Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2019/20

  1. Vpeljevali bomo prioritetne naloge razvojnega načrta našega vrtca, to pa so:
  2. V tem šolskem letu se bomo poglabljali v skupno prednostno nalogo s področja dejavnosti NARAVE, in sicer:
  3. Razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad.
  4. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju.
  5. Otroci spoznavajo naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja in povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov.

V prednostni nalogi sodelujejo otroci, starši, strokovne delavke in vodstvo. Vsebinsko bomo načrtovali takšne vzgojnih dejavnosti, ki razvijajo občutek za vse, kar je povezano z naravo.

DODATNA DEJAVNOST

NOSILEC

STAROST VKLJUČENIH OTROK

ČAS IZVAJANJA

ANGLEŠKE URICE

Petra Šobak

od 4 do 6 let

Ponedeljek, 14.00 do 14.30

PEVSKI ZBOR

Andreja Kelenc

od 4 do 6 let

Petek, 12.15 do 13.00

FOLKLORNA DEJAVNOST

Alenka KOROŠEC

Od 4 do 6 let

Preko tematskih sklopov v oddelku

DODATNA DEJAVNOST

NOSILEC

STAROST VKLJUČENIH OTROK

ČAS IZVAJANJA

Plavalni tečaj

ABC ŠPORTA–MLADI ŠPORTNIKI

od 4 do 6 let

20. 4. 2019–24. 4. 2019

GIBALNE URICE ABC ŠPORTA

ABC ŠPORTA–MLADI ŠPORTNIKI

od 4 do 6 let

Po urniku

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Cilj projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, spodbuditi gibanje otrok in s tem krepiti njihovo zdravje.         
Projekt se bo v vrtcu odvijal preko igre Beli zajček, katere osnovni namen bo otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom. Koordinatorica: Andreja KELENC.

Bralna značka

Širiti ljubezen do knjig in branja, da bi tako otroci ob spoznavanju sveta besedne umetnosti postali redni bralci in to ostali tudi kasneje v življenju. Mentorica: Alenka Korošec.

Mali sonček

Projekt bo potekal vso vrtčevsko leto na nivoju celotnega vrtca. Projekt narekuje izvedbo različnih aktivnosti, prilagojenih starosti otrok. Otroci se bodo trudili osvojiti ORANŽNO PRIZNANJE MALEGA SONČKA (izvedenih minimalno 5 nalog) oz. MEDALJO RUMENEGA MALEGA SONČKA (izvedenih minimalno 7 nalog).
Prednostni cilji v skupini bodo v večini s področja GIBANJA, saj je potreba po gibanju in igri primarna otrokova potreba. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, pridobi si samozavest in samozaupanje. Mentorica: Bojana Feuš

Varno s soncem

Ozaveščanje otrok in staršev o nevarnostih sonca in ustrezni zaščiti na sonce. Mentorica: Daniela Huber Tkalec.

Zdravje v vrtcu

Preventivno delovanje v smislu zavedanja vrednote zdravja ter ohranjanja le–tega. Letošnja rdeča nit projekta je "POČUTIM SE DOBRO". Mentorica: Lidija Vučko.

Turizem in vrtec

Sodelovanje v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je FESTIVAL NAJ BO. V projektu bomo spoznavali različne države in njihove značilnosti. (heterogena oddelka 3–5 let in 4–6 let) Mentorica: Liljana Tivadar.

Cici vesela šola

Otroci drugega starostnega obdobja rešujejo naloge Cici vesele šole. Mentorica: Andreja Kelenc.

Tek podnebne solidarnosti

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Tek bo potekal skladno z dnevom športa. Mentorica: Valentina Gjura.