Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
18.3.2012: "Westlichenedelweissspitzennordostwandrinne"

Vzhodni greben Stola: Jelenček, zahodni vrh, 1995 m: severovzhodni žleb, 40- °, 250 m. TKG