Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 
Indeks vsebine
Angleščina
Splošni cilji
Operativni cilji
Učni cilji
Vse strani

ANGLEŠČINA

Angleščina ima kot tuj jezik splošnoizobraževalen in poseben pomen: znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku angleščine, so pomembni zaradi neposredne uporabnosti za učence v nadaljnjem izobraževanju, kasneje pa za njihovo poklicno delo in stalno izobraževanje, za širjenje njihovih komunikacijskih sposobnosti prek meja njihove materinščine tako v poklicu kot zasebnem življenju oz. za razvijanje njihove širše medkulturne komunikacijske sposobnosti. Razvijanje komunikacijske sposobnosti vseskozi poteka v povezavi z učenjem prvega tujega jezika in s kulturo ter materinščino učencev ob hkratnem ozaveščanju njunega pomena za učenčevo identiteto. (Učni načrt za izbirni predmet angleščine)

Otroci so zelo dojemljivi za učenje jezikov, zato je pomembno izpostavljat jih tujim jezikom. Učenci se začnejo učit angleščino v četrtem razredu, lahko pa dobijo podlago že v prvem triletju. V tem času učenje temelji predvsem na slušnem razumevanju novih besed, delno pa tudi na govornem sporočanju. V tretjem razredu pa se začne že tudi enostavno pisno sporočanje in bralno razumevanje.

 

 


 

SPLOŠNI CILJI

 • spoznavajo načine sporazumevanja in jezik kot eno od sredstev sporazumevanja;
 • spoznavajo, da je angleščina sredstvo mednarodnega sporazumevanja, spoznavajo  sebe kot učence in uporabnike jezika;
 • širijo svoje sporazumevalne sposobnosti prek meja materinščine in v medkulturnem obdobju
 • razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju.

 

OPERATIVNI CILJI

Poslušanje in slušno razumevanje:

 • učenci poslušajo in razumejo enostavna navodila, pesmice in besedišče ter znajo nanj pravilno (ne)besedno reagirati.

Govorno sporočanje:

 • učenci znajo izgovarjati enostavne in tudi zahtevnejše besede;
 • učenci se naučijo nove glasove, ki jih ni v slovenskem jeziku;
 • učenci znajo recitirati ali zapeti kratke angleške pesmice.

Bralno razumevanje (3. razred):

 • učenci razumejo kratka in jasna navodila v angleščini;
 • učenci znajo prebrati enostavno besedišče.

Pisno sporočanje (3. razred):

 • učenci spoznajo nove črke, ki niso v slovenskem jeziku;
 • učenci znajo prepisati enostavno besedišče.

 


  

 

PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI IN UČNI CILJI

1. skupina: 1. in 2. razred.

Dejavnosti:

 • petje pesmi,
 • izgovarjanje besed,
 • risanje in barvanje,
 • igranje iger (Morski pes, Pokaži mi,...)
 • gledanje kratkih posnetkov,
 • gledanje angleškega filma (Madagaskar 2).

Učni cilji:

 • učenci znajo zapeti pozdravno pesem (Hello song),
 • številke 1 – 10,
 • osnovne barve (red, green, yellow, black, brown, pink, orange),
 • šolske potrebščine (pen, pencil, book, schoolbag, ball),
 • deli telesa (head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, nose, mouth),
 • živali (dog, cat, tiger, elephant, snake, frog,...),
 • hrana (hamburger, pizza, hot-dog, pasta, apple, orange, banana, cake, chocolate, yoghurt, bread,...)