DOMOV URNIKI ODDELKOV GOVORILNE URE ŠOLSKI ZVONEC NPZ PREDMETNIK

HIŠNI RED PREVERJANJE ZNANJA JUTRANJE VARSTVO OPB SVETOVALNA SLUŽBA
IZBIRNI PREDMETI RAZREDNIKI ŠOLSKI KOLEDAR ROD. SESTANKI EKSKURZIJE


..

VZGOJNI NAČRT

Navedeni so le bistveni izsečki iz Vzgojnega načrta OŠ Frana Roša. Celoten Vzgojni načrt je objavljen na spletni strani šole http://www2.arnes.si/~oscefr2s/8.html  oziroma je dosegljiv v tiskani obliki v knjižnici šole.

 

I. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE

a)    VZGOJNI POSTOPKI

 

SVETOVANJE, ki  se izvaja kot:

1. osebni svetovalni pogovor, ki jih z učenci, ki imajo probleme, vodijo učitelji, svetovalni delavec ali drugi učenci.

2. samopresoja. Učenec sam razmišlja o sebi, svojem ravnanju ter išče rešitve problema. S svojim podpisom (hkrati s podpisom učitelja) učenec prevzame določeno odgovornost. 

3. šolska mediacija, ki je ponujena prostovoljna možnost, v kateri se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo stališča ter poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. V mediaciji prevzamejo sami udeleženci odgovornost za rešitev nastalega konflikta.

4. restitucija (kot povračilo oz. poravnana škode), ki je postopek poravnave povzročene škode z delom ali kako drugače. Omogoča pozitivno vedenje in oblikovanje pozitivne samopodobe ter ponotranjanje vrednot. Ni kaznovalna, učenec sam ustvarjalno rešuje problem. O postopku šola obvesti starše.

Oblikam svetovanja lahko sledi tudi vzgojni ukrep.

 

b) VZGOJNI UKREPI

Šola izvaja vzgojne ukrepe kot posledico kršitve šolskih pravil. Ti ukrepi se uporabljajo, ko so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. Učencem pomagajo spoznati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti.

Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učencev, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenci, straši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge in rešitve.

Vzgojni ukrepi so navedeni v šolskih pravilih. Izhajajo iz ciljev in vrednot šole ter lahko zajemajo:

1. OSEBNI  POGOVOR Z UČENCEM ZARADI PREKRŠKA 

Razgovor opravi pedagoški delavec, ki ugotovi kršitev šolskega reda ali šolskih pravil, neposredno po kršitvi oz. v čim krajšem času po kršitvi. Pri tem upošteva, da  s tem ukrepom ne sme bistveno posegati v čas  pouka ali drugih šolskih zaposlitev učenca. Če se pogovor z učencem izvaja v času po pouku, učitelj o tem obvesti starše.        

2. OSEBNI POGOVOR UČENCA Z RAVNATELJICO ŠOLE

V izjemnih primerih ravnateljica opravi pogovor z učencem.

3. URADNO VABILO STARŠEM NA SKUPNI RAZGOVOR Z UČENCEM V ŠOLI

Za ta ukrep se razrednik  odloči na predlog posameznega učitelja ali po lastnem premisleku. Učenčevim staršem pošlje uradno vabilo šole na razgovor v šolskih prostorih. Na razgovor mora povabiti  tudi učitelja, ki je bil prisoten  pri  prekršku. Pri razgovoru  lahko sodelujejo tudi šolska svetovalna služba, ravnatelj  in pomočnik ravnatelja.

Ukrep se  uporabi tudi v primeru neopravičenega izostajanja od pouka, če učenec izostane več kot 5 ur pri istem predmetu,  skupaj pa več kot 12 ur občasno ali več kot 16 ur strnjeno.

4.  VPIS UČENCA V ZVEZEK OPAŽANJ

O zapisih razrednik obvešča starše in se po potrebi dogovori za ustrezne ukrepe.

