Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.4, december 2005

Razlage besed 'karbonar', 'palacij', 'koncept', 'majuskula', 'oratorij'

Ključne besede: karbonar, palacij, konzervativni koncept, gotska majuskula, leseni oratorij, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000370.html]

Vprašanje kdo ali kaj je karbonar? kaj je palacij? kaj je konzervativni koncept spom. varstva? pisava kakšna je (gotska majuskula) in kaj je leseni oratorij?

Nekatera podvprašanja vašega dopisa niso ravno vprašanja za Šuss, zato vam bom samo na hitro navedel nekaj gesel iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

karbonar -ja m (a) zgod., v Italiji član tajnega društva za osvoboditev in združitev Italije v začetku 19. stoletja: preganjati karbonarje

palacij -a m (a) um. stanovanjski del srednjeveškega gradu

'Gotska majuskula' se kot zveza v SSKJ ne pojavlja, njen pomen pa je verjetno kar neposredno in predvidljivo sestavljen iz obeh nastopajočih besed. Zato navajam obe posamezni besedi:

majuskula -e ž (u) 1. zgod. pisava, pri kateri so vse črke enako visoke: rokopis, pisan v majuskuli 2. knjiž. velika črka: okrašene majuskule

gotski -a -o prid. (o) 1. nanašajoč se na gotiko: bazilika v gotskem slogu / gotski obok; palača z gotskim pročeljem / gotska doba 2. nanašajoč se na gotico: težko je bral gotske črke 3. nanašajoč se na Gote: gotski jezik; ostanki gotske vojske

Tudi 'leseni oratorij' se v SSKJ ne pojavlja. Ali gre za kak strokovni izraz, ki ni enak vsoti obeh sestavnikov, ne vem. To ugotovite tako, da če ste zvezo srečali v recimo umetnostnozgodovinskem besedilu, pogledate v glosar umetnostnozgodovinske terminologije (ali pa kak področni priročnik ali učbenik). Če izraza ne najdete, si poskusite vsoto pomenov izračunati sami (prim. navedka spodaj). Isto velja za 'konzervativni koncept spomeniškega varstva', je pa res, da ta zveza precej verjetno res ima nek točno določen strokovni pomen. Med Šussovci pač ni nikogar, ki bi se ukvarjal s spomeniškim varstvom. Lahko se obrnete na Zavod za spomeniško varstvo Slovenije, njihova telefonska številka je gotovo v imeniku.

oratorij -a m (o) 1. muz. večja vokalna in instrumentalna skladba dramske vsebine za soliste, zbor in orkester: poslušati Bachov oratorij; oratoriji in kantate 2. rel. prostor za opravljanje molitev, namenjen določeni skupini vernikov: stopiti v oratorij

lesen -sna -o prid. (e) nanašajoč se na les m: a) lesni izdelki; kuriti z lesnimi odpadki / gnojiti z lesnim pepelom; lesno oglje b) lesni kombinat; lesna industrija, obrt, trgovina; lesno gospodarstvo, podjetje / lesni in gozdni delavci; lesni tehnik / lesni črv; lesni vijaki; lesna goba goba, ki raste na deblih, štorih ali na vgrajenem lesu c) lesni prirastek / lesno vlakno č) prevzela ga je lesna tišina * agr. lesni brst brst, iz katerega se razvije mladika; bot. lesna rastlina rastlina, ki ima olesenelo steblo; farm. lesni špirit metanol, metilalkohol; gozd. posekati 100 m3 lesne gmote količine lesa; lesna trohnoba glivična bolezen iglavcev, pri kateri se les rdečkasto obarva; grad. lesni beton beton z dodatkom žagovine; lesni cement cementna malta z dodatkom žagovine; kem. lesni katran katran, ki nastane pri suhi destilaciji lesa; lesni plin generatorski plin iz lesa za pogon motorjev; les. lesna moka zmleti lesni odpadki kot industrijska surovina; lesna volna grobi volni podoben lesni proizvod; papir. lesni papir; teh. lesna celuloza

