izberite jezik  SL - HR      

DomovPartnerjiAktivnostiVsebinaCiljiStrukturaInvesticijeKonference

 

 

STRUKTURA PROJEKTNEGA VODENJA

Pet partnerskih osnovnih šol na osnovni predhodno skupno uspešno izvedenih projektov, dobro sodeluje tudi v vsakdanjih aktivnostih, posledično je projekt Z glavo za naravo nadgradnja obstoječih dobrih vezi in sodelovanja.
Vseh pet partnerskih osnovnih šol bo sodelovalo pri razvoju ključnega produkta projekta Modela Eko-programa za osnovne šole (razvoj didaktičneda materiala, izvedbe krožkov, delavnic in taborov), ki se bo oblikoval in nadgrajeval skozi celotno obdobje projekta v skladu z izkušnjami, ki jih bodo z izvajanjem imele posamezne partnerske šole.
Šole bodo v začetku izvajanja projekta skupaj zasnovale Model v smislu priprave vsebin za izvajanje izobraževalnih krožkov, delavnic in taborov.
Na podlagi nekajmesečnega izvajanja krožkov, se bo naredila analiza izvedenih aktivnosti in predlagala prva konferenca za strokovne delavce.
Ob koncu šolskega leta bodo vsebinski koordinatorji posameznih šol skupaj z vodjo projekta izdelali skupno analizo izvedenih aktivnosti, ter naredili načrt izvedbe zaključnega tabora.
Izvedla se bosta dva tabora za katera bo odgovorna OŠ Velika Dolina.
Strokovni posveti in konference bodo izvedeni ciklično na pol leta, izhodišča le teh bodo vsebinski koordinatorji projekta skupno upoštevali pri dokončnem razvoju Modela.
OŠ Podbočje in OŠ Milana Langa bosta v sklopu projekta bistveno prispevali predvsem s podrobnejšo opredelitvijo vsebin kako približati tematiko ohranjanja biodiverzitete osnovnošolcem in preko sejmov in dogodkov širši javnosti ter kako to obravnavati v izobraževalnem sistemu.
OŠ Jožeta Gorjupa bo oblikovala model didaktične pojasnitve vremenskih pojavov in procesov.
OŠ Velika Dolina in Cerklje ob Krki bosta z izvedbo krožkov s tematiko ohranjanja kulturne dediščine prispevala k oblikovanju pristopa povezovanja novih in starih znanj, ter posledično integraciji starejših v družbo.
Osnovne šole želijo s projektom predvsem dvigniti strokovno raven izobraževalnih vsebin, ki jih trenutno izvajajo zgolj v sklopu obveznih predmetov v izjemno okrnjeni obliki, zaradi pomanjkanja opreme, prostorov in vsebin.

Skupno izvajanje
Vodja projekta OŠ Cerklje ob Krki bo zadolžena za stalen pregled nad celotno izvedbo projekta, posamezne aktivnosti projekta pa bodo v pristojnosti posameznih partnerskih šol.
Vse partnerske osnovne šole bodo posamezne projektne aktivnosti izvajale simultano. To pomeni, da bodo na vseh šolah pričeli z izvajanjem posameznih krožkov istočasno.
Vsaka šola bo imela drugo tematiko krožka in bo za izvedbo le tega odgovorna. (Teme: varstvo biodiverzitete, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja – prepoznavanje okoljskih pojavov in ohranjanje naravnih virov).
Delavnice ki bodo izvedene enkrat na dva meseca pa bodo stvar skupne izvedbe.
Prav tako bo stvar skupne izvedbe letni zaključni tabor. Posamezne osnovne šole bodo odgovorne, za prevoz otrok na skupno lokacijo izvedbe posamezne delavnice. Matična šola pa bo odgovorna za izvedbo delavnice.
Na konference in mednarodne strokovne posvete povabljeni tako slušatelji in udeleženci in Slovenije kakor tudi Hrvaške, sama izvedba dogodka pa bo v pristojnosti določene šole – odvisno od tematike, vse partnerske šole pa bodo na dogodkih sodelovale s prispevki. Rezultati le teh pa bodo skupno uporabljeni v pripravi osnutka modela Eko programa.
Skupno izvajanje projekta bo jasno vidno tudi iz nastale Mreže strokovnih delavcev, katere predstavniki bodo strokovni delavci vseh petih partnerskih šol in ostalih vključenih šol obeh strani meje.

