Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review
Natisni
Objavljeno Četrtek, 26 September 2013

ŠTIPENDIJE

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1)

Novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) je bil v Uradnem listu RS objavljen 2. julija 2013, uporabljati se začne 1. januarja 2014.

VPLIV NA OBSTOJEČO ZAKONODAJO:

 1. Štipendijsko razmerje, sklenjeno za Zoisove štipendije, ki so bile dodeljene po predpisih do 31.8.2008 v okviru Zavoda RS za zaposlovanje, se bo presojalo po teh predpisih do zaključka izobraževalnega programa.
 2. Štipendijsko razmerje, sklenjeno za Zoisove štipendije in štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki so bile dodeljene po predpisih po 1.9.2008 v okviru Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, se bo presojalo po teh predpisih do zaključka izobraževalnega programa.
 3. Štipendijsko razmerje, sklenjeno za državne štipendije, ki so bile dodeljene po predpisih po 1.1.2012 po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se bo presojalo po teh predpisih do zaključka izobraževalnega programa.
 4. Pogodbeno in štipendijsko razmerje, sklenjeno za posredno in neposredno sofinancirane kadrovske štipendije po predpisih po 1.9.2008 v okviru Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, se bo presojalo po teh predpisih do zaključka izobraževalnega programa.
 5. Štipendijsko razmerje, sklenjeno za Ad futurine štipendije, ki so bile dodeljene po določbah po 1.9.2008 v okviru Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, se bo presojalo po teh predpisih do zaključka izobraževalnega programa.

PO 1. JANUARJU 2014 SE BODO LAHKO DODELJEVALE NASLEDNJE KOMBINACIJE ŠTIPENDIJ:

 • Štipendistom, ki bodo pridobili ali ohranili državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo ali štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja ali štipendijo za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014, bo lahko po 1.1.2014 istočasno dodeljena še kadrovska štipendija oziroma štipendija za deficitarnost, za kateri bodo na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije objavljeni novi razpisi.
  • Starši oziroma zakoniti zastopniki mladoletnih dijakov bodo lahko nove vloge za dodelitev pravice do državne štipendije za šolsko leto 2013/2014 začeli vlagati šele v mesecu decembru 2013. Novi Zakon o štipendiranju se namreč začne uporabljati šele 1.1.2014.

NOVOSTI NA PODROČJU DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ:

Upravičenci do štipendije:

 • državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
 • državljani držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo,
 • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
 • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
 • državljanom tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije v Republiki Sloveniji ali tujini in niso:

 1. v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 2. vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 3. poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

NEKATERE ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH VRST ŠTIPENDIJ IN NAČINI UVELJAVLJANJA

1. DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Pravico do državne štipendije se ugotavlja po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na podlagi vloge, ki jo vlagatelj poda na pristojni center za socialno delo. Obrazec vloge je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: // Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. "> Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ob izpolnjevanju materialnih pogojev ter pogoja napredovanja v višji letnik oziroma raven izobraževanja, se štipendijo dodeli s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge.

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače                          

 

Osnovna višina štipendije v evrih/mesec

za otroka v srednji šoli          

1.

do 30%                    

190

95

2.

nad 30% do 36%                

160

80

3.

nad 36% do 42%              

130

75

4.

nad 42% do 53%              

 

50

5.*

nad 53% do 64%                

70

35

* zadnji razred se ne upošteva do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka družbenega bruto proizvoda


K državni štipendiji se dodelijo naslednji dodatki:

1. Dodatek za bivanje

 • Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine.
 • Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.
 • Štipendistu pripada dodatek za bivanje v višini 80 evrov mesečno.
 • Če je štipendist v rejništvu, se namesto stalnega prebivališča iz prvega odstavka tega člena upošteva njegovo prebivališče pri rejniku.
 • Štipendist, ki prejema dodatek za bivanje, ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice skladno z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
 • Štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek za bivanje, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe ni več upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.

