projekt VZN

nenasilna komunikacija

organizacije za pomoč ob nasilju literatura

Projekt VZN - Vzgoja za nenasilje

O nasilju različno razmišljamo, različno ga definiramo, zaznavamo, se nanj odzivamo in obravnavamo. Nenasilna kultura in družba nastajata in se razvijata ob vsakodnevnem zavedanju, da smo vsi soodgovorni za manj nasilja v naših bivalnih in delovnih okoljih.

V šolskem letu 2006/2007 je ena prednostnih nalog OŠ Komenda Moste vzgoja za nenasilje in izobraževanje povezano z nenasiljem.

V projektu smo definirali cilje procesa nastajanja strategij preprečevanja nasilja, ki so:

·        senzibiliziranje udeležencev za problematiko nasilja ter zavestno spreminjanje odnosa do nasilja;

·        povečevanje znanja, samoizobraževanje, pridobivanje ustreznih informacij na tem področju;

·        usposabljanje za veščine uspešnega in učinkovitega soočenja z nasiljem v šoli.

Končni cilj ne more biti odprava nasilja, temveč odločno zavzemanje za manj nasilja v šoli. Ko smo se odločili za postavitev strategij za preprečevanje nasilja, smo razumeli, da proces nenasilnega delovanja in soočanja z nasiljem pomeni:

·        njegovo preprečevanje oz. preventivne dejavnosti;

·        prizadevanje za njegovo učinkovito zaznavo in odkrivanje;

·        neposredno odzivanje na nasilje ter njegovo ustrezno obravnavo.

Za nastanek kakovostnih in celovitih strategij za preprečevanje nasilja smo odgovorni vsi: učitelji, učiteljice, svetovalna služba in drugi zaposleni, učenci in učenke, vodstvo šole in starši. Izjemnega pomena je medsebojno sodelovanje pri soočenju z nasiljem in razvijanju nenasilne kulture sobivanja v šoli.

Aktivnosti v tem šolskem letu

Vizija razvoja projekta Vzgoja za nenasilje je začela nastajati konec lanskega šolskega leta. Program smo gradili na znanju in izkušnjah šol, ki so podoben projekt že izvedle, pri tem pa smo prisluhnili tudi željam in potrebam naše sredine. Časovno smo trajanje projekta opredelili na dve leti, po izteku pa naj bi pridobljene dejavnosti, znanja in veščine postale del življenja in dela na šoli oziroma del naše šolske kulture.

Program dela VZN v letošnjem letu obsega naslednja področja:

-         uvajanje in dosledno izvajanje prenovljenega hišnega reda, katerega predlog je oblikovala delovna skupina sestavljena iz staršev in učiteljev.

Učenci bodo pri razrednih urah spoznali hišni red in oblikovali tudi svoja razredna pravila. Razmišljali bodo o posledicah neupoštevanja hišnega reda oziroma razrednih pravil. Cilj teh dejavnosti je zagotavljanje okolja, v katerem se bodo učenci zaradi jasno postavljenih meja, počutili varne, z oblikovanjem razrednih pravil pa bodo razvijali tudi osebno odgovornost za počutje in klimo na šoli. 

Na področju izvajanja pravil hišnega reda bomo pozornost posvetili predvsem takojšnjemu in enotnemu odzivanju na neupoštevanje pravil in izdelavi učinkovitih strategij pomoči za tiste učence, ki bodo imeli s tem največ težav.

-         teden preventivnih dejavnosti za zmanjševanje nasilja, bo potekal v začetku oktobra, njegov cilj pa je povečati občutljivost za nasilje pri vseh članih šolske skupnosti. Dejavnosti bodo tako namenjene tako spoznavanju vrst nasilja, načinov ravnanja ob nasilju, iskanju pomoči ob nasilju itd., potekale pa bodo deloma v okviru razrednih ur in rednega pouka, deloma pa v okviru posebnih prireditev (katerih, naj ostane še presenečenje), ki bodo učence še dodatno motivirale za ukvarjanje s to tematiko.

-         izvajanje razrednih projektov, aktivnosti v okviru pouka, razrednih ur, dnevov dejavnosti ali interesnih dejavnosti, ki imajo za enega izmed ciljev tudi zmanjševanje oziroma preprečevanje nasilja.

-         izvedba in analiza ankete o razširjenosti nasilja na šoli.

-         izobraževanja, delavnice povezane s tematiko nasilja-nenasilja za učitelje in starše.

Ker se zavedamo, da se tudi starši vse bolj odgovorno soočate s to tematiko, si pri projektu želimo čim več vašega sodelovanja. Zelo dobrodošla so tudi vaša mnenja in predlogi, s katerimi se obrnite na vašega razrednika.

Sabina Brigita Štebe in Andreja Burja Čerin