiti.
 • Učenci nosijo v šolskih prostorih nedrseče copate.
 • V copatih ni dovoljeno hoditi pred šolo ali na šolsko igrišče.
 • Učenci malicajo po drugi šolski uri v učilnici, kjer so imeli pouk to uro; pri malici je prisoten učitelj.
 • Pri malici se obnašajo učenci kulturno; reditelji skupaj z učiteljem poskrbijo za dogovorjeni način delitve hrane; odpadke zbiramo ločeno; odnašanje hrane iz razreda ni dovoljeno, tako kot tudi hranjenje na hodnikih ne.
 • Učenci predmetne stopnje se ne zadržujejo na površinah, ki so namenjene učencem razredne stopnje in otrokom iz vrtca.
 • Med odmori učenci ne smejo zapuščati šolskega območja in brez vednosti učitelja hoditi domov; ravno tako se učenci ne zadržujejo v računalniški učilnici brez dovoljenja učitelja.
 • V krajšem (5-minutnem) odmoru učenci zamenjajo učne prostore in se pripravijo na pouk .
 • Zunaj šolske stavbe so učenci obuti v čevlje ali športne copate, pri urah športne vzgoje pa v športne copate.
 • Učenci v šolo ne smejo prihajati z rolerji ali rolkami, razen če niso o tem obveščeni starši.
 • Dežurni učenec skrbi za izvajanje nalog, določenih z navodili o dežuranju; ostali učenci dežurnega ne ovirajo pri delu.
 • Za higieno in red v razredu so odgovorni vsi učenci, skupaj z reditelji in učitelji; odgovorni so tudi za ostale prostore šolske stavbe in šolskega dvorišča in igrišča.
 • Prenosni telefoni morajo biti med poukom izključeni.
 • Po končanem pouku in dejavnostih odidejo učenci domov.

 

IV. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

 

 • Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.
 • Če učenci zamudijo pouk, morajo takoj v razred in se opravičijo učitelju.
 • Če pride učenec prej v šolo, se pridruži skupini, ki čaka v varstvu pod nadzorom dežurnega učitelja.
 • Učenec, ki namerno poškoduje ali uniči izdelke oz. osebne predmete sošolcev ali delavcev šole in ki naredi škodo na šolskem inventarju ali na površinah v okolici šole, mora nastalo škodo povrniti v obliki restitucije (odločitev sprejmejo učitelj, svetovalna služba, ravnatelj, otrok in starši so o tem seznanjeni v obliki kratkega sporočila).
 • Ob neupoštevanju pravil obnašanja in ravnanja posameznika ali skupine se sestavi plakat.

 

V. ORGANIZIRANOST UČENCEV

 

 • Učenci čutijo pripadnost tako razredu kot tudi oddelku, so spoštljivi; vzdržujejo dobre sodelovalne medosebne odnose.
 • Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti. Pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev.
 • Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole, ki spodbuja udeležbo učencev pri odločanju o zadevah na šoli. Na šolskem parlamentu se skupno razpravlja o organizaciji življenja na šoli, o šolskih pravilih, o tekočih zadevah in o temi, ki jo na ravni države določa Nacionalni otroški parlament .

 

VI. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

 

 • Starši ali zakoniti skrbniki otroka so dolžni opravičiti vsako odsotnost učenca od pouka.
 • Če starši pozabijo opravičiti otroka, razredničarka telefonsko zaprosi enega od staršev za pojasnilo, ki je lahko istočasno tudi opravičilo.

 

VII. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

 

 • Učenci se zavedajo odgovornosti za svoje lastno zdravje .
 • Šola deluje preventivno in osvešča učence in starše o zdravem načinu življenja ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih težav.
 • Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev.
 • Na področju zdravstvenega varstva učencev šola sodeluje s starši, tako da:
 • jih obvešča o zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev,
 • jih obvešča o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času bivanja v šoli.

Ta pravila šolskega reda se pričnejo uporabljati z novim šolskim letom 2009/2010 in veljajo z dnem sprejetja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzojni načrt
Šolska pravila
Učitelji