Predmeti

¦ Logika

¦ Moralna filozofija

¦ Moralna teorija

¦ Estetika

¦ Etika v javnem življenju

¦ Etika javne uprave

¦ Poslovna etika

nazaj na glavno stran...

Fakulteta za državne in evropske študije (MAG program)
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
(MAG program)


Vsebina predmeta:

Opredelitev pojma etike; etika kot nauk o dobrem in človekovem moralno pravilnem delovanju; etika je temelj človekovega odnosa do sebe in do sveta; etika kot praktična veda; etika kot umetnost življenja; etika in morala: mnoštvo razlikovanj med obema; etika kot veda, ki obravnava človekove dejavnosti glede na njihovo moralno kvaliteto; etika kot moralna filozofija.

Ravni moralne filozofije: metaetika (narava moralnosti), normativna etika (vsebina in struktura moralnosti), praktična/aplikativna etika (posebna področja človekovega življenja).

Temeljni pojmi: dobro, slabo, vrednost, vrednota, moralno pravilno, moralno nepravilno, dolžnost, moralne kreposti oz. vrline in hibe, moralna načela in pravila, odgovornost, svoboda, pravičnost, poštenost, zlo.

Temeljne moralne teorije: teleološka etika, utilitarizem, deontološka etika, etika kreposti, intuicionizem, etika skrbi, moralni relativizem, moralni pluralizem. Povezanost normativnih teorij: model moralnega presojanja.

Posebne teme: etika in znanost, poslovna etika, problemi ekologije, trajnostnega in pravičnega razvoja sveta, bioetika in medicinska etika ter spoštovanje življenja, etika in pravo, etika in javna uprava, etika in mediji, svetovni etos, problemi moderne in postmoderne etike, vloga etike v človekovem osebnem in družbenem življenju, etična izročila kot podlaga modernim ustavnopravnim in demokratičnim podlagam, človekovim pravicam in njegovi odgovornosti.

Obveznosti študenta: ustni izpit ali seminarska naloga.

Študijska literatura:

Aristotel (2002) Nikomahova etika, Ljubljana: Slovenska matica.
Galston,  W. A. (2008) Liberalni nameni: Dobrine, vrline in raznolikost v liberalni državi, Ljubljana: Študentska založba.
Bauman, Zygmund (2005) Moderna in holokavst, Ljubljana: Študentska založba.
Juhant, Janez (2003) Človek v iskanju svoje podobe. Filozofska antropologija, Ljubljana: Študentska založba.
Juhant,  Janez (2009) Etika I: Na poti k vzajemni človeškosti. Ljubljana: Študentska založba.
MacIntyre, Alasdair (2006) Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline, Ljubljana: Študentska založba.
Maritain, Jacques (2002) Človek in država. Ljubljana: Študentska založba.
McCabe, Herbert (2008) Dobro življenje: Etika in iskanje sreče. Ljubljana: Študentska založba.
Murdoch, Iris (2006) Suverenost dobrega, Ljubljana: Študentska založba.
Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
Žalec, Bojan (2005) Doseganje dobrega, Ljubljana: Študentska založba.
Novak, Michael (2006) O gojenju svobode: Razmišljanja o moralni ekologiji. Ljubljana: Študentska založba.
Harris, John (2002) Vrednost življenja: uvod v medicinsko etiko, Ljubljana: Krtina.
Mill, J.S. (2003) Utilitarizem in O svobodi, Ljubljana: Krtina.
Moore, G. E. (2000) Principia Ethica, Ljubljana: Študentska založba.
MacIntyre, Alasdair (1933) Kratka zgodovina etike, Ljubljana: ZPS.

Gradiva za predmet: dostopna v okviru študentskega inform. sistema fakultete

Informacije, izpitni roki, konzultacije: vojko.strahovnik@gmail.com