Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.2, junij 2008

Kaj so prekerni delavci

Elena Kobal, Amanda Saksida in Franc Marušič

Ključne besede: slovenščina, prekerni delavec, prekariat

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000472.html]

Prosim vas, da mi sporočite razlago besede "prekerni delavci". Najprej sem opazila, da jo uporabljajo novinarji zamejskega časopisa Primorski dnevnik. Menila sem, da gre za neplavilni in hitri prevod iz italijanske besede "lavoratore precario", kar pomeni delavca, ki nima stalne zaposlitve.

Iz radovednosti sem pobrskala po internetu in zasledila, da to besedo uporabljajo tudi novinarji Dela in Mladine, pa še kdo. Ko sem pogledala še v spletni slovar slovenskega jezika le-ta besede ni poznal. Pa tudi, ko sem povprašala naokrog, če je kdo že slišal to besedo v slovenskem jeziku, mi tega nobeden ni potrdil.

Kakšno je vaše mnenje v zvezi s to besedo?

Pravzaprav ste se že sami precej pozanimali glede izraza 'prekeren'. Zelo verjetno je, da izraz izhaja prav iz italijanskega jezika, saj pridevnik 'precario' prevajamo kot 'negotov', 'nestalen' oz. 'začasen'. (Iz italijansko-slovenskega slovarja: 'precario agg. negotov, nestalen -lna, začasen -sna.') V teh treh pomenih se tudi v slovenščini pojavlja izraz 'prekeren' in druge izpeljanke iz te besede. Preverili smo rabo izraza 'prekerni' na Googlovih slovenskih straneh in dobili precej več zadetkov, kot smo pričakovali. Beseda 'prekerni' se uporablja kot določna oblika pridevnika 'prekeren'; iz istega korena besede je sestavljena tudi beseda 'prekariat', ki ima razlago v enem od Delovih člankov.

"Letos so potekale v Mariboru t. i. prvomajske parade prekernih in organizatorji prireditve pravijo, da se s pojmom prekariat ponavadi samooznačujejo uporniki proti brezobzirnemu in protičloveškemu kapitalizmu ter njegove žrtve, ki delajo v negotovih razmerah, ki jim povzročajo strah ter jih prisiljujejo v podložnost in ubogljivost."

Tudi v drugih člankih se izraz 'prekariat' uporablja predvsem (le) s tem pomenom. Kot posamostaljeni pridevnik ali pridevnik (prekerni, prekeren) se izraz uporablja predvsem v navezavi z delom, delavstvom, socialnimi ali političnimi razmerami ipd.

V Novi besedi smo ta pridevnik našli le v zbirki besedil znanstvenih in tehničnih publikacij, obe pojavitvi pridevnika pa pripadata istemu avtorju oz. istemu besedilu (z naslovom 'Telo v novoveški filozofiji'). V teh dveh primerih imata pridevnika drugačno navezovanje, in sicer:

1. primer: ... ontološki status duše po smrti telesa je v Benthamovih očeh v vsakem primeru celo bolj prekeren od ontološkega statusa samega mrtvega telesa, ...
2. primer: ... Bog potemtakem z "milostjo občutka" meri prav na ponovno vzpostavitev prekernega ravnovesja duha med Bogom in telesi, ...

V teh dveh primerih se pomen najverjetneje bolj približa osnovnemu pomenu, nestalen oz. začasen, ki ga omenjate tudi sami.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) razlage izrazov 'prekeren' ali 'prekariat' ne najdemo, saj sta ti besedi verjetno prišli v naš jezik pred kratkim oziroma je bila raba tudi v času pisanja SSKJ-ja tako obrobna, da beseda ni bila vključena v slovar. Beseda 'prekeren' se namreč nahaja v Besedišču slovenskega jezika, ki je dejansko seznam besed, ki jih sestavljalci SSKJ-ja zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso vključili v glavni slovar. Torej omenjena besede obstaja v slovenskem okolju in slovenskih besedilih že nekaj časa, le da ni bila nikoli dovolj pogosta ali pa morda občepoznana, da bi si "zaslužila" objavo v SSKJ-ju. V SSKJ-ju seveda ni vseh možnih besed, ki jih uporabljajo Slovenci. V SSKJ-ju ni marsikatere strokovne besede, ki jo morda poznajo prav vsi, ki se z neko stroko ukvarjajo. Za takšne besede obstajajo terminološki slovarji posamičnih strok. Ker je bila tudi ta beseda zelo verjetno do sedaj predvsem ozko strokovna, si ni priborila mesta v SSKJ-ju. Sedaj pa se očitno počasi preriva v občo govorico. Vsaka nova beseda potrebuje čas, da jo govorci spoznamo in začnemo uporabljati. Ker je beseda še vedno slabo poznana, je v več člankih razložena, kar bo gotovo pomagalo k prihodnji prepoznavnosti besede.

Naj torej ponovimo: če besede ne najdemo v SSKJ-ju, to nikakor ne pomeni, da je beseda kakorkoli "napačna" oz. da ne obstaja, saj je jezik živ in neprestano sprejema novosti, tudi tujke. Pomeni le, da beseda v času nastajanja slovarja po mnenju sestavljalcev slovarja ni bila dovolj pogosta, da bi jo vključili v slovar. Po rabi izrazov 'prekariat', 'prekeren', 'prekerni' lahko sklepamo, da se je beseda že vključila v jezikovni sistem, saj jo lahko sklanjamo, tvorimo nove besede ipd. Med govorci je beseda zaenkrat še precej neznana in tuja, saj je še vedno precej redka in predvsem vezana na konkretne jezikovne položaje. Kako bo v prihodnosti s tem izrazom, bo pokazal čas, njena uporaba pa že sedaj ni "nepravilna", le nenavadna (seveda je to še kako pomemben faktor pri odločanju o rabi besede, saj hočemo z vsem, kar izrečemo, vedno tudi nekaj povedati, raba neznanih besed pa nas ne dela prav nič bolj razumljive).

(januar 2007)

Odgovor je nastal pri predmetu Jezikovnosvetovalni seminar na Univerzi v Novi Gorici


© 1998-2008, ŠUSS