Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

Temeljna izhodišča dela v vrtcu

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki ga uporabljamo kot strokovno izhodišče za kakovostni vzgojno-izobraževalni proces.
 
V Kurikulumu za vrtce so zapisani temeljni CILJI, ki so sledeči:

Iz ciljev so izpeljana NAČELA, ki zaobjemajo temeljna védenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju. Načel je 16 in eno izmed njih je tudi načelo sodelovanja s starši.
Zapisani temeljni cilji v povezavi z zapisanimi načeli v Kurikulumu  za vrtce so osnova in vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Osnovni pristop k otrokovi vzgoji, učenju in poučevanju v vrtcu je v najpogosteje uporabljeni METODI DELA, to je v igri.
Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega življenja in ne le v otroštvu, pri čemer je v predšolskem obdobju igra otrokova prevladujoča dejavnost. Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). V  igri se kaže tudi otrokova potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga tudi spreminjal. V igri se otrok nauči biti neodvisen od svojega okolja, hkrati pa ga igra spodbudi, da je aktiven.
Igra je ne le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično razvija. Po eni strani so torej izbira in način otrokovega igranja odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in spoznavnih sposobnosti, čustvene in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju napreduje.
Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju.

Omogoča:

Ostale metode dela so poleg temeljne metode igre skozi aktivno učenje še: raziskovanje, opazovanje, demonstracija, pogovor, poslušanje, pripovedovanje...
Oblike dela pa so skupna, skupinska, individualna in delo v dvojicah.