Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.2, junij 2008

Kako se sklanja priimek 'Planteu'

Amra Halilović, Franc Marušič in Amanda Saksida

Ključne besede: slovenščina, sklanjanje imen, Planteu, Daneu

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000473.html]

Kako se sklanja priimek Planteu (predvsem je vprašanje pri rodilniku). Npr. Jože Planteu.

Sprašujete nas, kako se sklanja priimek 'Planteu', predvsem vas zanima rodilnik. Kot primer ste omenili ime 'Jože Planteu'. V Slovenski slovnici (Toporišič 2001) je napisano naslednje splošno pravilo: če lastno ime sestoji iz ujemalnih besed, ki se same lahko sklanjajo (npr. iz samostalnika + samostalnika ali samostalnika + pridevnika pred njim, redkeje za njim), se sklanja v obeh (vseh) delih, torej če vzamemo za primer ime in priimek 'Ivan Cankar', se bo rodilnik glasil 'Ivana Cankarja', ravno tako se zgodi recimo z imenom in priimkom 'Emil Zola', ki v rodilniku postane 'Emila Zolaja'.

Priimek 'Planteu' je rahlo nenavaden, zato previdnost ni odveč. Preden se lotimo odgovarjanja o sklanjanju, moramo najprej vedeti, kako se priimek sploh izgovarja. Od izgovorjave priimka je namreč odvisno, kako ga bomo sklanjali. Kot rečeno, je priimek rahlo nenavaden, in dejansko ni prav nič očitno, kako ga bomo izgovarjali.

Po izgovoru bi bil priimek 'Planteu' lahko primerljiv priimku 'Daneu', kar pomeni, da bi ga izgovarjali s poudarkom na 'e' (PlantEu). V tem primeru bomo priimek verjetno sklanjali tako, kot sklanjamo priimek 'Daneu' (spomnimo se na dva slavna košarkarja: Ivo in Jaka Daneu). Žal tudi vprašanje, kako sklanjati priimek 'Daneu', nima jasnega odgovora. Pravopis sicer pravi, da se osnova ne spreminja, da je torej pravilno sklanjanje 'Daneu, Daneua ...'. Enako naj bi veljalo za vse samostalnike, ki se končajo na (naglašeni) dvoglasnik '-eu' ali '-au'. Take besede po pravopisu pregibamo le z dodajanjem končnice, torej 'Dachau, Dachaua', 'Flachau, Flachaua'. Dejansko pravopis vnese tu nekaj zmede, saj se pridevniki iz istih osnov zapisujejo z '-v-': 'Dachavski', 'Flachavski', prebivalci omenjenih krajev pa z '-u-': 'Dachaučan', 'Flachaučan' itd. Na to nedoslednost je opozoril tudi Simon Lenarčič v svoji knjigi 'Popravopis' (samozaložba, Ljubljana 2004).

Pravilno sklanjanje sledeč pravopisu je torej očitno. Vendar pa to nikakor ni edino možno oziroma edino sklanjanje v uporabi. Za priimke tipa 'Daneu' in 'Planteu' ni ustaljene rabe. Naj tu opozorim, da je govora seveda le o zapisovanju sklanjanja. Ne glede na zapis bomo izgovorno priimek 'Daneu' vedno sklanjali [Daneu, Daneva, Danevu, Daneva, pri Danevu, z Danevom], po tem vzorcu pa tudi priimek 'Planteu' ter krajevna imena tipa 'Dachau'. Sodeč po korpusu Nova Beseda, ki zajema predvsem lektorirana besedila časopisa Delo, je običajnejše sklanjanje 'Daneu, Daneva, Danevu ...', vendar se tam najde tudi drugačno sklanjanje, 'Daneu, Daneua', z zapisom, ki manj posega v obliko priimka (razmerje 'Daneva' : 'Daneua' = 73 : 24). Četudi je zadnja možnost edina v skladu s trenutnim pravopisom, nikakor ni najbolj posrečena. Zapis postane rahlo problematičen že pri dajalniški obliki, ki se tako zapisuje 'Daneuu' (nekaj pojavitev tega zapisa se najde tudi v Novi Besedi).

