Ensvet Nova Gorica

Kateri energent?

Kadar želimo narediti primerjavo cen različnih energentov, moramo te zaradi različnih agregatnih stanj (trdno, tekoče, plinasto) in zaradi različnih merskih enot (liter, kg, m3) postaviti na isto osnovo. Pomembno je, da upoštevamo različno kurilno vrednost energentov in tudi možne izkoristke naprav za posamezne energente. Tako iz enega litra ekstra lahkega kurilnega olja (v nadaljnjem besedilu ELKO) dobimo približno 10 kWh energije, iz enega Sm3 zemeljskega plina približno 9,5 kWh energije in iz enega litra utekočinjenega naftnega plina približno 7,23 kWh toplotne energije.

Energija v prvotni obliki goriva (kot kurilno olje, plin….) na "pragu", t.j. pred kotlom, je končna energija. Cen končne energije za različne energente, preračunane na enoto kWh, še ne moremo primerjati med seboj. Primerjava je možne šele, ko upoštevamo, s kakšnim izkoristkom toplotno energijo dobimo iz kotla oziroma, ko je končna energija pretvorjena v koristno z določenim izkoristkom naprave. Izkoristek lahko v znatni meri vpliva na ceno in strošek porabljene energije, kar je tudi razvidno iz tabele, kjer so podane cene koristne energije pri različnih izkoristkih ogrevalnega sistema. Občani pa običajno primerjajo le prodajne cene energentov ali cene končne energije. Ne upoštevajo pa dejanskega povprečnega izkoristka ogrevalnega sistema. Najpogosteje tudi nimajo pravih podatkov. V takih primerih lahko dejanski izkoristek sistema le ocenijo. Pri novejših kotlih je izkoristek zapisan v tehnični dokumentaciji. Velja pri polni oziroma maksimalni obremenitvi kotla. Dejanski povprečni izkoristek ogrevalnega sistema se razlikuje od izkoristka kotla pri maksimalni obremenitvi.

V tabeli niso posebej prikazane cene koristne energije za kondenzacijske kotle, pri katerih so izkoristki več kot 100 % v primerjavi s klasičnimi kotli, ki delujejo nad točko kondenzacije dimnih plinov.

Energetsko svetovalna pisarna Nova Gorica spremlja cene energentov na območju Mestne občine Nova Gorica.