DOMOV OSNOVNE INFORMACIJE BRALCI DOMAČE BRANJE ŠOLSKE POTREBŠČINE

O ŠOLSKI KNJIŽNICI KIZ BRALNA ZNAČKA
UREDITEV KNJIŽNICE POVEZAVE UČBENIŠKI SKLAD


KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA = KIZ

KIZ

  • Izvajajo jih strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. 
  • Učenci od 1. do 9. razreda imajo vsako šolsko leto 4 pedagoške ure KIZ. V devetih letih šolanja ima torej vsak učenec skupaj 36 ur KIZ.

SPLOŠNI CILJI

Učenci:

-         se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetskem doživljanju.
-         z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme in se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.
-         razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske , informacijske, raziskovalne.

SPECIFIČNI CILJI

Učenci:

-         spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v šolski knjižnici.
-         se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki ga znajo identificirati.
-         spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje.
-         znajo poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljati globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.
-         spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.

CITIRANJE - UČNI LIST ZA 7. RAZRED

OBLIKOVANJE PISNE NALOGE