5. ODVZEM UČENČEVEGA PREDMETA, S KATERIM MOTI POUK ALI  PA JE NJEGOVA  UPORABA V ČASU POUKA  PREPOVEDANA .

6. OPRAVIČILO UČENCA DRUGIM UČENCEM ALI DELAVCEM ŠOLE

7. ZAČASNO POVEČANI NADZOR NAD UČENCEM V ŠOLSKEM PROSTORU

Ta ukrep se je v praksi izkazal za učinkovitega predvsem kot začasni ukrep. O njem se odloči učenčev razrednik in  obvesti vse pedagoške delavce. Nadzor izvajajo dežurni pedagoški delavci v času glavnega odmora in pred poukom, v ostalem času pa so vsi ostali prisotni pedagoški delavci posebej pozorni nanj.

8.  DOKONČANJE NEOPRAVLJENIH NALOG V ŠOLI IZVEN ČASA POUKA

Ta vzgojni ukrep se izreče tistemu učencu, ki ponavljajoče moti potek pouka, noče sodelovati in delno ali v celoti ne opravi vseh šolskih nalog in zadolžitev, čeprav bi jih tisti dan moral opraviti, pri tem pa v opravičilo ne navede nobenega tehtnega razloga. Ukrep se izpelje isti dan takoj po končanem pouku. Pedagoški delavec, ki izreče ta ukrep, mora pravočasno obvestiti razrednika in tudi starše ter pripravi vse potrebno za  izvedbo ukrepa. V času izvajanja ukrepa mora biti učenec pod nadzorom. Pri pripravah in izvedbi tega ukrepa lahko sodelujejo pedagoški delavci, ki v tistem času niso angažirani drugje, in tudi vodstvo šole, ki določi osebo za nadzor.

9. DODATNO SPREMSTVO ZA UČENCA 

Razrednik oddelka, v katerem so eden ali več vedenjsko težavnih učencev ali učencev s posebnimi potrebami, se o tem ukrepu dogovori z vodstvom šole, ki določi dodatnega spremljevalca. Ukrep je namenjen tistim učencem, ki so izrazito nepredvidljivi, pogosto kršijo pravila šolskega reda, ne upoštevajo navodil pedagoških delavcev ali celo ogrožajo svoje sošolce. Primerno pa ga je uporabiti za čas izvajanja tistih šolskih dejavnosti, ki potekajo izven šolskega prostora, kot so šola v naravi, ekskurzije, izleti, ogledi ipd.

Ta ukrep se lahko uporabi tudi kot preventivni ukrep prepovedi sodelovanja v šoli v naravi ali v ostalih dejavnosti izven šolskega prostora za tistega učenca, ki se kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom še vedno vede nesprejemljivo in ogrožajoče. Za ta ukrep se odloči učenčev razrednik po prejšnjem posvetovanju s svetovalno službo in ostalimi pedagoškimi delavci, ki učenca dobro poznajo, in o predlogu obvesti vodstvo šole. Učencu se omogoči vključitev v nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli. 

10. NADOMESTNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES V  ŠOLI

Kadar učenec s svojim vedenjem povsem onemogoča normalno izvedbo pouka ali ogroža zdravje in varnost sebe ter drugih učencev, se zanj lahko začasno organizira nadomestni pouk izven njegovega oddelka. Učenec mora ves čas odsotnosti iz oddelka imeti zagotovljen nadzor pedagoškega delavca, ki ga določi vodstvo šole. Učitelj, ki je poučeval v času, ko učenca ni bilo v oddelku, naknadno preveri delo učenca in se z njim pogovori o vzrokih težav. Cilj tega ukrepa je vzdrževanje jasno postavljenih meja sprejemljivega vedenja. Sam postopek izpelje učenčev razrednik na pobudo učiteljev, ki učenca učijo.

11. OPRAVLJANJE DRUŽBENO KORISTNEGA DELA

12. ZAČASNA UKINITEV ALI MIROVANJE NEKATERIH PRAVIC UČENCU

To  je povezano z večkratnimi kršitvami šolskih pravil, s pridobljenim statusom ali ugodnostmi, ki jih šola nudi učencu izven predpisanih dejavnosti in standardov. Učencu se npr. lahko prepove opravljanje dežurstva, predstavljanje šole na tekmovanjih, začasno zamrzne status, prejemanje šolskega kosila, uporaba garderobnih omaric ipd. Ukinitev pravic učencu izreče razrednik na predlog pedagoških delavcev. Pri tem pridobi mnenje razrednega učiteljskega zbora in se posvetuje s šolsko svetovalno službo ter vodstvom šole.