Rabo smo preverili tudi na slovenskih straneh interneta z iskalnikom Google. Obe možnosti se pojavljata skoraj enako pogosto. Razmerje med po pravopisu pravilnim sklanjanjem 'Daneu, Daneua' in po pravopisu nepravilnim 'Daneu, Daneva' je 34 : 37. Drugače od priimka 'Daneu' ima manj pogost priimek 'Planteu' bolj ustaljeno rabo (če pri tako majhnih številkah sploh lahko na kaj sklepamo). Niz 'Planteua' ima nemreč 3 pojavitve, medtem ko Google ne najde nobenega zadetka za niz 'Planteva'. Priimek 'Planteu' bi se torej tako po Pravopisu kot po "ustaljeni rabi" sklanjal 'Planetu, Planteua, Planteuu, Planteua, pri Planteuu, s Planteuom'. Kot rečeno, takšna raba ni nujno najbolj smiselna, vendar kaj drugega kot priporočati njeno rabo pač ne moremo. Očitno je govorcem (in lastnikom takih priimkov) pomembnejše ohranjanje vizualne podobnosti, kot približevanje izgovoru.

Seveda pa ni nujno, da se priimek res izgovarja, kakor smo predvidevali do sedaj. V vprašanju nam izgovora niste navedli, zato lahko mi le ugibamo. Najverjetnejša možnost je bila ravnokar opisana, vendar je bila morda napačna. Če je govora o kakem tujem priimku, obstaja precej velika verjetnost, da se izgovarja drugače. Če ga izgovarjamo drugače, pa ga bomo tudi sklanjali drugače.

V Pravopisu je v zvezi s tujimi imeni in priimki omenjeno, da se imena, ki se končajo na '-u' običajno podaljšujejo z '-j-'. V pisavi in govoru podaljšano osnovo imajo samostalniki, katerih osnova se končuje na -r, -i ali -u, -o. Kot primer je navedeno ime 'Nehru', ki ima v rodilniku obliko 'Nehruja'. Izpostavljen je primer imena 'Eunescu', ki se načeloma lahko sklanja tako s ('Eunescuja') kot brez podaljševanja ('Eunesca'). Pravopis sicer pravi, da je boljša možnost druga, vendar tega ne razloži (tudi o tem piše Simon Lenarčič v Popravopisu). Recimo, da je eden možnih izgovorov našega priimka tudi s poudarkom na zadnjem 'u', torej 'PlanteU'. V tem primeru, bomo omenjeni priimek sklanjali s podaljševanjem osnove z -j-, torej 'PlanteUja, PlanteUju ...'.

V kolikor je izgovor korenito drugačen, recimo [PlantO], kjer zadnjega '-u' niti ne izgovarjamo. Potem priimek vsekakor sklanjamo s podaljševanjem osnove z '-j', tako kot pri prejšnji možnosti. V izgovorjavi bi se sklanjanje glasilo tako: [Planto, Plantoja, Plantoju ...], zapis pa bi bil enak kot pri prejšnji možnosti (Planteuja, Planteuju, ...). Če pa se priimek izgovarja recimo [Plantoj], potem podaljševanje osnove ni potrebno, saj je '-j-' že v osnovi. Dajalnik bi se v tem primeru glasil [plantoja] in zapisal 'Planteua'.

Ker gre v vašem primeru prav verjetno vseeno za slovenski priimek, ki se izgovarja približno tako kot bolj znani priimki tipa 'Daneu', so bila ta razkladanja rahlo nepotrebna, pa vendar. Po veljavnem Slovenskem pravopisu sodeč sklanjamo slovenski priimek 'Planteu' torej tako, da osnove ne spreminjamo, torej 'Planteu, Planteua, Planteuu ...'. Ali se boste za to možnost odločili tudi vi, pa je vedno le vaša odločitev.

Upam, da sem vam z odgovorom pomagala.

(januar 2007)

Odgovor je nastal pri predmetu Jezikovnosvetovalni seminar na Univerzi v Novi Gorici

Glej tudi: Pobuda o pridevniškosti I.

ә šva ● velik krog ♦ diamant? ⤑ puščica · majhna pika

© 1998-2008, ŠUSS