Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.3, september 2004

Kaj pomenijo besede 'beznica', 'epitaf', 'abiturient' ...

Ključne besede: beznica, simbol, epitaf, abiturient, kozmopolitizem, idila, marijanišče, medarnovo, cikel, secesija, semester, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000323.html]

Kaj pomenijo besede beznica, simbol, epitaf, abiturient, kozmopolitizem, idila, marijanišče, medarnovo, cikel, secesija, semester.
Kaj je manom Josipa Murna?
Kaj pomeni - fin de siecle - ?

V odgovor vam pošiljamo kar navedke gesel iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).

beznica -e ž (i) zakoten, zanemarjen gostinski lokal: vse dni se potika po beznicah; zakajena, zanikrna beznica; zloglasna beznica / slabš. počedi že enkrat to svojo beznico sobo

simbol -a m (o) 1. predmet, lik, ki izraža, predstavlja določen abstrakten pojem; znak, znamenje: umetnik je vzel simbole iz vsakdanje predmetnosti; oljkova vejica je simbol miru; srp in kladivo kot simbol komunizma / državni, verski simboli // kar kaj izraža, predstavlja sploh: beseda je že sama po sebi simbol / glasovni simbol; idejni simbol / atomska energija je za manj razvite dežele simbol tehničnega napredka znak, dokaz 2. dogovorjena črka, kratica za označevanje določene stvari: napisati simbol; simbol za vodik je H / matematični simboli; simbol D pomeni dnevni delovni čas; simboli za števila * elektr. simbol znak ali v besedo povezanih več znakov, ki predstavljajo kak ukaz; filoz. simbol čutno zaznavna stvar, katere pomen ni enopomensko določen in dopušča različne razlage; min. simbol ploskve simbol, ki podaja točno lego ploskve v prostoru; soc. statusni simbol kar na zunaj kaže določeno družbeno pripadnost

epitaf -a m (a) knjiž. besedilo mrtvemu na nagrobniku; nagrobni napis: prebiral je epitafe na pokopališču / pesnik si je sam napisal epitaf; Župančičev epitaf na grobnici narodnih herojev // nagrobnik z napisom: epitafi, vzidani v steno

abiturient -enta in -enta m (e e, e) absolvent srednje šole pred zaključnim izpitom ali po njem: abiturienti novomeške gimnazije

kozmopolitizem -zma m (i) 1. nazor, po katerem človek ne pripada posameznemu narodu, državi, ampak svetu kot celoti: pesnikov prehod od kozmopolitizma k patriotizmu / kozmopolitizem stoikov / slabš. zaiti v hud buržoazni kozmopolitizem 2. široka, svetovna razgledanost in velika uglajenost, svetovljanstvo: presenetil jih je s svojim kozmopolitizmom

idila -e ž (i) 1. lit. lirsko-epsko delo, ki opisuje mirno, zadovoljno življenje, povezano z naravo: rad je prebiral idile / avtor pastirske, ribiške idile 2. nav. ekspr. mirno, zadovoljno življenje, navadno povezano z naravo: vojna je uničila idile; vaška idila; iron. hribovske idile ob petrolejki se je kmalu naveličal / sanjal je o družinski idili; preživljal je čudovito ljubezensko idilo ljubezen / idila kmečkega življenja idiličnost 3. navadno s prilastkom stanje v naravi, ki izraža mir, ubranost: zimska idila ob Dravi / čudovita večerna idila / idila gorskega sveta idiličnost * muz. manjša, preprostejša skladba, ki deluje pomirjujoče

marijanišče -a s (i) v krščanskem okolju internat, navadno srednješolski, imenovan po Mariji: ob gimnaziji stoji marijanišče / nekdanje Marijanišče na Poljanski cesti

cikel -kla m (i) fiz., rad., navadno v zvezi cikel na sekundo enota za merjenje frekvence: frekvenca napetosti v omrežju je 50 ciklov na sekundo; oddajnik dela s frekvenco 917.000 ciklov na sekundo

secesija -e ž (i) 1. um. srednjeevropska umetnostna smer ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, ki se odcepi od tradicionalnih smeri in si prizadeva za nove oblike: secesija v slovenski arhitekturi; stavbe, vinjete v stilu secesije / berlinska, dunajska secesija // doba tega sloga: pohištvo iz secesije 2. knjiž. odcepitev, ločitev zlasti dela države od celote: južni del države je grozil s secesijo; pravica do secesije

semester -tra m (e) šol. polovica študijskega leta, polletje: vpisati se v prvi semester; slušatelji tretjega semestra; oddati nalogo do konca semestra / poletni, zimski semester / žarg. ima osem semestrov prava

fin de siecle fin de siecla [fend*sjekl] m (e) lit. doba dekadence ob koncu 19. stoletja: dunajski fin de siecle; duhovna kriza fin de siecla

'Fin de siecle' vsekakor ni beseda, katere pomen bi običajno iskali v SSKJ, priporočamo vam kakšne bolj specializirane leksikone (umetnost ...). Načeloma naj bi besedna zveza bila sopomenska z besedo 'secesija'. V SSKJ ni zabeležena beseda 'manom', katere pomen bi bilo prav tako koristneje iskati po literarnih leksikonih ...

Besede 'medarnovo' nismo našli v SSKJ, ni je najti niti v Besedišču slovenskega jezika. V SSKJ je vaši besedi najbližja:
medarna -e ž (a) trgovina z medom

Glej tudi: ___.


© 1998-2004, ŠUSS