Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Projekti

Pregled minulih projektov naše šole

Zdrav življenjski slog

Slovenski otroci niso imuni na negativne spremembe v sodobnem načinu življenja in tudi pri nas že nekaj let zaznavamo negativne trende razvoja. V želji, da se čim prej obrne trend padanja gibalnih sposobnosti pri slovenskih otrocih, je bil zasnovan program Zdrav življenski slog. Po zaslugi programa se je obrnil trend padanja gibalnih sposobnosti pri osnovnošolski populaciji. To je bilo doseženo z vsakodnevno, redno in kakovostno strukturirano športno vadbo, ki je edina dejavnost, ki lahko nevtralizira številne negativne posledice današnjega, pretežno sedečega, načina življenja ter neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine.
Zavod za šport RS Planica že od septembra 2010 koordinira izvajanje programa Zdrav življenski slog, ki ga financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na tej povezavi najdete več informacij o tem projektu.

 

Erasmus + (2014-2016)

Naša šola je v obdobju 2014-2016 vključena v dvoletni Erasmus+ projekt z naslovom "Seek and Find Nature". V projekt so vključene še šole iz Nemčije, Finske, Madžarske, Španije in Češke. V projektu se bomo ukvarjali z naravoslovnimi vsebinami in povezavo med človekom in naravo. Na tej povezavi boste našli več podrobnih informacij o projektu in njegovi vsebini.

 

Popestrimo šolo (2015)

Naša šola se je v v šolskem letu 2014/15 prijavila na Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo in bila na razpisu tudi izbrana. Javni razpis financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt spodbuja k razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. V okviru projekta Popestrimo šolo so na naši šoli v času od februarja do avgusta potekale različne aktivnosti v katere se bodo lahko vključili učenci. Več informacij o projektu najdete na tej povezavi.

 

Natečaj za najboljšo učno uro na temo varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Decembra 2015 je informacijski pooblaščenec organiziral natečaj za najboljšo učno uro na temo varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Za sodelovanje na natečaju smo se odločili tudi na naši šoli. Skupina učencev 8. in 9. razreda Nina, Teja, Nuša, Dona, Jerneja in Tilen je sodelovala pri učni uri, kjer so spoznavali pasti in izzive, s katerimi se danes učenci in mladostniki soočajo pri varovanju svoje zasebnosti med brskanjem po spletu. Več informacij o natečaju in izvedenih aktivnosti najdete na tej povezavi.

 

Inovativna pedagogika

Od začetka šolskega leta 2013/2014 je OŠ Prežihovega Voranca kot ena izmed devetih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji vključena v projekt Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja. Šola je z lanskim šolskim letom formalno zaključila projekt Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, katerega cilj je spremeniti didaktiko poučevanja in preko uporabe IKT postaviti učenca v središče pouka Tudi v letošnjem šolskem letu bodo učenci 9. razreda nadaljevali z uporabo tabličnih računalnikov pri pouku, učitelji bodo še naprej strmeli k uporabi inovativne pedagogike. Rezultate projekta in načine dela bodo učitelji še naprej predstavljali na okoliških šolah. Na tej povezavi si lahko preberete več o projektu.

 

Comenius projekt 2012

Naša šola je v šolskem letu 2012/13 začela dvoletni Comenius projekt z naslovom "Države in zgodbe". V projekt so poleg naše šole vključene še šole iz Slovaške, Poljske, Nemčije, Španije, Finske, Turčije in Madžarske. V projektu se bomo ukvarjali s slovenskimi zgodbami in njihovimi junaki. Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.

 

Comenius projekt

V šolskem letu 2009/10 smo začeli dvoletni Comenius projekt z naslovom "Medsebojni vplivi med človekom in naravo". V projekt so poleg naše šole vključene še šole iz Slovaške, Poljske, Nemčije in Avstrije... Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.

 

Kulturna šola

V šolskem letu 2011/12 je naša šola prejela naziv Kulturna šola, ki ga podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Več o kulturni šoli si lahko preberete na tej povezavi.

 

Obvezni drugi tuji jezik

Naša šola je ena izmed 48 osnovnih šol, ki od začetka šolskega leta 2008/2009 izvaja projekt postopnega uvajanja obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole... Več o projektu uvajanja obveznega drugega tujega jezika lahko preberete na tej povezavi.

 

Evropska vas

Evropska vas je projekt, h kateremu je povabljenih devet regij v Sloveniji. Namen projekta je pobližje spoznati članice Evropske unije. Cilj projekta je se seznaniti se s kulturo evropskih držav, z njihovo kulinariko, običaji, značilnimi za določeno državo, navadami, glasbo, zastavami, denarjem, posebnostmi in ljudmi. Več o evropski vasi si lahko preberete na tej povezavi.

 

Turizmu pomaga lastna glava

Projekt "Turizmu pomaga lastna glava" je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Več informacij o projektu najdete na tej povezavi.

 

Fleksibilni predmetnik

Fleksibilni predmetnik daje šoli večjo avtonomijo in večjo strokovna odgovornost, saj šola lahko tedensko razporedi ure posameznih predmetov v ocenjevalnem obdobju... Več informacij o projektu najdete na tej povezavi.

 

Eko šola kot način življenja

Eko šola kot način življenja nam ponuja in daje možnost, da se spremenimo v odnosu do narave in ohranimo to kar še imamo danes. Izvajanje projekta Eko šola kot način življenje je pravzaprav prijazen odnos do narave in hkrati naš način življenja. Preko tega projekta ozaveščamo tudi naše starše in ostale krajane o pravilnem ravnanju z okoljem. Ob delu smo prezkušali sebe, koliko poznamo ekološke probleme in odkrivali dejanske probleme v našem okolju v KS Bistrica ter iskali načine, kako jih odpraviti... Več informacij o Eko šoli najdete na tej povezavi.

 

Samoevalvacija v šolskem prostoru

Kakovost šole se ne kaže zgolj v izvajanju posameznih nalog, ampak v povezovanju in medsebojnem prepletanju le-teh, v doseganju ciljev kurikula, v zadovoljstvu učencev in staršev, zadovoljstvu zaposlenih in njihovem strokovnem razvoju ter razvoju šole kot celote.

Samoevalvacija je strokovni postopek samoocenjevanja, s katerim si vzgojno-izobraževalna organizacija sama načrtno in sistematično pridobi podatke o kakovosti svojega dela in mehanizem, ki omogoča s svojimi lastnimi viri in od znotraj izboljšati kakovost svojega dela.

Samoevalvacija pomaga šolam, da analizirajo svoje aktivnosti, da zagotovijo primerne povratne informacije na področjih, ki bi jih bilo treba spremeniti, da na osnovi ugotovitev načrtujejo ukrepe in jih tudi udejanijo. Predstavlja nam osnovo za temeljit razmislek in vpeljavo načrta izboljšave izbranih področij.

V šolskem letu 2008/09 smo na naši šoli začeli z raznimi aktivnostmi, kot so izobraževanja, ugotavljanje stanja, delavnice, analize, ki se tičejo samoevalvacije delovanja šole. Na tem področju deluje tim, ki aktivnosti načrtuje in vodi. Tim sestavljajo pedagoški delavci, predstavniki staršev in predstavniki učencev.