13. ZAČASNA PREPOVED VSTOPANJA IN ZADRŽEVANJA V DOLOČENIH ŠOLSKIH PROSTORIH                                      

Ukrep je namenjen tistim učencem, ki večkrat ne upoštevajo določil hišnega reda samo v nekaterih šolskih prostorih. Ukrep se ne sme uporabiti za  učilnice in vse ostale prostore, v katerih poteka redni izobraževalni proces. Učencu ga izreče njegov razrednik po predhodnem dogovoru z ostalimi pedagoškimi delavci in vodstvom šole.

14. PREPOVED PRIBLIŽEVANJA POSAMEZNIM UČENCEM ALI SKUPINAM UČENCEV

15. PRESTAVITEV UČENCA V VZPOREDNI ODDELEK

O prestavitvi učenca se odloči vodstvo šole ob soglasju učiteljskega zbora in šolske svetovalne službe, če se predpostavlja, da bo premestitev delovala vzgojno vzpodbudno. Ukrep je namenjen učencem, ki se  dolgotrajno nasilno vedejo in ogrožajo zdravje sošolcev, pri čemer vse uporabljene vzgojne dejavnosti in ostali, prej izrečeni vzgojni ukrepi niso dosegli nobenega učinka. Na ta ukrep vodstvo šole in šolska svetovalna služba pripravita učenca in njegove starše. Ta ukrep se po potrebi uporabi tudi v oddelkih podaljšanega bivanja.

16. OSTALI VZGOJNI UKREPI

 Predlagajo jih posamezni pedagoški delavec, razrednik, svetovalna služba ali učiteljski zbor.  Ukrep se izvaja v dogovoru s starši.

 

c)     VZGOJNI OPOMINI (Pravilnik o vzgojnih opominih)

 

III. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

 

A)    HIŠNI RED

POSLOVNI ČAS

Šola posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, in sicer:

- Jutranje varstvo: od 6.00 do 8.00

- Redni pouk: od 8.00 do 13.15

- Podaljšano bivanje: od 11.35 do 16.05

- Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole (izbirni predmeti in interesne dejavnosti: po pouku glede na urnik razreda)

- Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov šolskih prostorov: po pouku glede na urnik do 21.00

- Delovni čas kuhinje: od 6.00 do 15.00

- Kosilo se naročnikom izdaja: od 11.30 do 14.00

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile ali drugi izjemni dogodki) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom določen dela prost dan.

 

URADNE URE

Uradne ure tajništva in svetovalne službe so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure so vsak delovni dan od 9.30 do 11.30 in od 13.00 do 14.00.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

- skupne in individualne govorilne ure,

- roditeljske sestanke in

- druge oblike dela s starši po dogovoru, kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Z urnikom govorilnih ur in roditeljskih sestankov posameznih učiteljev starše

seznanimo na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru in z objavo na spletni strani šole.

Ravnatelj sprejme stranke v času popoldanskih govorilnih ur oziroma po predhodni najavi.

V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov. Tako so uradne ure v teh dneh vsak torek in četrtek  v času od  8.00 do 11.00.

 

1. PRIHOD V ŠOLO

Učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov morajo prihajati v šolo pravočasno, in sicer 15 minut pred začetkom pouka. Za pravočasen in ne prezgoden prihod učencev v šolo poskrbijo tudi starši.

Glavni vhod v šolo uporabljajo za prihajanje in odhajanje iz šole učenci od 5. do 9. razreda ter starši in učitelji. Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo skozi vhod pri 1. razredu.

