Odgovori na jezikovna vprašanja


Arhiv

Navodila avtorjem za objavo v reviji ŠUSS (ISSN 1855-4466)

ŠUSS je periodično glasilo istoimenskega neformalnega združenja jezikoslovcev, trenutno s središčem delovanja na Univerzi v Novi Gorici, ki izhaja štirikrat na leto.

Uredništvo sprejema prispevke ves čas; poleg članov ŠUSS-a, drugih sodelavcev Univerze ter študentov slovenistike na UNG so k sodelovanju seveda vabljeni tudi drugi raziskovalci, ki se ukvarjajo s podobnimi vprašanji.

Glede dolžine člankov ni omejitev, pomembnejša je vsebina. Prispevki za ŠUSS so napisani v slovenščini. Pričakuje se, da so rokopisi, namenjeni objavi v ŠUSS-u, jezikovno neoporečni in slogovno ustrezni. Članki naj bodo opremljeni s kratkim angleškim povzetkom ter ključnimi besedami v slovenščini in angleščini. Besedila, ki morajo biti izvirna in še neobjavljena, se pošlje po elektronski pošti na naslov uredništva.

Besedilo naj bo napisano v pisavi Times New Roman, znaki naj bodo velikosti 12 pik, odstavki naj bodo levo poravnani in brez zamika v prvi vrstici. Pred vsakim novim odstavkom in (pod)naslovom naj bo vrinjena prazna vrstica. Daljši navedki naj bodo ločeni od drugega besedila, velikost pisave navedkov naj bo 10. Izpusti v navedku naj bodo označeni s poševnim oklepajem. Opomb naj ne bo. Literatura naj se v tekočem besedilu navaja takole: ... Toporišič (2004: 563) ... ali ... (Toporišič 2004: 563). V seznamu literature se viri navajajo po abecednem redu avtorjev.

Vse prispevke recenzirata dva člana uredniškega odbora. Recenzijske pripombe, popravki in nasveti so posredovani avtorjem; uredništvo pričakuje, da bo avtor pripombe recenzentov in uredništva upošteval pri dokončni, revidirani verziji članka.

Člani uredniškega odbora revije ŠUSS

  • Slavica Kočovska - (Rutgers University/Univerza v Novi Gorici)
  • Rok Žaucer - (University of Ottawa/Univerza v Novi Gorici)
  • Richard Larson - (Stony Brook University)
  • Alja Ferme - (Univerza v Ljubljani/Univerza v Novi Gorici)
  • Franc Marušič - (Univerza v Novi Gorici)
  • Amanda Saksida - (Univerza v Novi Gorici)


© 1998-2009, ŠUSS