Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Projekti>>Zdrava šola

Zdrava šola

Pripravila Vesna Pintarič.

Mednarodni projekt Zdrava šola je inovativni program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju.

Projekt Zdrava šola predstavlja okvir, znotraj katerega se razvijajo preventivni programi za zdravje v šolah. Zdrave šole spodbujajo zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih. Slovenska mreža Zdravih šol deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport, nacionalno koordinacijo pa vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Večletne izkušnje tega projekta kažejo, da najbolj učinkoviti šolski programi vključujejo celotno šolo: učence, učitelje (oz. vse zaposlene) in starše, lokalno skupnost in zdravstveno službo, poleg tega pa so dolgoročno in intenzivno naravnani.
Področja delovanja
Naša šola se je v projekt vključila v šolskem letu 2008/09 in aktivno deluje na naslednjih področjih:
Značilnosti zdrave šole
- sodelovanje in akcijsko usmerjen pristop k zdravju z obveznim učnim načrtom (zdravstvene vsebine, odnos mladih do zdravja in dobrega počutja)
- s skritim učnim načrtom (vzdušje na šoli, klima, medsebojni odnosi, dobro počutje, ustrezna pravila, interesne dejavnosti, projekti, organizacija šole nasploh)
- dobre povezave z domom in skupnostjo (sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti)
Zdrava prehrana

Zdravje

Medosebni odnosi in medgeneracijsko sodelovanje

Šport za zdravje

Pričakovanja
Od vključitve in delovanja v projektu pričakujemo, da bomo v okviru tega projekta pridobivali več informacij in znanja o vsebinah s širšega zdravstvenega področja. Še bolj se bomo trudili, da bo šolsko okolje prispevalo k boljšemu zdravju učencev. Zavedamo se pomena zdravja, zato bomo načrtovali dejavnosti, katere bodo pripomogle k boljšemu zdravju učencev.
K projektu smo pristopili zato, ker menimo, da moramo vrednote, ki predstavljajo kakovost življenja živeti, ne le o njih govoriti. Naloge in projekt Zdrava šola bodo postale del življenja in učnega načrta naše šole, znotraj katerega bomo poskušali razvijati vrednote duševnega in fizičnega zdravja, kritičnega in pozitivnega razmišljanja, zdravega načina življenja, zdrave prehrane in pridobivanja ter razvijanja kvalitete znanja, ki predstavlja temelje v razvoju in izobraževanju naših učencev, učiteljev, staršev in lokalne skupnosti.

 

Projektni tim Zdrave šole
V šoli imamo organiziran projektni tim Zdrave šole, v katerem so: