projekt VZN

nenasilna komunikacija

organizacije za pomoč ob nasilju literatura

Organizacije za pomoč ob nasilju

Amnesty International Slovenije

AI se osredotoča na preprečevanje hudih kršitev človekovih pravic, kot so diskriminacija in poseganje v fizično in duševno integriteto ter v svobodo vesti in izražanja.

telefon:
01 426 93 77
031 217 250

e-pošta:
amnesty@amnesty.si
spletna stran:
http://www.amnesty.si

Društvo Projekt človek

Samostojni preventivni program preprečevanja in zniževanja zlorab drog in s tem povezanega nasilja v šolstvu.

telefon:
01 425 14 96

e-pošta:
dpc.sc@siol.net
spletna stran:
http://www.drustvo-projektclovek.si

Center za pomoč mladim

Svetovalnica za mlade od 15 do 26 let in njihove bližnje, za vse vrste težav.
V Ljubljani in Mariboru.

telefon:
01 438 22 10
031 323 573

02 331 83 06
031 336 224

spletna stran:
http://www.cpm-drustvo.si

Društvo za nenasilno komunikacijo

Svetovanje žrtvam in povzročiteljem nasilja.
Pomoč otrokom, ki živijo v družinah, v katerih se dogaja nasilje, ki so doživeli nasilje s strani drugih odraslih oseb in ki so žrtve ali povzročitelji medvrstniškega nasilja.
V Ljubljani in Mariboru.

telefon:
01 434 48 22

02 250 17 36
02 250 17 37

e-pošta:
drustvo.dnk@drustvo-dnk.si
spletna stran:
http://www.drustvo-dnk.si

Klic v duševni stiski

Svetovanje pri vseh vrstah duševnih stisk.
Vsak dan od 19h do 7h.

telefon:
01 520 99 00

MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

Pomoč mladim, da med množico informacij najdejo pravo; svetovanje ob njihovih dilemah, vprašanjih ali stiskah.
Svetovalnica za mlade: pomoč v stiski, osebno, po telefonu, mailu.
Telefon Mladi - mladim (glej istoimenski naslov).

telefon:
01 510 16 70

e-pošta:
misss@guest.arnes.si
spletna stran:
http://www.z-misss.si
spletna stran 2:
http://www.misss.org

Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Pomoč žrtvam kaznivih dejanj in vseh drugih oblik nasilja, ko so žrtve otroci ali odrasli.
24 ur dnevno in vse dni v tednu.

Telefonske številke centrov v različnih krajih:

Ljubljana: 01 524 12 40

Kranj: 04 202 72 00

SAMARIJAN - Zaupni telefon

Društvo svetovalcev za pomoč ljudem v duševni stiski.
24 ur na dan.

telefon:
080 11 13

SEZAM - Združenje staršev in otrok

Pomoč, svetovanje in nasveti družinam, staršem, otrokom in mladostnikom v zvezi z vzgojo, težavami odraščanja, problemi v šoli, kršenju otrokovih pravic itn.
Varstvo in inštrukcije.

telefon:
01 430 21 81
041 960 257

e-pošta:
info@zdruzenje-sezam.si
spletna stran:
http://www.zdruzenje-sezam.si

SOS TELEFON za ženske in otroke - žrtve nasilja

Pomoč, podpora in svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v sorodstvenih in partnerskih odnosih.

telefon:
01 544 35 13

080 11 55
dežurni SOS telefon, vsak delavnik od 12h do 22h;
sobote, nedelje in prazniki od 18h do 22h

01 524 19 93
telefaks za gluhoneme osebe, ki doživljajo nasilje

e-pošta:
drustvo-sos@drustvo-sos.si
spletna stran:
http://www.drustvo-sos.si

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Svetovanje otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami, svetovanje staršem.

telefon:
01 583 75 00

e-pošta:
sc-oms.lj@guest.arnes.si
spletna stran:
http://www.scoms-lj.si

Telefon Mladi mladim (MISSS)

Za vse mlade in vse težave - svetujejo sovrstniki.
Vsak delavnik od 15h do 17h.

telefon:
01 510 16 75

TOM Nacionalna mreža - telefon otrok in mladostnikov

Brezplačni zaupni anonimni telefon za otroke in mladostnike, kjer nudijo pomoč za vse vrste težav.
Vsak dan od 12h do 20h.

