Odgovori na jezikovna vprašanja


Arhiv

Arhiv vprašanj in odgovorov

Spletno mesto ŠUSS ponuja obsežen lastni arhiv vprašanj in odgovorov na različna jezikovna vprašanja. ŠUSS obsega tudi zbirko uporabnih povezav in spisek koristne literature.


Iskanje po arhivu Šussa:
Pri iskanju upoštevajte, da je iskalnik občutljiv na strešice.

ŠUSS-ov arhiv sestavljajo vprašanja in odgovori zbrani v knjigi ŠUSS 1998-2000 ter vprašanja in odgovori zbrani v reviji ŠUSS, ki smo jo začeli izdajati leta 2004. Gornji iskalec omogoča iskanje po obeh virih vprašanj in odgovorov.


Kratice in simboli

BSJ — Besedišče slovenskega jezika
ESJ — Enciklopedija slovenskega jezika (Jože Toporišič)
SES — Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj)
SP 52 — Slovenski pravopis, 1952
SP 62 — Slovenski pravopis, 1962
SPP 90/92/94/97 — Slovenski pravopis pravila, 1990/92/94/97
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika

? — pravilnost besede/stavka je vprašljiva
* — pred besedo/stavkom: beseda/stavek je nepravilen/neustrezen
/zapis/ — fonološki zapis besede
krepko — krepki tisk črke označuje naglas (naglas)
:) — znak za nasmeh


© 1998-2004, ŠUSS