Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.2, junij 2008

Kako se sklanja priimek 'Mate'

Ivana Leban, Franc Marušič in Amanda Saksida

Ključne besede: slovenščina, skanjanje imen, Mate

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000471.html]

Zanima me sklanjatev priimka Mate.

Ker je nekje treba začeti, smo najprej pogledali v razpoložljive priročnike. Slovar slovenskega knjižnega jezika pod geslom 'mate' navaja le poimenovanje za vrsto čaja: čaj iz listkov paragvajske bodike. Mate (čaj) se sklanja tako: 'mate, mate-ja, mate-ju, mate, mate-ju, mate-jem'.

Vendar vas sklanjanje južnoameriške rastline verjetno ne zanima, saj ste vprašali po priimku 'Mate'. Ker je izgovor omenjene rastline enak izgovoru priimka našega notranjega ministra, bi sklanjatveni vzorec rastline z lahkoto prenesli tudi nanj. Zgoraj napisan sklanjatveni vzorec je torej gotovo ena od možnosti sklanjanja tega priimka, seveda moramo v tožilniku namesto nežive oblike 'mate' uporabiti živo 'mate-ja'.

V Slovenskem pravopisu piše, da se samostalnike iz 1. moške sklanjatve, ki se končujejo na '-e' lahko sklanja tudi s podaljševanjem osnove s '-t-'. Druga varianta bi bila torej takšnole sklanjanje: 'Mate, Mate-ta, Mate-tu, Mate-ta, Mate-tu, Mate-tom'.

Tretja varianta, ki je morda sicer možna, vendar moramo takoj povedati, da ne deluje ne naravno ne slovensko, je nesklanjanje priimka. Primeri tipa 'Ni bilo Dragutina Mate', 'gospodu Mate smo ponudili čaj mate', 'pri ministru Mate smo dobili naslednje informacije' bi res zveneli naravnost neslovnično, zato o njih raje ne bomo več razpravljali.

Odločiti se moramo torej med dvema možnostima; 'Mate, Mateja' ali 'Mate, Mateta'. Pogostosti ene ali druge možnosti ne moremo preverjati, saj je podaljševanje z '-j-' zapisano enako kot lastni imeni 'Matej' in 'Mateja'. Da bi dobili relevantne podatke bi torej morali prebrskati vse zadetke in nerelevantne izločiti. Tega ne bomo šli delat. Na internetu smo raje iskali celoten niz imena in priimka. Niz 'Dragutina Mateja' ima 695 pojavitev na celotnem svetovnem spletu, 'Dragutina Mateta' pa le 159. Še bolj očitno v korist podaljševanju z '-j-' je razmerje med dajalniškimi oblikami na svetovnem spletu ('Dragutinu Mateju' : 'Dragutinu Matetu' = 506 : 6) in pa razmerje v korpusu Nova Beseda ('Dragutina Mateja' : 'Dragutina Mateta' = 68 : 2). Očitno je torej, da je podaljševanje z '-j-' vsaj pri našem notranjem ministru bolj običajno.

Če pogledamo druge priimke na '-e', smo zopet pred dilemo. Verjetno mi boste pritrdili, da nikoli ne bi niti pomislili, da bi ime slovenskega pesnika Dragotina Ketteja podaljševali s '-t-' (tudi na svetovnem spletu ne najdem nobenega zadetka za niz 'Dragotina Ketteta'). Seveda po drugi strani nihče ne sklanja imena 'Mojmir Sepe' s podaljševanjem z '-j-'. v korpusu Nova beseda je razmerje med 'Mojmirja Sepeta' in 'Mojmirju Sepeju' 21 : 0. Razlika med obema priimkoma je v mestu naglasa. Priimek 'Kette' naglašujemo na prvem zlogu, priimek 'Sepe' pa na drugem. Ali prav mesto naglasa vpliva na način podaljševanja, vam ne bi znali povedati, zdi pa se, da neka povezava obstaja. Po drugi strani ni težko najti protiprimere, ime 'Rene' (poudarek na zadnjem zlogu), se tipično podaljšuje z '-j-' (medtem ko se zdi ime Flere (Flere Krivostegno iz Višnje Gore) lažje podaljšljivo s '-t-').

Če naglas res vpliva na sklanjanje, bi za odgovarjanje na vaše vprašanje morali vedeti tudi kako se naglasi priimek 'Mate'. Če je govora o notranjem ministru, potem je naglas na prvem zlogu, če pa je govora o mladinskem pisatelju, je naglas na drugem zlogu (Miha Mate, avtor knjige 'Pobegle kolebnice'). Ni nam uspelo ugotoviti, kako se sklanja priimek pisatelja, vendar se nam zdi v tem primeru podaljševanje s '-t-' običajnejše oz. naravnejše. Zdi se nam, da takšno podaljševanje uporablja tudi sam.

V zadnjem stavku smo se dotaknili tudi vprašanja lastništva. Ker gre za lastna imena, ki imajo svoje lastnike, bi lahko rekli, da je edino pravilno naglaševanje oziroma izgovarjanje in morda tudi sklanjanje tisto, ki ga uporablja lastnik imena sam. Torej je najbolj smiselno vprašati konkretnega nosilca priimka, kako on sklanja svoj priimek (če je govora o njej, je takšno vprašanje odveč, saj se priimkov ob ženskih imenih tipično ne sklanja) in ta način sklanjanja privzeti.

Za konec: načeloma imate dve možnosti, ali podaljšujete z '-j-' ali s '-t-'. Priimek notranjega ministra se običajno podaljšuje z '-j-', s sledenjem prevladujoči rabi pa običajno naredimo najmanj napak. V kolikor prevladujoče rabe za vaš konkreten primer ne morete ugotoviti, se zdi najpravičnejše vprašati kar samega lastnika imena in slediti njegovi rabi.

(januar 2007)

Hvala, za odgovor in pojasnila.

Odgovor je nastal pri predmetu Jezikovnosvetovalni seminar na Univerzi v Novi Gorici

Glej tudi: Pobuda o pridevniškosti I.


© 1998-2008, ŠUSS