Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: besedotvorje, raba besed, živost/neživost, tvorjenje besed, obrazila -nik, -ec, -o, mešalec ali mešalnik ali mešalo

Potrebovala bi razlago besede mešati oz. povezave s tem: človek, ki meša neko stvar, je mešalec. Kaj je pa stroj, ki nekaj meša? Kontekst: imam pretočni mešalec ali pretočni mešalnik ali pretočno mešalo (stroj).

Besedotvorna obrazila, s katerimi tvorimo samostalnike, marsikdaj določajo, ali gre za živo ali neživo, aktivno ali pasivno udeleženega, dejanje ali osebo ali lastnost ...

Obrazilo -nik je ponavadi obrazilo za neživo, za stroj ali napravo, ki nekaj počne (računalnik, štedilnik), lahko pa tudi za ljudi, v tem primeru so to običajno poklici (sprevodnik), večinoma že ustaljene besede. Mešalnik bo potemtakem najverjetneje stroj za mešanje in ne človek, ki meša.

Obrazilo -ec je ponavadi obrazilo, ki označuje živo — človeka, ki nekaj počne (kopalec), žival, ki ima določeno lastnost (sesalec, krilatec, mesojedec). Vendar se pojavlja tudi pri neživih rečeh, npr. sesalec (za prah); predvsem v pogovornem jeziku je to obrazilo rabljeno tudi za nežive reči, in marsikateri pripomoček ima svojo bolj udomačeno varianto (mešalec je npr. pogovorno bolj običajen izraz za stroj za mešanje betona, mešalnik (poleg mikserja) pa je verjetno bolj udomačen kot gospodinjski pripomoček, npr. palični mešalnik), čeprav si knjižna jezikovna norma in pogovorni jezik v tem marsikdaj nasprotujeta. Mešalec je torej lahko človek, ki meša, ali pa stroj, ki meša, vendar se meni osebno zdi, da nam najprej pride na misel drugi pomen.

Obrazilo -o je namenjeno za opis naprav ali pripomočkov, ki nam neko opravilo omogočijo ali olajšajo, k nekemu opravilu ali dejavnosti pripomorejo (mešalo, brenkalo, črtalo, pomagalo, varovalo). Mešalo je torej lahko pripomoček za mešanje ali pa del stroja ali stroj za mešanje. Je pa res, da ima to obrazilo včasih tudi rahlo šaljiv ali slabšalen prizvok, npr. jezikalo, torej bi v določenih kontekstih mešalo lahko izzvenelo tudi slabšalno.

SSKJ:

  • mešalnik -a m, 1. električni aparat za mešanje, stepanje: vključila je mešalnik; zmešati z mešalnikom / električni, kuhinjski mešalnik; mešalnik za cocktail, sladoled // teh. stroj za mešanje: boksit zmešajo v mešalniku z natrijevim hidroksidom / betonski mešalnik stroj za pripravljanje betona; mešalnik krmil * elektr. naprava za sestavljanje dveh električnih nihanj različnih frekvenc 2. redko priprava za mešanje; mešalo: apneničar z dolgim mešalnikom v roki 3. pri starih Grkih glinasta, bronasta posoda s široko odprtino in dvema ročajema za mešanje vina z vodo: suženj je prinesel mešalnik
  • mešalo -a s, priprava za mešanje: kupiti, zlomiti mešalo; leseno mešalo / mehanično mešalo // teh. del aparata, stroja, s katerim se meša: mešalo trosilnika; oblika mešala
  • mešalec -lca [uc in lc] m, 1. kdor se poklicno ukvarja z mešanjem: priučeni mešalec barv, betona; zaslužek mešalca / mešalec pijač barman * rad. mešalec slike, zvoka 2. električni aparat za mešanje, stepanje: maščobo in rumenjake umešamo z mešalcem // teh. stroj za mešanje; mešalnik: podjetje je kupilo nov mešalec

Še tole: v vašem konkretnem primeru (imam pretočni mešalec) pa tako ni dvoumnosti — ker gre namreč za samostalnik moškega spola v ednini in v 4. sklonu (tožilniku), je živost oziroma neživost razvidna že iz sklanjanja. Če mešalec pomeni stroj, se bo stavek glasil imam pretočni mešalec, če pa mešalec pomeni človeka, se bo stavek glasil imam (najel sem) mešalca.


© 1998-2004, ŠUSS