Skupno osebje
V sklopu projekta bo skupna oseba - odgovorna oseba za finance, ki bo zaposlena pri vodilnem partnerju. Vodja projekta bo skladno z Navodili glavni kontakt s pogodbenim organom in odgovoren za izvedbo celotnega projekta tako vsebinsko kakor tudi finančno. Pomočnik vodje projekta bo odgovoren za stalno spremljanje poteka projekta – vsebinsko, terminsko , kakovostno in finančno. Hkrati bo odgovoren za stalno komunikacijo s partnerji na projektu ter za vsebinsko in finančno ustreznost poročil za pogodbeni organ.
Vsebinski koordinatorji projekta so vodje aktivnosti partnerskih osnovnih šol in bodo odgovorni za izvedbo aktivnosti posamezne partnerske šole. Vsebinski koordinatorji posamezne partnerske šole bodo člani projektne skupine, vodja projekta bo vodja projektne skupine, pomočnik projekta pa vsebinski vodja skupine. V sklopu projektne skupine si bodo ažurno in redno izmenjevali informacije. Na projektu v nobenem primeru ne bo prišlo do podvajanja funkcij posameznih zaposlenih na projektu.

Administrativno in finančno vodenje projekta
Vodja projekta Z glavo za naravo OŠ Cerklje ob Krki bo zaposloval finančnico za namene urejanja skupnih finančnih poročil za poročanje o izvajanju projekta. Administrativno vodenje projekta bo prevzel pomočnik vodje projekta, ki bo vsebinsko vodil celoten projekt in bo stalno kontroliral terminsko in vsebinsko ustreznost projekta. Pri tem mu bo pomagala projektna skupina, ki so sestavljena iz vsebinskih vodij posameznih partnerjev.
Dodatno pomoč pa bo celotni skupini nudila zunanja tehnična pomoč. Zunanji tehnični sodelavec bo nudil pomoč vsem partnerjem na projektu v smislu izvajanja projekta, priprave pravilne arhivske mape in revizijske sledi, pravilnega izvajanja javnega naročanja ter pravilnega poročanja pogodbenemu organu o izvedenih dejavnostih.
Projektni partnerji bodo zadolženi za pripravo lastnih samostojnih finančnih in vsebinskih poročil ki jih bodo usklajevali na sestankih projektne skupine. Le te bodo samostojno pošiljali pogodbenemu organu. Po prejemu potrditve posameznega poročila bo vodilni partner pripravil skupni zahtevek na pogodbeni organ (terminsko glede na stroškovnik oziroma pogodbo s pogodbenim organom). Na podlagi potrjenega skupnega zahtevka, bo vodilni partner prejemnik sredstev vseh partnerjev projekta za določen obdobni zahtevek.
Vodilni partner bo v roku treh dni od prejema sredstev, le ta nakazal posameznim partnerjem na projektu v skladu z njihovimi individualnimi poročili. V sklopu priprave zahtevkov se bodo partnerji na projektu držali terminskega in finančnega plana projekta s čimer se bodo izognili zamiku prejema sredstev med pročevalskimi obdobji in s tem morebitnim nevšečnostim v smislu odobritve sredstev. Prav tako bodo partnerji na projektu v enakem razmerju sodelovali na področju vsebinskega poročanja izvedbe projekta. Vseskozi pa bo aktivno sodelovanje in poročanje o izvedenih aktivnostih na sestankih projektne skupine pripomoglo k dosledni izvedbi predvidenih dejavnosti projekta.
 
 

 Kontakt: OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8268 Cerklje ob Krki, tel: (07) 4969600, e-mail: zglavo.zanaravo@guest.arnes.si