Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS

Spisek koristne literature

Spodaj je naveden seznam knjig in priročnikov, ki jih uporabljamo pri odgovarjanju na vprašanja. Poleg navedenega uporabljamo tudi različne dvojezične slovarje, starejše priročnike, razno tujo strokovno literaturo, brskamo pa tudi po svetovnem spletu. Nekateri slovarji, priročniki in korpusi so javno dostopni tudi na spletu. Seznam spletnih pripomočkov je zbran v rubriki Povezave.

Za dostopnost posameznega priročnika v izbrani knjižnici preverite spletni katalog slovenskih knjižnic COBISS.

Pogosto uporabljana literatura:

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), Anton Bajec et al. DZS in SAZU, Ljubljana, 1994.

Slovenski pravopis, ur. Jože Toporišič et al. ZRC-SAZU, Ljubljana 2001 [izdaja CD-ROM-a 2003].

Slovenski etimološki slovar, Marko Snoj. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997; Modrijan, Ljubljana, 2003 [druga, razširjena in prenovljena izdaja].

Etimološki slovar slovenskega jezika, France Bezlaj, 3. zvezek dopolnila in revidirala Marko Snoj in Metka Furlan, SAZU, Ljubljana, 1976 (Zv. 1), 1982 (Zv. 2), 1995 (Zv. 3), predvidoma 2005 (Zv. 4 ).

Slovar tujk, France Verbinc. Cankarjeva založba, Ljubljana, 1971.

Veliki slovar tujk, ur. Miloš Tavzes, Gregor Adlesič. Cankarjeva založba, Ljubljana, 2002.

Slovenska slovnica, Jože Toporišič. Založba Obzorja, Maribor, 2000 [četrta, prenovljena in razširjena izdaja].

ŠUSS 1998—2000: študentska skrb za slovenščino. Študentska založba, Ljubljana 2001 [knjiga in CD-ROM].

A Short Reference Grammar of Slovene, Marc L. Greenberg. München: Lincom Europa, 2008. ISBN 3-89586-965-1

Druga zanimiva literatura

Abeceda pravopisa: preglednice, vaje, rešitve, Marta Kocjan-Barle. DZS, Ljubljana, 1999 [3., popravljena in dopolnjena izdaja].

Cik cak po pravopisu: za boljšo slovenščino na delovnem mestu, Danica Cedilnik. Sledi, Žalec, 1995.

Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1998 [2., izpopolnjena izdaja].

Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo, Stanko Šimenc. DZS, Ljubljana, 1994.

Pišem, torej sem: priročnik za pisanje, Drago Bajt. Založba Obzorja, Maribor, 1994.

Za lepo domačo besedo, Janez Gradišnik. Založba Obzorja, Maribor, 1985.

Naš jezik, Janez Gradišnik. Založništvo tržaškega tiska, Trst, in Založba Drava, Celovec, 1986.


© 1998-2009, ŠUSS