Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2018/19

  1. Vpeljevali bomo prioritetne naloge razvojnega načrta našega vrtca, to pa so:
  2. V tem šolskem letu se bomo poglabljali v  skupno prednostno nalogo s področja dejavnosti  JEZIKA IN DRUŽBE, in sicer spodbujanje govorno jezikovnih zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija) otrok ter spodbujanje kvalitetnih medosebnih odnosov med vsemi, ki se srečujemo v vrtcu, s poudarkom na izboljšanju socialni kompetenc otrok in razvijanju multikulturnosti. V prednostno nalogo bomo vpeljevali tudi elemente formativnega spremljanja otrok v vrtcu.

V prednostni nalogi sodelujejo otroci, starši, strokovne delavke in vodstvo. Pristop skozi samoevalvacijo omogoča prek analize trenutnega stanja, vsebinsko načrtovanje takšnih vzgojnih dejavnosti, ki razvijajo govorno jezikovne kompetence otrok. Prednostna naloga je tudi osmišljena z uresničevanjem Erasmus+ projekta v vrtcu.

  1. Več poudarka bomo namenjali tudi ZDRAVJU OTROK, še posebej zdravi prehrani in ustreznemu zdravstveno higienskemu režimu. Skrbeli bomo za zdrave zobe – s ščetkanjem zob v vseh oddelkih in ozaveščanju staršev o pomenu higiene ust in zob.
  2. Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen skozi izvajanje dodatnih OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI za otroke, ki se bodo izvajale v posameznem oddelku. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca v okviru dela z otroki v oddelku. Potekajo skozi celo šolsko leto.
  3. DODATNE DEJAVNOSTI se izvajajo izven rednega programa. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, ampak jih starši financirajo  sami. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu prijav otrok oz. staršev. Izvajajo jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci vrtca, šole.

DODATNA DEJAVNOST

NOSILEC

STAROST VKLJUČENIH OTROK

Plavalni tečaj

ABC ŠPORTA - MLADI ŠPORTNIKI

od 4 do 6 let

GIBALNE URICE ABC ŠPORTA

ABC ŠPORTA - MLADI ŠPORTNIKI

od 4 do 6 let

PLESNE URICE

PLESNA ŠOLA ZEKO

od 3 do 6 let

  1. DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC. Občasno vključevanje otrok v vrtec je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu otrokom, ki vanj niso vključeni. Poteka v obliki skupnih prireditev, praznovanj in predstav.

Projekti na ravni vrtca

a) ERASMUS+ projekt (koordinator Andrej Nemec)
Projekt Erasmus+ z naslovom "Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika" v vrtcu Bistrica poteka drugo šolsko leto zapored skupaj s partnerji iz Estonije, Italije in Bolgarije. Cilj dvoletnega projekta je opolnomočenje strokovnih kompetenc in veščin vzgojiteljev ter učiteljev s poudarkom na učenju angleščine (z rednim jezikovnim izobraževanjem), vključevanje elementov formativnega spremljanja, uvajanje sodobnih VIZ pristopov (individualizacija, NTC učenje, izkustveno učenje, sodelovalno učenje preko izmenjave primerov dobre prakse), izboljšanje kvalitete predšolske vzgoje (uvajanje zgodnjega poučevanja tujega jezika v naš vrtec ter dejavnosti za dvig socialnih kompetenc otrok – moralna vzgoja, vzgoja za evropskega državljana, spodbujanje multikulturnosti in sprejemanja drugačnosti). Vse partnerje družijo enaki izzivi in želje po izmenjavi primerov dobre prakse za dvig kakovosti lastnega dela, zato je mednarodni značaj tega projekta dodana vrednost. V šolskem letu 2018/19 bo potekala mobilnost v Italiji oktobra 2018, v Estoniji februarja 2019, ob zaključku projekta pa bo mednarodni projektni sestanek v obliki mednarodne konference na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica maja 2019, v sklopu te pa se bodo predstavili rezultati projekta in primeri dobre prakse. 

b) BRALNA ZNAČKA
Širiti ljubezen do knjig in branja, da bi tako otroci ob spoznavanju sveta besedne umetnosti postali redni bralci in to ostali tudi kasneje v življenju. Mentorica: Andreja Kelenc.

b) MALI SONČEK
Projekt bo potekal vso vrtčevsko leto na nivoju celotnega vrtca. Projekt narekuje izvedbo različnih aktivnosti, prilagojenih starosti otrok. Otroci se bodo trudili osvojiti ORANŽNO PRIZNANJE MALEGA SONČKA (izvedenih minimalno 5 nalog) oz. MEDALJO RUMENEGA MALEGA SONČKA (izvedenih minimalno 7 nalog).
Prednostni cilji v skupini bodo v večini s področja GIBANJA, saj je potreba po gibanju in igri primarna otrokova potreba. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, pridobi si samozavest in samozaupanje.
Mentorica: Bojana Feuš

c) VARNO S SONCEM
Ozaveščanje otrok in staršev o nevarnostih sonca in ustrezni zaščiti na sonce. Mentorica: Andreja Kelenc.

d) ZDRAVJE V VRTCU
Preventivno delovanje v smislu zavedanja vrednote zdravja ter ohranjanja le-tega. Letošnja rdeča nit projekta je "ŠIRIMO OBZORJA S HRANO". Mentorica: Lidija Vučko.

e) TURIZEM IN VRTEC
Sodelovanje v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je KULTURA IN TURIZEM. V projektu bomo spoznavali različne države in njihove značilnosti. (heterogena oddelka 3 – 5 let in 4 – 6 let) Mentorica: Liljana Tivadar.

f) CICI VESELA ŠOLA
Otroci drugega starostnega obdobja rešujejo naloge Cici vesele šole. Mentorica: Andreja Kelenc.