Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review
Natisni
Objavljeno Sreda, 16 November 2011

 

Osnovna šola I Murska Sobota
Štefana Kovača 32
9000 Murska Sobota


Ravnateljica
: Tatjana Cesnik
Tel. ravnateljica: 02/537 14 61
Tel. tajništvo: 02/537 14 60
Faks: 02/537 14 64

Računovodstvo: SOVIZ M. Sobota, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota

Št. žiro računa: 01280-6030671042
Davčna številka: SI28051076
Spletna stran: http://www.osenams.si/

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

 


I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

1. Naziv zavoda: Osnovna šola I Murska Sobota
2. Odgovorna oseba: Tatjana Cesnik, ravnateljica
3. Datum prve fizične objave kataloga na oglasni deski: 1. april 2008
4. Datum zadnje spremembe: 5. februar 2011
5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osenams.si/
6. Katalog je v fizični obliki dostopen v tajništvu zavoda na naslovu:

Osnovna šola I
Štefana Kovača 32
9000 Murska Sobota

7. Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije: Ravnateljica: Tatjana Cesnik, prof. soc. ped.
E-naslov: tanja.cesnik(@)guest.arnes.si

Telefonska številka: 02/537 14 61

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

1. ORGANIGRAM in drugi podatki


a) Organi javnega zavoda:
Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi zavoda, svet staršev.

b) Drugi podatki

Ravnateljica: Tanja Cesnik, prof. ped. in soc.
Telefon: 02/537 14 61
E-pošta: tanja.cesnik(@)guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Suzana Tivadar
Telefon: 02/537 14 68
E-pošta: suzana.tivadar(@)gmail.com

Pedagoginja: Melita Kramar,
Telefon: 02/537 14 68
E-pošta: melita.kramar1(@)gmail.com

Poslovna sekretarka: Stanka Pihlar
Telefon: 02/521 13 42

Organigram Osnovne šole Murska Sobota (*.jpg)

Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Ravnateljica: Tanja Cesnik, prof. ped. in soc.
Telefon: 02/537 14 61
E-pošta: tanja.cesnik(@)guest.arnes.si

2. DELOVNO PODROČJE:

 1. Vzgoja in izobraževanje na področju:
  • osnovnošolsko splošno izobraževanje
 2. storitve menz
 3. ddajanje prostorov v najem
 4. prevoz s kombijem

 

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1. Povezave na državni register predpisov

Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si
Uradni list RS: www.uradni-list.si
Državni zbor: www.dr-rs.si
Občina ustanoviteljica: Mestna občina Murska Sobota

2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
Finančni načrt za posamezno leto

3. Seznam uradnih evidenc – register zbirk osebnih podatkov

  OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA
 1. Evidenca zaposlenih delavcev.
 2. Evidenca o plači zaposlenega delavca
 3. Evidenca o poškodbah pri delu
 4. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih
 5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.
 6. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
 7. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 8. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 9. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 10. Evidenca učencev, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane

Zavod ne vodi drugih zbirk podatkov


Seznam posameznih internih aktov:

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
 • Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011
 • Publikacija zavoda za šolsko leto 2010/2011
 • Poročilo o realizaciji LDN 2009/20010
 • Hišni red
 • Vzgojni načrt
 • Pravila šolskega reda
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravila zavoda OŠ I Murska Sobota
 • Poslovnik sveta šole
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad
 • Pravilnik o kriterijih za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano
 • Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi
 • Izjava z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Register tveganja
 • Pravilnik o popisu
 • Sklep o hrambi pečatov
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 • Pravila šolskega sklada OŠ I Murska Sobota

 

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Poleg dostopa prek spleta je možen še fizični dostop na lokaciji Osnovne šole I Murska Sobota, Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota v času uradnih ur od ponedeljka do petka v tajništvu šole.

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • Vsak delovnik v času uradnih ur od 7.00 do 15.00.


Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda
 • dostop po elektronski poti


Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti


Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti (oims(@)guest.arnes.si)

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov: oims(@)guest.arnes.si.

V. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja
Za posredovanje IJZ se zaračunavajo materialni stroški po stroškovniku, ki j objavljen v zgoraj objavljeni uredbi.

VI. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam je v pripravi.

2011 Katalog IJZ.
Joomla