telefon:
080 12 34

spletna stran:
http://www.zveza-pms.si

Varuh človekovih pravic RS

Varuh človekovih pravic RS je samostojen in od državnih institucij neodvisen. Bedi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil pri svojem delu spoštujejo pravice posameznikov in skupin. Nanj se lahko obrnete, če menite, da vam je bila kršena katera izmed pravic.

telefon:
01 47 50 050

080 15 30
ponedeljek do četrtek od 8h do 16h;
petek od 8h do 14:30h

spletna stran:
http://www.varuh-rs.si

ZAVOD EMMA - strokovna psihosocialna pomoč v primerih nasilja

Brezplačna strokovna pomoč otrokom, mladostnikom in mladostnicam ter odraslim v kriznih situacijah, še zlasti v primerih nasilja, v smislu zmanjševanja obremenitev, pritiskov in stresnih situacij ter izboljšanja njihovega položaja.

telefon:
01 425 47 32

080 21 33
vsak delavnik od 9h do 15h ter
vsak dan od 18h do 21h

e-pošta:
info@zavod-emma.si
spletna stran:
http://www.zavod-emma.si

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

Takojšnja pomoč otrokom zaradi hudega zanemarjanja, zlorabljajočega nasilja ali razdora v družini.

telefon:
01 43 13 341

080 28 80
vsak delavnik od 9h do 13h

e-pošta: zd.proti.spolnim.zlorabam@volja.net
spletna stran:
http://www.spolnonasilje.over.net/pomoc.htm

ZPMS - Zveza prijateljev mladine Slovenije

Nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

telefon:
01 239 67 20

e-pošta:
zpm.slovenije@zveza-pms.si
spletna stran:
http://www.zveza-pms.si

B&Z IZZIV - Zavod za pomoč otrokom, mladostnikom in družinam v stiski

V Čepovanskem domu nudijo pomoč otrokom in mladostnikom z najrazličnejšimi težavami v odraščanju in njihovim staršem. Veliko izkušenj imajo tudi z nudenjem pomoči otrokom in mladostnikom, ki so žrtve nasilja in najrazličnejših zlorab.
Program intenzivnih terapevtskih tednov.
Pomoč šolam, centrom za socialno delo ter drugim ustanovam, ki se srečujejo s stiskami mladih.
Vodja programa je Bogdan Žorž, psiholog, psihoterapevt ECP in ECGP.

telefon:
05 307 24 10
041 320 846

e-pošta:
bz.izziv@siol.net

dr. Albert Mrgole

Po začetni akademski karieri že več kot deset let deluje v praksi. V svojem delu je bil najprej psiholog v vzgojnem zavodu, nato pa je izkušnje dela z mladimi na obrobju prenesel v zasnovo neformalnega programa PUM (projektno učenje za mlade), ki že vrsto let uspešno pomaga šolskim osipnikom, da se ponovno vključijo v izobraževanje. Ob tem deluje kot mladinski delavec, ima izkušnjo specialnega rejništva, zadnja leta pa se ukvarja s problemi, ki zadevajo šolsko svetovalno delo.

telefon:
01 831 16 86
041 265 332

e-pošta:
albert.mrgole@guest.arnes.si

Krizni centri za mlade

Nudenje zatočišča in svetovanje za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta.
Bivanje do 21 dni.
Odprti 24 ur dnevno.

Ljubljana

naslov:
Ravbarjeva 11a

telefon:
01 436 92 47
01 236 12 22
041 419 121

e-pošta:
kcmlj@siol.net

Mladinsko središče Vič (CSD Vič-Rudnik)

Dnevni center za mlade: svetovanje pri reševanju vsakdanjih problemov, učna pomoč, družba prostovoljcev, številne skupinske aktivnosti.
Svetovalnica za starše v obliki seminarjev in svetovanja pri reševanju raznih težav.

telefon:
01 252 77 69
080 22 13

Svetovalnica Fužine (CSD Moste Polje)

Brezplačna in anonimna svetovalnica.

telefon:
01 520 64 40
vsak delavnik od 9h do 17h

e-pošta:
svetovalnica.fuzine@siol.net
spletna stran:
http://www.csd-ljmostepolje.si