Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.3, september 2005

Kaj pomeni 'krucijalno'

Ključne besede: krucijalno, pomen besede, ključno, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000356.html]

Rok Žaucer

Zanima me uporaba, izvor in pomen besede 'krucijalno'. a ima to kaj zveze s krucifiksom?

Besede 'kruci(j)alen' ni ne v SSKJ ne v Verbinčevem Slovarju tujk. Se pa beseda 'krucialen' občasno pojavi v časopisju - če v besedilni korpus Nova beseda, ki je dostopen tudi na internetu (na naslovu http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html), vtipkamo besedo 'krucialen', dobimo ven sedem zadetkov, vse iz časopisa Delo. Različice 'krucijalen' ni najti.

Beseda 'krucialen' je najverjetneje nekakšna poslovenjena imitacija angleške besede 'crucial', vse navedene uporabe imajo namreč prvi navedeni pomen, torej pomen 'ključen, poglaviten, odločilen':

crucial adj.
1. of supreme importance; decisive; critical [a crucial decision]
2. extremely trying; severe; difficult
3. Med. having the form of a cross [a crucial incision]
Etymology: [Fr < L crux, cross]

Pobrano iz Webster's New World Dictionary (1995, Zane Publishing, Inc.)

Veliki angleško-slovenski slovar (Grad, Škerlj, Vitorovič; DZS) prevaja besedo 'crucial' s 'križen, križast' (kot ustreznico za zgornji angleški medicinski pomen 3), s 'kritičen, odločilen' (kot ustreznico za pomen 1) in s 'strog' v zvezi 'crucial test', 'strog izpit' (deloma ustreznica za pomen 2). 'Krucijalen' naj bi verjetno pomenilo eno izmed teh treh reči, dokaj verjetno pa najbolj splošno razširjeni pomen: 'kritičen, odločilen'.

Pridevnik 'crucial' naj bi izviral iz latinske besede 'crux' s pomenom 'križ'.

'Krucifiks' po Verbinčevem Slovarju tujk prihaja iz latinske deležniške oblike 'crucifixus', s pomenom 'razpet na križ, križan'. V slovenščini naj bi po Slovarju tujk beseda pomenila ali 'križ, razpelo', ali pa 'kip ali upodobitev Kristusa na križu'. V SSKJ je zabeležen še pomen 'podkrepitve povedanega'.

Kako sta torej povezana 'krucijalen' in 'krucifiks'? Pomenska stopnja, ki bolj neposredno povezuje samostalnik 'crux' in pomen 'kritičen, odločilen' za samostalniku sorodni pridevnik 'crucial', je v angleščini vidna še danes. Angleški samostalnik 'crux' ima namreč poleg pomena 'križ' tudi pomen 'a vital, basic, pivotal point' (Random House Webster's Unabridged Dictionary, 1996, RHD), torej 'bistvena/ kritična/ odločilna/ ključna točka'. V alpinizmu je v angleščini tako 'crux' strokovni izraz, ki ustreza slovenskemu izrazu 'ključno mesto', tj. najtežje mesto plezalne smeri. Ta 'ključni' pomen naj bi obstajal tudi že vsaj v srednjeveški latinščini (RHD), npr. v zvezi 'crux interpretum', 'komentatorjev križ, težave, muke', kar naj bi pomenilo 'za komentiranje težavno mesto v besedilu' (RHD).

Po RHD se je v latinščini nekoč pač zgodil pomenski prenos od pomena 'križ' do omenjenega figurativnega pomena 'ključna točka' (manj verjetno pa vseeno možno se zdi sicer tudi obratno). Ni pa jasno, ali je šel ta pomenski prenos prek metaforike za 'križ' kot mesta pribijanja na križ, kar je v življenju križanca dokaj pomembna zadeva, ali morda prek metaforike za stičišče več stvari, kar torej tvori pomembno, zahtevno ... točko, ali pa prek česa povsem tretjega.

Pomen 'težava, skrb, muka' ima samostalnik 'križ' tudi v slovenščini (npr. 'S tem otrokom je pa en križ'), figurativne povezave med tem pomenom in pomenom ključne točke, najpomembnejšega mesta pa očitno nismo naredili. Posledično tudi pridevnik 'križen' ali 'križast', ki je do samostalnika 'križ' v enakem besedotvornem razmerju, kot velja med angleškima samostalnikom 'crux' in pridevnikom 'crucial', nima pomena 'ključen'.


© 1998-2004, ŠUSS