 

Ob prihodu v stavbo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. Svoja oblačila zaklenejo v omarice (učenci od 2. do 9. razreda) oziroma odložijo v skupni garderobi (učenci 1. razreda). Učenci vstopijo v učilnice in se mirno pripravijo na pouk. Če začenjajo pouk v učilnicah, ki so zaklenjene, mirno počakajo pred učilnico.

 

3. ČAS POUKA

Učenci ob prihodu učitelja v učilnico tiho vstanejo. Učitelj pozdravi učence in s tem prične učno uro. Žvečenje žvečilnega gumija v šoli ni dovoljeno. Učenci med izvajanjem programa praviloma ne smejo zapuščati učilnice.

Učenci ne smejo zapustiti šolskega prostora v času trajanja vzgojno-izobraževalnega programa brez dovoljenja učitelja. Na osnovi (pisnega) sporočila staršev učitelj učencu lahko dovoli odhod (k zdravniku, na športni trening, v glasbeno šolo, po uradnih opravkih …).

6. JEDILNICA

V jedilnici se učenci zadržujejo le v času malice in kosila. Vsak učenec po malici ali kosilu za sabo pospravi mizo in stol. Dežurna učenca po malici odneseta skupne pladnje in lonce ter pobrišeta mize za svojim oddelkom. Hrane učenci ne odnašajo iz jedilnice. Za žejo imajo učenci na voljo pitnike.

7. ODHOD IZ ŠOLE OB KONCU POUKA

Starši spremljajo otrokov urnik in njegov pravočasen prihod domov. Učenci zapustijo šolo takoj po končanem pouku oziroma kosilu. Mlajši učenci v spremstvu učitelja ali razrednika odidejo v oddelek podaljšanega bivanja.

Na poti v šolo in iz šole domov se učenci vedejo dostojno in skrbijo za svoj ugled in ugled šole.

Starši, ki vozijo otroke v šolo z avtomobilom, dosledno upoštevajo krožni prometni režim na parkirišču in vsa ostala prometna pravila, s katerimi omogočajo varnost vseh udeležencev.

8. OSTALI ŠOLSKI PROSTORI IN OPREMA

Učenci v šolo prinašajo le pripomočke, ki jih potrebujejo za pouk. Uporaba mobilnih telefonov, snemalnih naprav ali predvajalnikov glasbe (vseh telekomunikacijskih pripomočkov) v šoli ni dovoljena, ker ne sodijo v šolski prostor. V nujnih primerih se lahko telefonski razgovor opravi v tajništvu šole.

Učenci in delavci šole so dolžni vzdrževati urejenost učilnice. Preden prostor zapustijo, preverijo urejenost le-tega.

Kdorkoli opazi poškodbo osebe ali šolske lastnine, mora to takoj javiti dežurnemu ali kateremukoli učitelju ali v tajništvo šole.

C)  ZAŠČITA PRAVIC UČENCEV, DELAVCEV ŠOLE IN NJIHOVE

      ODGOVORNOSTI

 

1. PRAVICE UČENCEV

 

So, da:

-          obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;

-          pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje;

-          mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje;

-          šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur;

-          mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine;

-          šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi;

-          učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti;

-          mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet;

-          se pri pouku upoštevajo njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti;

-          pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok;

-          dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;

-          dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje;

-          svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole;

-          se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole;

-          se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta;

-          sodeluje pri ocenjevanju;

-          sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih;

-          se mu omogoči možnost izbire pri prehranjevanju glede na zdravstveno anamnezo in verske omejitve.

 

2.  DOLŽNOSTI UČENCA

 
So:

-          da spoštuje vse zgoraj navedene pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;

-          da se spoštljivo vede do drugih;

-          da o vsaki obliki nasilja, ki jo opazi, obvesti razrednika ali drugo odraslo osebo na šoli;

-          da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole;

-          da sodeluje pri vseh dogovorjenih oblikah dela učencev in dejavnostih ter   spoštuje pravila šolskega reda;

-          da izpolni osnovnošolsko obveznost;