2. Dodatek za uspeh

Do dodatka za uspeh je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:

Razred

Povprečna ocena dijaka

Višina dodatka za                                       uspeh v evrih/mesec

1.

od vključno 4,0 do vključno 4,25

17

2.

nad 4,25 do vključno 4,50

22

3.

nad 4,50 do vključno 4,75

30

4.

nad 4,75

40

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov mesečno

Štipendist s posebnimi potrebami je štipendist, ki:

 • mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali
 • je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
 • POSEBNOST: v primeru, da se na strani štipendista spremenijo osebne okoliščine, ki vplivajo na upravičenost do dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami:

– je štipendist, ki med šolskim ali študijskim letom izpolni pogoje za pridobitev dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, na podlagi podane prošnje s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto;

– štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe ni več upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.

2. ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, ki jo dodeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, v nadaljevanju sklad.

 1. Pogoji in zahtevani obrazci za uveljavljanje pravice do štipendije za posamezno raven izobraževanja – bodo vsako leto objavljeni v javnem pozivu na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si

Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je:

 • v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja ali
 • imel v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijaka od vključno drugega letnika dalje.

Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi študent, ki je dosegel izjemen dosežek in je:

 • zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja ali
 • imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali je bil v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen med najboljših pet odstotkov v svoji generaciji – za študenta od drugega letnika dalje.
 1. Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije za posamezno raven izobraževanja – brez javnega poziva

Upravičenec do Zoisove štipendije mora za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v istem izobraževalnem programu za vsako novo šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in doseženo povprečno oceno iz prejšnjega člena ali izjemni dosežek z vlogo, objavljeno na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si

Višina Zoisove štipendije z dodatki

 • Zoisova štipendija mesečno znaša 120 evrov za dijaka in 140 evrov za študenta.
 • Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 240 evrov za dijaka in 280 evrov za študenta.
 • K Zoisovi štipendiji se pod enakimi pogoji kot za državno štipendijo dodelita:
 1. dodatek za bivanje,
 2. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE - 100 evrov mesečno

 • Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS za obdobje petih let.
 • Štipendije za deficitarne poklice sklad dodeli na podlagi javnega razpisa z odprtim rokom za vložitev vloge, ki ga objavi sklad na svojih spletnih straneh: www.sklad-kadri.si do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto.

4. ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU – 200 evrov mesečno

 • so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za izobraževanje v višješolskem ali visokošolskem izobraževalnem programu prve in druge stopnje na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji.
 • Sklad vsako leto na svojih spletnih straneh: www.sklad-kadri.si objavi javni razpis za dodelitev štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu za naslednje študijsko leto.
 1. SOFINANCIRANE KADROVSKE ŠTIPENDIJE
 • Sklad ali RRA sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ki dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje - starostnega pogoja se pri upravičencih NE upošteva.
 • Kadrovska štipendija, ki jo delodajalec uveljavlja za sofinanciranje, ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Sofinanciranje se dodeli v višini 50% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače.
 • Če se štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v politiki štipendiranja, se sofinanciranje dodeli v višini 70% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40% minimalne plače.
 • Delodajalec je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje kadrovske štipendije, po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi in mu omogočiti opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem oziroma študijskem letu.
 • Oba, delodajalec ali štipendist, lahko v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse odpovesta pogodbo o štipendiranju. V primeru, da je štipendist letnik, za katerega je prejemal štipendijo, uspešno končal in izpolnil pogoje za vpis v višji letnik, štipendist ni dolžan vrniti prejetega zneska štipendije delodajalcu, delodajalec pa ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja.
 • Sklad oziroma RRA na svojih spletnih straneh objavita javni razpis z odprtim rokom za vložitev vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za naslednje šolsko ali študijsko leto do konca februarja.

Vir: Spletna stran Ministrstvo za šolstvo in šport

2011 Štipendije.
Joomla