Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Projekti

Aktualni projekti

Erasmus+ na šoli (2018-2020)

Naša šola je v šolskem letu 2018/19 začela dvoletni projekt Erasmus+ z naslovom " Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation« ali bolj razumljivo »S sodobnimi učnimi pristopi do aktivnega državljanstva«. V projekt so poleg naše šole vključene še šole iz Estonije, Finske, Češke, Madžarske in Španije, krovni koordinator je finska osnovna šola. Tekom projekta bomo izvajali dejavnosti iz področja državljanske in domovinske vzgoje s ciljem priprave učencev na življenje v heterogeni, multikulturni družbi ter razvijanja aktivnega državljanstva. Spoznavali bomo človekove pravice in priložnosti, ki nam jih ponuja Evropska unija, razvijali bomo socialne veščine učencev ter aktivno uporabo angleškega jezika. Spoznavali bomo pomen kulturne dediščine in ekologijo, povezovali se bomo z lokalno skupnostjo ter z različnimi nevladnimi organizacijami. Vse partnerje družijo enaki izzivi in želje po izmenjavi primerov dobre prakse za dvig kakovosti lastnega dela, zato je mednarodni značaj tega projekta dodana vrednost.  
V letošnjem šol. letu bodo organizirana tri mednarodna srečanja učiteljev in učencev,  in sicer v mesecu novembru na Finskem, v mesecu aprilu na Madžarskem, meseca januarja pa pri nas na Srednji Bistrici, kjer bomo gostili 10 učiteljev iz petih držav. Koordinatorka projekta je mag. Erika Hvala. Več o projektu si boste lahko prebrali na tej povezavi.

Erasmus+ v vrtcu (2017-2019)

Projekt Erasmus+ z naslovom "Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika" bo potekalo v sklopu vrtca s partnerji iz Estonije, Italije in Bolgarije. Cilj dvoletnega projekta je opolnomočenje strokovnih kompetenc in veščin vzgojiteljev ter učiteljev s poudarkom na učenju angleščine, vključevali pa bomo tudi elemente formativnega spremljanja, uvajanje sodobnih VIZ pristopov, izboljšanje kvalitete predšolske vzgoje. Vse partnerje družijo enaki izzivi in želje po izmenjavi primerov dobre prakse za dvig kakovosti lastnega dela, zato je mednarodni značaj tega projekta dodana vrednost. V šolskem letu 2018/19 bosta meseca oktobra srečanje v Italiji, februarja 2019 pa še v Estoniji. Projekt se bo zaključil z mednarodno konferenco maja 2019 na Srednji Bistrici.

Na tej povezavi si lahko preberete več o projektu.

Popestrimo šolo (2016-2021)

Naša šola je v obdobju 2016-2021 vključena v petletni projekt Popestrimo šolo. Na tej povezavi boste našli več informacij o projektu.

Podjetnost (2017-2022)

Naša šola je v obdobju 2017-2022 vključena v petletni projekt Podjetnost. Na tej povezavi boste našli več informacij o projektu.

Inovativna učna okolja podprta z IKT (2017-2022)

Naša šola je v obdobju 2017-2022 vključena v petletni projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT. Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.
Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v katerega je vključen tudi naš vzgojno izobraževalni zavod) omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.
Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt bo vključenih 75 VIZ, med katerimi bo 18 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

Zdrava šola

Mednarodni projekt Zdrava šola je inovativni program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Na tej povezavi boste našli več podrobnih informacije o projektu in njegovi vsebini.