-          da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

 

b) DEŽURSTVO UČENCEV – REDITELJEV

Vsaka oddelčna skupnost skupaj z razrednikom na urah oddelčne skupnosti določi po dva reditelja. V učnih skupinah učitelj določi reditelja. Reditelja opravljata svoje delo en teden in imata naslednje naloge:

-          skrbita in vzpodbujata sošolce, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen;

-          da ob začetku učne ure seznanita učitelja z odsotnostjo učencev;

-          da po končani uri počistita tablo;

-          da po končani uri pregledata prostor in pospravita morebitne odpadke;

-          da po malici pomagata poskrbeti za čistočo in urejenost učilnice;

-          da opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik;

-          da javljata učitelju učne ure ali razredniku morebiti opažene nepravilnosti in poškodbe šolske imovine;

-          da javita v tajništvo šole morebitno odsotnost učitelja v razredu 5 minut po pričetku ure pouka.

c) DEŽURSTVO UČENCEV NA HODNIKU

Dežurstvo opravljajo učenci 7., 8. in 9. razreda. Dežuranje učencev je obvezno, ker je za učence to posebna izkušnja in učenje za življenje (pozdravljanje, sprejem obiskovalca, vljudnost, pozornost, urejenost …).

Dežurni učenec pri opravljanju dežurstva ne uporablja telekomunikacijskih pripomočkov, saj ga le-ti motijo pri sprejemu obiskovalcev šole in pri opravljanju njegovih nalog.

Naloge dežurnega učenca so, da:

-          prihaja v šolo 10 minut pred pričetkom vzgojno-izobraževalnega dela ali v času, ki je določen glede na dnevne dejavnosti;

-          odklepa in zaklepa (steklena) vhodna vrata v šolo. Dežurni učenec dvigne ključ v tajništvu in ob 8.00 zaklene vrata ter jih odklene ob 8.45 in ključ vrne v tajništvo;

-          svojega mesta ne zapušča brez nadzora. V primeru, da ga učitelj pošlje po opravkih, mora le-ta počakati ob njegovem prostoru, da se vrne. Za čas njegovih drugih odsotnosti (malica, kosilo) se dogovori z razrednikom;

-          vzdržuje primeren red na hodnikih in v garderobah;

-          vljudno, s pozdravom, sprejema in usmerja obiskovalce in jih vpisuje na posebne evidenčne liste;

-          vpisuje (učence) zamudnike na posebne evidenčne liste;

-          zapiše predčasne odhode učencev iz šole;           

-          skupaj z dežurnim učiteljem skrbi, da se pri dežurni mizi ne zadržujejo večje skupine učencev;                      

-          skrbi za čistočo po hodnikih pri vhodu in v garderobi;

-          na list dežurstva vpisuje svoja opažanja in pripombe ter bdi nad dogajanjem na hodniku in v garderobi v času pouka in odmorov;

-          v evidenco vpisuje učence, ki med poukom zapustijo učilnico. Vpišejo se njegovi podatki, čas odhoda iz razreda ter tudi čas njegove vrnitve v učilnico. Vpišejo tudi ime učitelja, ki je izhod iz razreda dovolil;

-          skrbi za osnovno čistočo v garderobi (pobere papirčke ...);

-          opravlja druge naloge po odločitvi dežurnega učitelja;

-          se v primeru težav posvetuje z dežurnim učiteljem oziroma poišče pomoč odrasle osebe v upravnih prostorih;

-          po potrebi poišče delavca šole v zbornici, stopi do njega in mu na vljuden način preda sporočilo;

-          ob koncu dežurstva preda evidenčni list dežurstva v podpis dežurnima učiteljema in jima izroči mapo dežurstva.

Po končanem dežurstvu dežurni učenci oddelka poročajo o svojem delu na urah oddelčne skupnosti, nato pa predstavnik oddelka na sestanku skupnosti učencev šole poda:

-          posebna opažanja ob dežurstvu,

-          predloge za izboljšanje dežurstva.

Razrednik redno pregleduje evidenčne liste dežurstva in opozarja učence na morebitne pomanjkljivosti.

 

6. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

 

Kajenje, uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc je v šolski zgradbi in v okolici šole najstrožje prepovedano!