Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 
Domov / 2., in 3. triletje / Izbirni predmeti

Učenci so za šolsko leto 2015/2016 izbrali naslednje izbirne predmete:

Likovno snovanje - LS

Šport za zdravje - ŠZZ

Izbrani šport - IZŠ

Šport za sprostitev - ŠSP

Poskusi v kemiji - POK

Tisk - TIS

Sodobna priprava hrane - SPH

Šolsko novinarstvo - ŠN

Načini prehranjevanja - NPH

 

Da bi se približali zanimanjem učencev, šola ponudi učencem izbirne predmete. Delijo se v družboslovno-humanistični sklop in naravoslovno-tehnični sklop. Šola iz vsakega sklopa ponudi najmanj tri predmete. Učenec pa mora izbrati 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko (ne glede na sklop). Učenec lahko izbere tudi 3 ure izbirnih predmetov, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja (v celoti ali 1 uro tedensko) pri izbirnih predmetih, če njegovi starši posredujejo pisno vlogo (v vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko), ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.
Ponujeni izbirni predmeti so bili:

nemščina I; nemščina II; verstva in etika I; retorika; gledališki klub; šolsko novinarstvo; literarni klub; likovno snovanje I, likovno snovanje II, likovno snovanje III; kaj nam govorijo umetnine; oblika in slog; življenje, upodobljeno v umetnosti; glasbena dela; ansambelska igra; turistična vzgoja; vzgoja za medije: radio; vzgoja za medije: tisk; matematična delavnica 7; matematična delavnica 8; matematična delavnica 9; logika; športza zdravje; izbrani šport; šport za sprostitev; rastline in človek; organizmi v naravi in umetnem okolju; poskusi v kemiji; kemija v življenju; kemija v okolju; multimedija; urejanje besedil; računalniška omrežja; obdelava gradiv: les; načini prehranjevanja; sodobna priprava hrane; projekti iz fizike in ekologije; projekti iz fizike in tehnike; robotika v tehniki; daljnogledi in planeti; Sonce, Luna in Zemlja; zvezde in vesolje.