Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

 

VIZIJA VRTCA

Naš vrtec je velika hiša, v kateri želimo skozi igro in z dobrimi medsebojnimi odnosi zagotoviti otroku varno in spodbudno okolje, razvijati ustvarjalnost ter otroka popeljati na pot samostojnosti in odgovornosti.

 


NAŠE VREDNOTE

Z ustvarjanjem toplega in spodbudnega okolja se trudimo, da se otroci pri nas počutijo varni, sprejeti in upoštevani.

Spoštujemo in sprejemamo vsakega otroka posebej. Z vsakodnevnimi dejavnostmi in načinom življenja v vrtcu razvijamo spoštljive medsebojne odnose med vsemi, ki se srečujemo v vrtcu.

S posluhom za razvojne in individualne značilnosti naših otrok, preko igre razvijamo sposobnosti opazovanja in ustvarjalnost, domišljijo in jezikovne spretnosti. Nudimo kakovosten program in se trudimo, da otroci razvijajo največ kar zmorejo na spoznavnem, telesnem, čustvenem, in intelektualnem področju.

Z različnimi aktivnostmi ob druženju z vrstniki in z zgledom strokovnih delavk ter staršev, nudimo otrokom podporo pri učenju samostojnosti in odgovornosti do sebe in drugih.

 

POSLANSTVO VRTCA


Z našim strokovnim znanjem želimo biti staršem v pomoč pri vzgoji in učenju otrok. Omogočamo spodbudno učno okolje in kvaliteten program, ki spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih.

 

- strokovnemu načrtovanju raznolikih oblik in načinov dela, ki spodbujajo pridobivanje novih izkušenj in znanj za celostni razvoj otroka,

- uporabi različnih materialov, sredstev in učnih okolij,

- spodbujanju aktivnega vključevanja otrok v različne smiselne dejavnosti preko igre,

- spodbujamo izražanje in ustvarjalnost otrok na vseh področjih,

- razvijanju samostojnosti otrok v skladu z njihovo razvojno stopnjo in individualne potrebe,

- vključevanju staršev v načrtovanje in organizacijo življenja ter dela v vrtcu (formalne in neformalne oblike srečanja).