Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.2, junij 2008

Zapis ruskih priimkov na -ski

Sara Krošelj, Amanda Saksida in Franc Marušič

Ključne besede: slovenščina, ruski priimki, pravopis

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000472.html]

Zanima me pravilna sklanjatev ruskih priimkov na - skij (takrat, ko je sicer jasno, da bi bil pravilen zapis v slovenščini s končnico - ski, ampak je v osebnih dokumentih naveden zapis z j-jem, torej je končnica - skij uradni zapis).

Je (2. sklon) pravilno: - skega ali - skijevega ali - ija?

Če izhajamo iz vaše trditve, da bi bil pravilen zapis ruskih priimkov na '-skij' v slovenščini s končnico '-ski', potem se bo priimek sklanjalo po 4. moški sklanjatvi. V to sklanjatev gredo samostalniki, ki se sklanjajo kot pridevniške besede. Toporišičeva Slovenska slovnica podaja kot sklanjatveni vzorec priimek 'Koseski'. Po tem vzorcu bi bilo pravilno naslednje sklanjanje: 'Koseski, Koseskega, Koseskemu, Koseskega, pri Koseskem, s Koseskim'

Večinoma se ruski priimki res zapisujejo s končnico '-ski', vsaj tisti bolj znani, ki smo jih sprejeli že davno nazaj. Tako najdemo na primer v Slovenskem pravopisu geslo 'Dostojevski': Dostojevski: -ega m, oseb. i.: romani -ega.

Pravite, da imajo nekateri namesto ustaljene končnice '-ski', v uradnih dokumentih priimek napisan s končnico '-skij'. To vsekakor pomeni, da je tak tudi uradni zapis njihovega imena. Tu seveda ni debate. Vaše vprašanje je sedaj, ali drugačen uradni zapis imena oziroma končnice vpliva tudi na sklanjanje tega priimka? Vprašanje je torej, ali bomo tudi priimke na '-skij' sklanjali po enakem vzorcu kot priimke na '-ski'?

Ker je govora o ruskih priimkih, velja pogledati, kaj predstavlja omenjena končnica v ruščini. Po pričakovanjih je končnica '-skij' tudi v ruščini pridevniška končnica za moški spol, tako da je povsem enaka slovenski končnici '-ski' (očitno gre za neko vseslovansko končnico). Ker je tudi v ruščini '-skij' končnica in ker tudi ruščina pozna sklone, lahko nadalje pogledamo, kako Rusi sami sklanjajo takšne priimke. Seveda, enako kot mi, tudi Rusi končni '-ij' v '-skij' obravnavajo kot sklonilo. Ženska oblika iste končnice je '-ska', priimek 'Dostojevskij' pa se sklanja približno takole 'Dostojevskij, Dostojevskogo, ...'. Če je torej '-ij' samo moška oblika pridevniške končnice, bi jo posledično kot tako lahko jemali tudi v slovenščini. Iz tega sledi, da bi lahko priimke, ki se v imenovalniku končajo na (uradni) '-ij', brez težav v odvisnih sklonih izenačili z bolj običajnimi priimki na '-ski'.

Četudi imamo v imenovalniku "nemi" soglasnik (dejansko ni nemi, saj ga lahko izgovorimo, vendar je temu blizu, saj nam le podaljšuje priimke, ki jih sicer izgovarjamo in pišemo s končnico '-ski'), katere se v slovenščini načeloma trudimo ohranjati tudi v odvisnih sklonih, se res ne zdi smiselno sklanjati kakorkoli drugače kot po ustaljenem vzorcu za priimke na '-ski'. '-ij' je zgolj sklonilo, tako v slovenščini kot v ruščini (ali kateremkoli že originalnem jeziku). In če se "nemi" '-j' ne ohranja v originalnem jeziku, se zdi še toliko manj smiselno, da bi ga skušali ohranjali v slovenščini. Edino smiselno sklanjanje je torej: 'Dostojevskij, Dostojevskega, Dostojevskemu ...'.

(januar 2007)

Odgovor je nastal pri predmetu Jezikovnosvetovalni seminar na Univerzi v Novi Gorici


© 1998-2008, ŠUSS