Besede 'konzervativen' SSKJ ne beleži (kar mene ne preseneča nič manj kot vas). No, navaja pa geslo 'konservativen in konzervativen'; očitno daje prednost pisavi s 's' in zato dvojnice v posebnem geslu sploh ne navaja:

konservativen in konzervativen -vna -o prid., konservativnejši in konzervativnejši (i) 1. ki izhaja iz konservativizma: konservativna miselnost; prevladovalo je konservativno stališče / liberalni mladoslovenci in konservativni staroslovenci; konservativna stranka // v nekaterih deželah nanašajoč se na konservativno stranko: podprli so ga konservativni poslanci 2. nav. ekspr. nesodoben, zastarel: ima konservativne nazore o vzgoji / glede mode je zelo konservativna * med. konservativno zdravljenje zdravljenje, pri katerem se skuša ohraniti ali obnoviti okvarjeni del telesa konservativno in konzervativno

koncept -a m (e) 1. sestavek, navadno pismeni, ki še ni dokončno izoblikovan, osnutek: prepisati koncept na čisto; prvi koncept deklaracije; koncept članka, pisma / prvotni koncept je bil bistveno drugačen od sedanjega 2. navadno s prilastkom kar posreduje način delanja, dogajanja na kakem področju, zamisel: njegovega koncepta niso sprejeli; problematičnost takšnega političnega koncepta; seznaniti se s konceptom demokratizacije / kritizirali so režiserjev koncept // osnovni, temeljni načrt, zasnova: avtor je imel jasen idejni in oblikovalni koncept; držati se zastavljenega koncepta / koncept enciklopedije je zelo dober / klasicistični koncept parka zgradba, struktura

spomeniški -a -o prid. (i) nanašajoč se na spomenik: spomeniška dokumentacija; zbirati spomeniško gradivo / spomeniška vrednost hiše, vasi / spomeniška služba služba, ki skrbi za ohranjevanje, obnovitev, evidentiranje spomenikov; spomeniško varstvo * um. spomeniška plastika

varstvo -a s (a) 1. prizadevanje, skrb, da se odvrne nevarnost od koga: zaupati komu varstvo otroka / organizirati, urediti otroško varstvo /celodnevno varstvo; žarg., šol. šolsko varstvo bivanje učencev v šoli določen čas pred poukom ali po njem; podaljšano bivanje / izročiti konje hlapcu v varstvo 2. prizadevanje, skrb, da kdo ni deležen česa neprijetnega, nezaželenega: dajati, nuditi komu varstvo / okrepiti miličniško, vojaško varstvo / vzeti koga pod svoje varstvo, v svoje varstvo / ekspr. zateči se v varstvo okopov, trdnjave / socialno varstvo družbene dejavnosti, s katerimi se posameznikom, družinam organizirano zagotavljajo ustrezne življenjske razmere; zdravstveno varstvo družbene dejavnosti, katerih namen je varovanje zdravja, zdravljenje prebivalstva; skupnost socialnega varstva; zavod za varstvo pri delu 3. prizadevanje, da se kaj ohrani: ukrepi za varstvo narave, okolja / varstvo morja pred onesnaževanjem / zavod za spomeniškovarstvo / spomeniško varstvo je izdalo dovoljenje zavod, organ za spomeniško varstvo - redko dati komu denar v varstvo da ga varuje, hrani; odpeljati obsojenca pod močnim varstvom močno zastraženega, da ne bi pobegnil ali da ga ne bi kdo rešil, napadel * jur. pravno varstvo ki ga uživa posameznik kot stranka pravnega razmerja pred sodiščem ali drugim pravnim organom; zahteva za varstvo zakonitosti izredno pravno sredstvo, s katerim javni tožilec zahteva razveljavitev pravnomočne odločbe, s katero je prekršen zakon; začasni ukrepi družbenega varstva do 1989 začasni ukrepi družbenopolitične skupnosti v zvezi z organizacijo združenega dela za varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine


© 1998-2004, ŠUSS