Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: tvorjenje besed, izpeljanke, naglas, glasoslovje, besedišče, bolnica ali bolnišnica, izgovorjava glasu /l/, izgovorjava besed, tvorjenje besed

Bolnica in bolnišnica ( je bolnica, le ženska, ki je bolana in bolnišnica ustanova za zdravljenje ? Prometni znaki v Ljubljani nam kažejo pot v Bolnico, je torej to pravilno?). Je izraz bolnica, ki ga uporablja nevedno ljudstvo v pomenu ustanove pravilno? Ali je res, da se, če se že izgovarja BOLNICA, izgovori vsaj ‘bounica’, torej v izg. kot u? Torej ali nasploh drži, da ljudstvo ne pozna pravil za izgovorjavo, ali obstajajo ( vem, da obstajajo toda, kje jih naj dobim napisane ?) torej pravila, kdaj se izgovarja v kot u in kdaj ne?

Tako beseda bolnica (naglas na prvem zlogu) kot bolnišnica sta v SSKJ (glej navedek spodaj) opredeljeni kot običajni besedi knjižnega jezika (opremljeni nista z nobenim kvalifikatorjem, npr. pogovorno, vulgarno ...), ki se uporabljata v enakih kontekstih in z enakim pomenom. Beseda bolnica (naglas na drugem zlogu) se nanaša na bolno žensko, vendar jo z bolnico ne moremo zamenjevati, ker imata besedi nepremični naglas, vsaka na svojem zlogu.

Besedo bolnišnica bi lahko razložili kot izpeljavo iz samostalnika bolnik z dodanim obrazilom, tudi sicer običajnim za ustanove, obrazilom -nica (enako jetnik — jetnišnica, smodnik — smodnišnica, vojak — vojašnica, mrtvak — mrtvašnica itd.), kjer je končni -k zaradi nebnjenja prešel v -š- (to lahko primerjamo s tvorbo pridevnikov iz samostalnikov, kjer se končni -k prav tako spremeni v -š- (jetnik — jetniški, Norik — noriški), medtem ko bi bolnica lahko razložili kot osnovo boln- z dodanim obrazilom -ica, ravno tako značilnim za kraj, prostor ... (po SS še hladnica, ledenica, spalnica ...).

Bolnica se načeloma uporablja v manj formalnih okoljih kot beseda bolnišnica, druga je bolj pogosto v rabi v pisni obliki in veliko manj v govorjenem jeziku, vendar pa je enako ustrezno uporabljati tudi besedo bolnica. Zdi se tudi, da je bolnišnica bolj vezana na ustanovo, medtem ko bolnica označuje tako ustanovo kot tudi stavbo, prostor. V SSKJ so besede razložene tako:

  • bolnica —e [un] ž, bolna ženska: bolnica se hitro popravlja; pogledati k bolnici
  • bolnica —e ž zavod za zdravljenje bolnikov: odpeljali so ga v bolnico; ležati v bolnici; otroška, vojaška bolnica; bolnica za duševne bolezni / partizanska bolnica zasilna bolnica na skritem kraju
  • bolnišnica —e [un] ž, zavod za zdravljenje bolnikov: bolnišnica sprejema vsak dan; odpeljali ga bodo v bolnišnico; otroška, splošna bolnišnica; klinične bolnišnice; bolnišnica za duševne bolezni / veterinarska bolnišnica

Pravila za izgovorjavo se nahajajo v SPP 90, v poglavju o glasoslovju. Poleg tega naj bi izgovorjavo vprašljivih besed zapisoval tudi slovarski del pravopisa, vendar ta za novi pravopis (SPP 90) še ne obstaja; deloma je v uporabi še slovarski del pravopisa iz leta 1962. Kjer se, poenostavljeno rečeno, izgovorjava razlikuje od pisave, to označuje tudi SSKJ (tako je tudi pri omenjenih besedah bolnica in bolnišnica označeno, da se -oln- izgovarja kot /oun/ - ne pa pri bolnici). Vse to so pravila za standardni normativni izgovor in naj bi se jih upoštevalo pri javnem nastopanju ((nacionalna) televizija, radio ...; te ustanove imajo često tudi interne učitelje pravilne izgovorjave). Seveda pa se pravila izgovarjanja s časom in uporabo spreminjajo, prav tako kot se jezik sam ves čas spreminja. Nekatera odstopanja od norme se čez čas tako uveljavijo, da postanejo del norme (npr. razvoj iz solnce v sonce), druga spet ne.

Žal so prav pravila za izgovorjavo besed kot bolnica/bolnišnica v SPP 90 nekoliko pomanjkljiva in nekonsistentna. Načelno so taka: l izgovarjamo kot dvoustnični /u/, če ta stoji za samoglasnikom in pred soglasnikom ali na koncu besede, če pa stoji med dvema samoglasnikoma, se izgovarja kot /l/.

Besede bolnišnica, bolnica in bolnica izgovarjamo, če se držimo samo predpisov iz SPP 90, z dvoustničnim /u/ (zaradi zaporedja samoglasnik + l + soglasnik n). SSKJ po drugi strani, kot že rečeno, trdi, da se besedi bolnišnica in bolnica izgovarjata z dvoustničnim /u/, bolnica pa z navadnim /l/. Vendar zelo veliko ljudi vse tri besede izgovarja tudi z glasom /l/, podobno pa je tudi z drugimi podobnimi besedami (solnica, žalna obleka, obalna straža, kopalna obleka, računalnik ...), ki se na splošno izgovarjajo praktično samo z /l/ in nikoli z dvoustničnim /u/. In SPP 90 v poglavju o zapisovanju glasov pri glasu /l/ navede tudi besedo labilnost, ki bi se po prej opisanem pravilu SPP morala izgovarjati z dvoustničnim /u/ — /labivnost/. Po vsem tem sodeč nam torej ne ostane drugega, kot da se pri izgovorjavi zanesemo na lastno intuicijo, oznake v SSKJ (pri formalnejši izreki) ter splošno uveljavljeno izgovorjavo določene besede. In pri besedi bolnica, v manjši meri pa tudi pri bolnica in bolnišnica, menim, da je trenutno bolj uveljavljena izgovorjava z glasom /l/. Vsekakor pa pri precej besedah tega tipa trenutno soobstajata dve izgovorjavi. Na novi slovarski del pravopisa pa bomo morali, kot vse kaže, še malo počakati.


© 1998-2004, ŠUSS