Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS

Povezave na teme jezikovnih vprašanj

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Amebis, d. o. o. — sklanjanje samostalnikov in pridevnikov

Slovenski pravopis, 2001

Spremembe v pravopisnih pravilih, razlike med 5. in 6. izdajo (pdf)

Besedišče slovenskega jezika

Odzadnji slovar slovenskega jezika

Za razlago strokovnih besed iz različnih strok je na voljo več spletnih slovarjev. Najizčrpnejši seznam eno-, dvo- in večjezičnih slovarjev, tezavrov in geslovnikov ureja Miran Željko.

Če vas zanima pogostost uporabe določene besede ali besedne oblike, so uporabni tudi besedilni korpusi:

Nova beseda — besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC-SAZU (več kot 90 milijonov besed)

FIDA — korpus slovenskega jezika (okoli 100 milijonov besed) — omejen dostop

Evrokorpus — angleško-slovenski vzporedni korpus, nastal ob prevajanju zakonodaje Evropske unije v slovenščino

Korpusa ELAN in Trans — manjša angleško-slovenska vzporedna korpusa

Jezikovne tehnologije (sklanjalniki, črkovalniki ...) za slovenščino: Amebis, d. o. o.

Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva: biokemijski izrazi v slovenskem jeziku

Evroterm — terminološka zbirka izrazov, ki nastaja med pripravljanjem slovenske različice pravnih aktov Evropske unije

ISLOVAR — slovar informatike

Agrotezaver — latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali

Slovenska slovnica v angleščini, avtor Marc L. Greenberg

Zanimivi so še:

Spletni katalog slovenskih knjižnic COBISS

Center za slovenščino kot drugi ali tuji jezik

Oddelek za slovenistiko (z mnogimi nadaljnjimi povezavami)

Oddelek za splošno in primerjalno jezikoslovje

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije

Viri za prevajalce na slovenskem delu interneta

Spletna enciklopedija o slovenščini (članek v angleščini)

Lexicon of linguistics


© 1998-2009, ŠUSS