Predmeti

¦ Logika

¦ Moralna filozofija

¦ Moralna teorija

¦ Estetika

¦ Etika v javnem življenju

¦ Etika javne uprave

¦ Poslovna etika

nazaj na glavno stran...

Fakulteta za državne in evropske študije


Vsebina predmeta:

A. Etika

• kaj je etika; razlika med etiko in moralo, etika kot moralna filozofija
• ravni moralne filozofije: 1. metaetika, 2. normativna etika, 3. uporabna/aplikativna etika
• vprašanja metaetike; odnos do drugih ravni etike
• normativna etika: A. temeljni pojmi: dobro, dolžnost, krepost, moralna načela in pravila, pravičnost, odgovornost, zlo; B. poglavitna stališča: B1. teleološka etika; utilitarizem, B2. deontološka etika; etika dolžnosti; Kant, B3. etika kreposti oz. vrlinska etika: Platon, Aristotel, sodobni misleci, vloga kreposti v uresničevanju dobrega življenja posameznika, skupnosti in družbe (posebno še s pogoji uspešnega delovanja sodobnih, pluralističnih, liberalnih demokracij); B4. ostala stališča: intuicionizem, etika skrbi, moralni relativizem, moralni pluralizem
• praktična oz. aplikativna etika: vrste, vprašanja, problemi

B. Etika javne uprave

• pravice in dolžnosti osebe kot člana družbe
•javno in zasebno, razlika med etiko na zasebnem področju in etiko v javnem prostoru; povezanost med etiko uprave in etiko družbe
• etika javne uprave: opredelitev, temeljni pojmi, stališča in teorije, etični problemi in izzivi javne uprave, vloga in pomen etike v javni upravi, etična infrastruktura
• podoba uradnika in njene etične dimenzije
• dolžnosti in pravice uslužbencev v javni upravi, odgovornost uslužbencev v javni upravi
• vrednote in kreposti v javni upravi
• etika in pravo
• moralno presojanje in odločanje: model, reševanje etičnih dilem
• gojenje etične kulture javnih uslužbencev in preprečevanje nemoralnosti v javni upravi

C. Izbrana poglavja etike javne uprave

• korupcija in protikorupcijsko delovanje
• značaj ali situacija: aplikacija na etiko javne uprave
• Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in zakon o javnih uslužbencih (etične dimenzije)

Obveznosti študenta: pisni izpit (ki zajema snov predavanj in izpitno literaturo; poznavanje temeljnih obravnavanih stališč in pojmov; razumevanje predstavljenih problemov; kritično razmišljanje o etičnih vidikih javne uprave)

Študijska literatura: dostopna kot skripta v okviru študentskega inform. sistema fakultete

Gradiva za predmet: dostopna v okviru študentskega inform. sistema fakultete

Informacije, izpitni roki, konzultacije: vojko.strahovnik@gmail.com